AlgorithmOrderTr.YFTO
Thm. 12EMBno89 [0.8]680 [1.6]4
Thm. 12EMBolder104 [0.8]651 [2.7]18
Thm. 12EMBold104 [0.8]651 [2.6]18
Thm. 12EMB(1)+(2)104 [0.8]665 [1.9]4
Thm. 12EMBlim121 [0.9]572 [2.2]80
Thm. 12EMBsafe121 [1.0]634 [2.5]18
Thm. 12LPOno245 [3.0]399 [3.6]129
Thm. 12LPOolder260 [3.1]374 [3.8]139
Thm. 12LPOold260 [3.3]374 [4.0]139
Thm. 12LPO(1)+(2)251 [3.1]395 [3.5]127
Thm. 12LPOlim272 [3.6]319 [3.8]182
Thm. 12LPOsafe276 [3.0]358 [3.9]139
Thm. 12POLO-filterno234 [1.7]426 [5.3]113
Thm. 12POLO-filterolder246 [2.0]405 [4.9]122
Thm. 12POLO-filterold246 [2.3]404 [5.1]123
Thm. 12POLO-filter(1)+(2)238 [2.0]422 [5.3]113
Thm. 12POLO-filterlim260 [1.9]357 [5.3]156
Thm. 12POLO-filtersafe261 [2.2]391 [5.5]121
Thm. 12POLO-7.1no251 [0.9]512 [1.6]10
Thm. 12POLO-7.1older263 [1.0]489 [2.7]21
Thm. 12POLO-7.1old263 [1.0]489 [2.7]21
Thm. 12POLO-7.1(1)+(2)255 [1.0]508 [1.8]10
Thm. 12POLO-7.1lim272 [1.4]405 [1.9]96
Thm. 12POLO-7.1safe278 [1.0]474 [2.8]21
Thm. 12POLO-7.1+7.2no251 [0.9]520 [1.5]2
Thm. 12POLO-7.1+7.2older263 [1.0]497 [2.6]13
Thm. 12POLO-7.1+7.2old263 [1.0]497 [2.6]13
Thm. 12POLO-7.1+7.2(1)+(2)255 [1.0]516 [1.6]2
Thm. 12POLO-7.1+7.2lim272 [1.5]409 [2.1]92
Thm. 12POLO-7.1+7.2safe278 [1.0]479 [2.7]16
Thm. 17EMBno174 [0.7]588 [1.4]11
Thm. 17EMBolder200 [0.7]546 [2.9]27
Thm. 17EMBold200 [0.7]547 [3.0]26
Thm. 17EMB(1)+(2)194 [0.8]568 [1.5]11
Thm. 17EMBlim222 [0.7]413 [2.2]138
Thm. 17EMBsafe221 [0.8]526 [3.0]26
Thm. 17LPOno277 [1.5]387 [2.4]109
Thm. 17LPOolder306 [1.6]349 [3.0]118
Thm. 17LPOold306 [1.7]349 [3.0]118
Thm. 17LPO(1)+(2)284 [1.6]383 [2.6]106
Thm. 17LPOlim314 [2.1]294 [3.5]165
Thm. 17LPOsafe323 [1.6]332 [3.1]118
Thm. 17POLO-filterno331 [1.8]361 [2.0]81
Thm. 17POLO-filterolder352 [2.0]335 [2.5]86
Thm. 17POLO-filterold352 [2.0]335 [2.5]86
Thm. 17POLO-filter(1)+(2)336 [1.9]356 [2.1]81
Thm. 17POLO-filterlim354 [1.8]285 [2.5]134
Thm. 17POLO-filtersafe368 [2.0]319 [2.6]86
Thm. 17POLO-7.1no341 [1.0]425 [1.4]7
Thm. 17POLO-7.1older362 [1.0]391 [3.5]20
Thm. 17POLO-7.1old362 [1.0]391 [3.5]20
Thm. 17POLO-7.1(1)+(2)346 [1.1]420 [1.5]7
Thm. 17POLO-7.1lim368 [1.8]293 [1.8]112
Thm. 17POLO-7.1safe378 [1.2]373 [3.7]22
Thm. 17POLO-7.1+7.2no341 [1.0]432 [1.5]0
Thm. 17POLO-7.1+7.2older362 [1.1]396 [3.2]15
Thm. 17POLO-7.1+7.2old362 [1.1]396 [3.2]15
Thm. 17POLO-7.1+7.2(1)+(2)346 [1.1]427 [1.5]0
Thm. 17POLO-7.1+7.2lim368 [2.2]296 [2.0]109
Thm. 17POLO-7.1+7.2safe378 [1.1]377 [3.4]18
Thm. 26EMBno233 [0.8]529 [1.6]11
Thm. 26EMBolder264 [0.8]482 [3.2]27
Thm. 26EMBold264 [0.9]482 [3.3]27
Thm. 26EMB(1)+(2)255 [0.9]507 [1.7]11
Thm. 26EMBlim286 [1.0]355 [2.3]132
Thm. 26EMBsafe285 [0.9]461 [3.2]27
Thm. 26LPOno292 [1.6]374 [2.1]107
Thm. 26LPOolder324 [1.7]334 [2.8]115
Thm. 26LPOold324 [1.8]334 [2.9]115
Thm. 26LPO(1)+(2)299 [1.7]370 [2.3]104
Thm. 26LPOlim331 [2.2]282 [3.4]160
Thm. 26LPOsafe341 [1.7]317 [2.9]115
Thm. 26POLO-filterno361 [1.8]334 [1.8]78
Thm. 26POLO-filterolder382 [1.8]308 [2.3]83
Thm. 26POLO-filterold382 [1.9]308 [2.4]83
Thm. 26POLO-filter(1)+(2)366 [1.8]329 [1.9]78
Thm. 26POLO-filterlim383 [2.1]261 [2.3]129
Thm. 26POLO-filtersafe398 [1.8]292 [2.4]83
Thm. 26POLO-7.1no368 [1.1]388 [1.8]17
Thm. 26POLO-7.1older389 [1.1]335 [2.5]49
Thm. 26POLO-7.1old389 [1.2]335 [2.6]49
Thm. 26POLO-7.1(1)+(2)373 [1.2]383 [1.9]17
Thm. 26POLO-7.1lim395 [1.8]264 [2.0]114
Thm. 26POLO-7.1safe405 [1.1]317 [2.6]51
Thm. 26POLO-7.1+7.2no369 [1.1]399 [1.7]5
Thm. 26POLO-7.1+7.2older390 [1.2]349 [2.4]34
Thm. 26POLO-7.1+7.2old390 [1.2]349 [2.4]34
Thm. 26POLO-7.1+7.2(1)+(2)374 [1.2]394 [1.8]5
Thm. 26POLO-7.1+7.2lim396 [2.1]268 [1.9]109
Thm. 26POLO-7.1+7.2safe406 [1.1]330 [2.5]37

ExampleThm. 12, EMB, noThm. 12, EMB, olderThm. 12, EMB, oldThm. 12, EMB, (1)+(2)Thm. 12, EMB, limThm. 12, EMB, safeThm. 12, LPO, noThm. 12, LPO, olderThm. 12, LPO, oldThm. 12, LPO, (1)+(2)Thm. 12, LPO, limThm. 12, LPO, safeThm. 12, POLO-filter, noThm. 12, POLO-filter, olderThm. 12, POLO-filter, oldThm. 12, POLO-filter, (1)+(2)Thm. 12, POLO-filter, limThm. 12, POLO-filter, safeThm. 12, POLO-7.1, noThm. 12, POLO-7.1, olderThm. 12, POLO-7.1, oldThm. 12, POLO-7.1, (1)+(2)Thm. 12, POLO-7.1, limThm. 12, POLO-7.1, safeThm. 12, POLO-7.1+7.2, noThm. 12, POLO-7.1+7.2, olderThm. 12, POLO-7.1+7.2, oldThm. 12, POLO-7.1+7.2, (1)+(2)Thm. 12, POLO-7.1+7.2, limThm. 12, POLO-7.1+7.2, safeThm. 17, EMB, noThm. 17, EMB, olderThm. 17, EMB, oldThm. 17, EMB, (1)+(2)Thm. 17, EMB, limThm. 17, EMB, safeThm. 17, LPO, noThm. 17, LPO, olderThm. 17, LPO, oldThm. 17, LPO, (1)+(2)Thm. 17, LPO, limThm. 17, LPO, safeThm. 17, POLO-filter, noThm. 17, POLO-filter, olderThm. 17, POLO-filter, oldThm. 17, POLO-filter, (1)+(2)Thm. 17, POLO-filter, limThm. 17, POLO-filter, safeThm. 17, POLO-7.1, noThm. 17, POLO-7.1, olderThm. 17, POLO-7.1, oldThm. 17, POLO-7.1, (1)+(2)Thm. 17, POLO-7.1, limThm. 17, POLO-7.1, safeThm. 17, POLO-7.1+7.2, noThm. 17, POLO-7.1+7.2, olderThm. 17, POLO-7.1+7.2, oldThm. 17, POLO-7.1+7.2, (1)+(2)Thm. 17, POLO-7.1+7.2, limThm. 17, POLO-7.1+7.2, safeThm. 26, EMB, noThm. 26, EMB, olderThm. 26, EMB, oldThm. 26, EMB, (1)+(2)Thm. 26, EMB, limThm. 26, EMB, safeThm. 26, LPO, noThm. 26, LPO, olderThm. 26, LPO, oldThm. 26, LPO, (1)+(2)Thm. 26, LPO, limThm. 26, LPO, safeThm. 26, POLO-filter, noThm. 26, POLO-filter, olderThm. 26, POLO-filter, oldThm. 26, POLO-filter, (1)+(2)Thm. 26, POLO-filter, limThm. 26, POLO-filter, safeThm. 26, POLO-7.1, noThm. 26, POLO-7.1, olderThm. 26, POLO-7.1, oldThm. 26, POLO-7.1, (1)+(2)Thm. 26, POLO-7.1, limThm. 26, POLO-7.1, safeThm. 26, POLO-7.1+7.2, noThm. 26, POLO-7.1+7.2, olderThm. 26, POLO-7.1+7.2, oldThm. 26, POLO-7.1+7.2, (1)+(2)Thm. 26, POLO-7.1+7.2, limThm. 26, POLO-7.1+7.2, safe
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.1.trsYES0.97YES1.03YES1.04YES0.90YES1.16YES1.19YES1.08YES0.66YES1.25YES0.78YES0.78YES0.72YES1.18YES1.42YES0.82YES1.06YES1.18YES0.91YES0.93YES0.72YES0.93YES0.73YES0.72YES0.72YES0.86YES1.12YES0.81YES0.81YES0.93YES0.85YES0.75YES0.67YES0.70YES0.61YES0.88YES0.82YES0.96YES0.90YES0.85YES0.67YES0.80YES0.80YES0.67YES0.72YES0.85YES0.72YES0.72YES0.78YES0.67YES0.80YES0.96YES0.72YES0.83YES0.67YES0.76YES0.96YES0.80YES0.75YES0.75YES0.80YES0.85YES0.73YES0.77YES0.67YES0.91YES0.91YES0.62YES0.80YES0.85YES0.88YES0.67YES0.68YES0.84YES0.72YES1.01YES0.94YES0.79YES0.72YES0.75YES0.72YES0.72YES0.78YES0.72YES0.78YES0.97YES0.86YES0.96YES0.97YES0.72YES0.91
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.10.trsMAYBE1.74MAYBE1.69MAYBE2.11MAYBE1.90MAYBE1.67MAYBE1.76KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES2.22YES2.38YES2.42YES2.33YES3.06YES2.29YES1.86YES2.15YES2.10YES2.02YES2.93YES2.21MAYBE1.19MAYBE1.48MAYBE1.53MAYBE1.48MAYBE1.43MAYBE1.32KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES27.84YES46.18YES27.23YES27.36KILLED60.00YES28.07YES1.65YES1.84YES1.63YES1.73YES2.34YES1.59YES1.58YES1.63YES1.48YES1.79YES2.00YES1.63MAYBE1.53MAYBE3.17MAYBE3.23MAYBE1.55MAYBE5.03MAYBE3.40KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES3.79YES3.89YES4.24YES3.94YES12.54YES4.08YES1.61YES1.66YES1.75YES1.74YES2.94YES1.76YES1.41YES1.79YES1.80YES1.89YES2.26YES1.51
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.11.trsMAYBE1.28MAYBE1.22MAYBE1.13MAYBE1.47MAYBE1.24MAYBE1.13YES36.58YES32.59YES32.59YES32.86YES43.08YES32.67KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE1.25MAYBE1.25MAYBE1.35MAYBE1.19MAYBE1.19MAYBE1.29MAYBE1.22MAYBE1.48MAYBE1.38MAYBE1.29MAYBE1.37MAYBE1.33MAYBE1.35MAYBE1.37MAYBE1.43MAYBE1.09MAYBE1.19MAYBE1.19YES3.51YES3.40YES3.46YES3.38YES9.95YES3.35YES1.42YES1.40YES1.48YES1.50YES1.61YES1.47YES1.14YES1.18YES1.43YES1.19YES1.35YES1.25YES1.65YES1.43YES1.41YES1.18YES1.54YES1.19YES1.22YES1.19YES1.27YES1.43YES1.20YES1.10YES2.03YES2.21YES2.16YES2.42YES3.87YES2.21YES1.40YES1.45YES1.53YES1.48YES1.48YES1.45YES1.09YES1.27YES1.43YES1.26YES1.53YES1.27YES1.37YES1.48YES1.48YES1.37YES1.37YES1.43
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.12.trsMAYBE0.61MAYBE0.84MAYBE0.80MAYBE0.90MAYBE0.61MAYBE0.78MAYBE0.98MAYBE1.00MAYBE1.44MAYBE0.87MAYBE0.82MAYBE0.82YES1.72YES0.87YES0.87YES0.94YES1.47YES1.78YES0.77YES0.78YES0.83YES0.78YES1.13YES0.77YES0.81YES0.98YES0.86YES0.85YES0.93YES1.01MAYBE0.77MAYBE0.83MAYBE0.98MAYBE0.79MAYBE1.30MAYBE0.73MAYBE0.93MAYBE1.37MAYBE1.37MAYBE0.93MAYBE34.44MAYBE1.58YES0.84YES0.82YES0.85YES0.88YES0.93YES0.83YES0.89YES0.94YES0.88YES0.86YES0.94YES0.84YES0.76YES0.80YES1.01YES0.81YES0.91YES1.01MAYBE0.62MAYBE0.77MAYBE0.82MAYBE0.72MAYBE1.14MAYBE0.72MAYBE0.94MAYBE1.58MAYBE1.58MAYBE1.06MAYBE34.20MAYBE1.29YES0.72YES0.82YES1.06YES0.89YES0.99YES0.78YES0.77YES0.77YES0.81YES0.84YES0.94YES0.72YES0.96YES0.72YES0.81YES0.84YES0.88YES0.85
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.13.trsMAYBE1.01MAYBE1.37MAYBE1.44MAYBE1.49MAYBE1.03MAYBE1.01KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES3.37YES3.61YES3.58YES3.47YES3.06YES3.48YES1.64YES1.74YES1.69YES1.44YES1.77YES1.50MAYBE2.00MAYBE3.46MAYBE3.40MAYBE2.03MAYBE2.28MAYBE3.61KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE49.37KILLED60.00YES3.48YES3.63YES3.63YES3.58YES4.78YES3.67YES1.19YES1.27YES1.27YES1.26YES1.61YES1.43YES1.17YES1.20YES1.09YES1.37YES1.48YES1.17MAYBE2.23MAYBE3.40MAYBE3.32MAYBE2.18MAYBE2.31MAYBE3.48KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE48.97KILLED60.00YES3.37YES3.82YES3.51YES3.56YES4.57YES3.66YES1.20YES1.52YES1.43YES1.37YES1.45YES1.37YES1.16YES1.35YES1.19YES1.38YES1.41YES1.19
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.14.trsMAYBE0.89MAYBE0.83MAYBE0.92MAYBE0.75MAYBE1.18MAYBE0.67MAYBE0.98YES2.19YES1.66MAYBE1.08YES4.16YES2.63YES0.82YES1.65YES1.53YES0.82YES2.02YES1.64YES0.84YES0.72YES0.99YES0.72YES2.05YES0.77YES0.81YES1.22YES0.86YES0.85YES2.08YES1.01MAYBE0.72MAYBE1.14MAYBE1.04MAYBE0.77MAYBE10.45MAYBE0.98MAYBE0.98YES1.30YES1.50MAYBE0.99YES2.49YES1.29YES0.85YES0.82YES0.89YES0.89YES2.09YES0.89YES0.88YES0.83YES0.80YES0.84YES1.71YES0.72YES0.75YES0.96YES0.85YES0.80YES2.02YES1.01MAYBE0.72MAYBE1.11MAYBE1.13MAYBE0.85MAYBE10.50MAYBE0.98MAYBE1.04YES1.38YES1.43MAYBE0.93YES2.42YES1.45YES0.84YES0.82YES1.10YES0.77YES2.20YES0.77YES0.72YES0.77YES0.81YES0.90YES1.90YES0.98YES0.91YES0.86YES0.91YES0.89YES2.31YES1.01
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.15.trsMAYBE0.56MAYBE0.99MAYBE1.17MAYBE1.21MAYBE0.64MAYBE1.00MAYBE0.67MAYBE1.11MAYBE0.72MAYBE0.67MAYBE0.72MAYBE1.04YES0.82YES0.88YES1.52YES0.90YES0.82YES2.08YES0.83YES0.89YES0.85YES0.72YES0.82YES0.79YES0.80YES1.06YES0.80YES0.81YES1.07YES1.01MAYBE0.85MAYBE0.67MAYBE0.75MAYBE0.85MAYBE0.63MAYBE0.56MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.88MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE0.67YES0.94YES0.77YES0.80YES0.84YES0.91YES0.78YES0.67YES0.83YES0.90YES0.72YES0.72YES0.80YES0.80YES0.80YES0.72YES0.75YES0.85YES0.81MAYBE0.75MAYBE0.67MAYBE0.70MAYBE0.67MAYBE0.76MAYBE0.76MAYBE0.78MAYBE0.72MAYBE0.91MAYBE0.62MAYBE0.61MAYBE0.72YES0.80YES0.94YES1.01YES0.72YES0.77YES0.84YES0.67YES0.79YES0.83YES0.83YES0.79YES0.89YES0.73YES0.88YES0.72YES0.72YES0.77YES0.78
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.16.trsMAYBE0.99MAYBE0.81MAYBE0.81MAYBE0.82MAYBE0.78MAYBE0.72YES0.68YES1.43YES0.73YES1.43YES0.72YES1.13MAYBE1.55MAYBE1.10MAYBE1.08MAYBE1.89MAYBE2.54MAYBE1.08MAYBE0.83MAYBE0.84MAYBE0.83MAYBE0.72MAYBE0.80MAYBE0.67MAYBE0.75MAYBE0.76MAYBE0.80MAYBE0.75MAYBE0.76MAYBE0.81YES0.57YES0.80YES0.66YES0.56YES0.80YES0.61YES0.62YES0.72YES0.80YES0.85YES0.80YES0.67YES0.72YES0.77YES0.80YES0.67YES0.72YES0.78YES0.79YES0.84YES0.75YES0.78YES0.79YES0.74YES0.75YES0.85YES0.80YES0.75YES0.81YES0.96YES0.67YES0.80YES0.73YES0.83YES0.67YES0.61YES0.62YES0.80YES0.91YES0.62YES0.62YES0.80YES0.72YES0.73YES0.96YES0.80YES0.93YES0.84YES0.88YES0.84YES0.75YES0.72YES0.67YES0.72YES0.90YES0.96YES0.80YES0.77YES0.96YES0.85
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.17.trsMAYBE0.88MAYBE0.72MAYBE1.31MAYBE1.03MAYBE0.92MAYBE1.29MAYBE1.38YES2.26YES1.93MAYBE1.73YES7.16YES1.97YES1.19YES2.05YES2.77YES1.44YES2.02YES1.60YES0.99YES1.05YES1.22YES1.05YES1.76YES0.98YES1.17YES1.27YES1.08YES1.01YES2.00YES1.11MAYBE0.80MAYBE1.22MAYBE1.22MAYBE1.01KILLED60.00MAYBE1.28MAYBE0.99YES2.11YES1.97MAYBE1.27YES7.12YES1.87YES0.98YES1.46YES1.11YES0.98YES2.02YES1.15YES1.01YES0.94YES0.96YES0.90YES1.55YES0.87YES1.01YES1.11YES0.88YES1.01YES1.91YES0.92MAYBE0.78MAYBE1.38MAYBE1.24MAYBE0.85KILLED60.00MAYBE1.22MAYBE1.04YES2.02YES1.90MAYBE0.93YES7.09YES1.92YES0.93YES0.98YES1.27YES0.98YES1.86YES1.06YES0.82YES0.96YES1.01YES0.94YES1.53YES0.82YES1.11YES1.01YES0.88YES1.06YES2.00YES1.12
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.17a.trsMAYBE0.83MAYBE0.91MAYBE0.84MAYBE0.88MAYBE1.02MAYBE0.77MAYBE1.27YES4.65YES3.06MAYBE1.97YES32.28YES4.83YES1.34YES2.29YES2.15YES1.45YES3.86YES1.45YES1.19YES1.08YES1.27YES1.14YES1.92YES1.08YES1.12YES1.27YES1.18YES1.19YES2.13YES1.22MAYBE0.79MAYBE1.19MAYBE1.14MAYBE0.77KILLED60.00MAYBE1.38MAYBE1.04YES3.07YES3.30MAYBE1.09YES18.15YES3.07YES1.19YES1.38YES1.32YES1.29YES2.18YES1.32YES1.00YES1.06YES1.22YES1.05YES1.62YES1.04YES1.16YES0.99YES1.11YES1.02YES2.05YES1.22MAYBE0.96MAYBE1.19MAYBE1.22MAYBE1.17KILLED60.00MAYBE1.09MAYBE1.19YES3.01YES3.19MAYBE1.03YES17.81YES3.01YES1.24YES1.19YES1.17YES1.21YES2.10YES1.38YES0.93YES0.93YES1.07YES0.93YES1.67YES0.98YES1.88YES1.11YES1.23YES1.05YES1.87YES1.03
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.18.trsMAYBE0.75MAYBE0.85MAYBE0.67MAYBE0.96MAYBE2.14MAYBE0.67YES0.82YES1.05YES1.26YES1.32YES1.30YES0.88MAYBE1.67MAYBE2.42MAYBE2.16MAYBE2.29MAYBE1.72MAYBE1.65MAYBE0.94MAYBE0.83MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE0.77MAYBE0.72MAYBE0.80MAYBE0.81MAYBE1.01MAYBE0.81MAYBE1.01MAYBE0.81MAYBE0.88MAYBE0.72MAYBE0.96MAYBE0.96MAYBE0.78MAYBE0.67YES0.72YES0.83YES0.88YES0.77YES0.73YES0.77MAYBE1.24MAYBE1.45MAYBE1.50MAYBE1.24MAYBE1.35MAYBE1.41MAYBE0.77MAYBE0.77MAYBE0.88MAYBE0.99MAYBE0.77MAYBE0.90MAYBE0.81MAYBE1.01MAYBE1.01MAYBE0.80MAYBE0.91MAYBE1.01YES0.80YES0.83YES0.72YES0.83YES0.67YES0.96YES0.78YES0.77YES1.01YES0.72YES0.88YES0.98YES1.17YES1.19YES1.37YES1.14YES1.16YES1.24YES0.72YES0.78YES0.83YES0.82YES0.79YES0.99YES0.85YES1.06YES0.92YES0.82YES1.01YES1.01
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.19.trsMAYBE0.73MAYBE0.72MAYBE0.67MAYBE0.85MAYBE0.72MAYBE1.35YES1.27YES1.58YES0.88YES0.88YES2.34YES0.93MAYBE3.37MAYBE1.87MAYBE1.87MAYBE2.05MAYBE1.81MAYBE4.04MAYBE0.89MAYBE0.85MAYBE0.91MAYBE0.83MAYBE0.98MAYBE0.77MAYBE0.85MAYBE0.88MAYBE0.86MAYBE0.92MAYBE0.85MAYBE1.01MAYBE0.72MAYBE1.24MAYBE1.30MAYBE0.77MAYBE3.40MAYBE1.40YES0.83YES0.96YES0.95YES0.83YES2.19YES0.93MAYBE3.58MAYBE8.94MAYBE8.84MAYBE3.52MAYBE56.40MAYBE9.25MAYBE0.94MAYBE1.83MAYBE1.58MAYBE0.93MAYBE5.10MAYBE1.55MAYBE0.83MAYBE1.42MAYBE1.29MAYBE0.96MAYBE3.39MAYBE1.38MAYBE0.85MAYBE1.29MAYBE1.32MAYBE0.91MAYBE3.11MAYBE1.43YES0.91YES0.94YES1.11YES0.78YES2.44YES1.01MAYBE3.11MAYBE8.60MAYBE8.60MAYBE3.40MAYBE56.06MAYBE8.81MAYBE0.96MAYBE1.89MAYBE1.91MAYBE0.98MAYBE5.57MAYBE2.00MAYBE1.06MAYBE1.48MAYBE1.44MAYBE1.02MAYBE3.37MAYBE1.41
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.2.trsYES0.75YES0.90YES0.61YES0.91YES0.69YES0.67YES0.72YES1.51YES0.72YES1.31YES1.15YES1.23YES1.52YES0.82YES0.82YES0.82YES0.77YES1.25YES0.72YES0.84YES0.80YES0.80YES0.79YES0.72YES0.80YES0.81YES0.80YES0.81YES0.80YES0.80YES0.90YES0.85YES0.71YES0.75YES0.67YES0.61YES0.80YES0.83YES0.72YES0.72YES0.67YES0.82YES0.72YES0.72YES0.85YES0.72YES0.72YES0.78YES0.79YES0.72YES0.80YES0.89YES0.72YES0.72YES0.75YES0.72YES0.80YES0.75YES0.85YES0.80YES0.77YES0.68YES0.78YES0.70YES0.61YES0.61YES0.83YES0.79YES0.85YES0.68YES0.67YES1.17YES0.72YES0.67YES0.80YES0.72YES0.89YES0.83YES0.72YES0.72YES0.80YES0.73YES0.73YES0.83YES0.96YES0.75YES0.85YES0.77YES0.72YES0.80
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.21.trsMAYBE0.91MAYBE0.72MAYBE0.90MAYBE1.15MAYBE0.77MAYBE1.36MAYBE1.84MAYBE1.44MAYBE1.48MAYBE1.22MAYBE1.35MAYBE1.38MAYBE1.36MAYBE1.86MAYBE2.19MAYBE3.73MAYBE2.40MAYBE1.08MAYBE0.68MAYBE0.84MAYBE0.96MAYBE0.67MAYBE0.78MAYBE0.91MAYBE0.75MAYBE1.01MAYBE0.80MAYBE0.80MAYBE0.81MAYBE0.85MAYBE0.56MAYBE0.83MAYBE0.96MAYBE0.61YES0.67MAYBE0.96MAYBE1.14YES1.24YES1.22MAYBE1.24YES0.92YES1.14MAYBE0.92YES1.04YES1.17MAYBE1.03YES0.77YES1.04MAYBE0.67YES0.77YES0.77MAYBE0.79YES0.75YES0.88MAYBE0.82YES0.85YES0.86MAYBE0.85YES0.85YES0.80MAYBE0.78MAYBE0.96MAYBE0.88MAYBE0.67YES0.62MAYBE0.80MAYBE1.14YES1.19YES1.22MAYBE1.08YES0.72YES1.43MAYBE1.03YES1.10YES1.27MAYBE0.98YES0.73YES1.15MAYBE0.67YES0.72YES1.08MAYBE0.84YES0.72YES1.01MAYBE0.72YES0.88YES1.01MAYBE0.80YES0.80YES1.01
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.22.trsMAYBE0.72MAYBE0.69MAYBE0.80MAYBE1.06MAYBE0.69MAYBE0.91MAYBE0.93MAYBE0.95MAYBE0.87MAYBE0.93MAYBE1.58MAYBE1.67MAYBE1.65MAYBE1.76MAYBE1.19MAYBE1.14MAYBE1.63MAYBE2.68MAYBE0.84MAYBE0.85MAYBE1.01MAYBE0.77MAYBE0.72MAYBE0.77MAYBE0.96MAYBE0.96MAYBE1.29MAYBE0.80MAYBE0.90MAYBE0.81MAYBE0.80MAYBE1.06MAYBE0.82MAYBE0.85YES0.72MAYBE0.93MAYBE1.92YES2.02YES2.08MAYBE2.18YES0.72YES2.12MAYBE1.83YES1.81YES1.84MAYBE1.83YES0.94YES1.98MAYBE0.85YES0.82YES0.96MAYBE0.88YES0.94YES0.88MAYBE0.96YES0.88YES0.88MAYBE0.86YES0.98YES0.96MAYBE1.01MAYBE0.91MAYBE1.06MAYBE0.85YES0.67MAYBE0.93MAYBE1.92YES2.07YES2.10MAYBE1.97YES0.90YES2.02MAYBE1.93YES1.81YES2.00MAYBE1.88YES1.05YES1.81MAYBE0.82YES0.96YES1.06MAYBE0.94YES0.77YES1.01MAYBE0.85YES0.96YES0.88MAYBE0.83YES0.82YES0.88
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.23.trsYES1.03YES0.74YES0.58YES2.18YES0.61YES0.90YES0.56YES0.96YES0.61YES1.09YES0.67YES0.84YES0.62YES0.78YES0.61YES1.24YES1.10YES1.12YES0.67YES0.67YES0.75YES0.67YES0.78YES0.79YES0.70YES0.75YES0.96YES0.82YES0.96YES0.80YES0.51YES0.67YES0.80YES0.56YES0.62YES0.56YES0.78YES0.62YES0.75YES0.62YES0.75YES0.62YES0.79YES0.72YES0.72YES0.81YES0.72YES0.72YES0.67YES0.72YES0.90YES0.67YES0.67YES0.67YES0.70YES0.80YES0.91YES0.77YES0.75YES0.90YES0.57YES0.85YES0.70YES0.62YES0.62YES0.56YES0.62YES0.73YES0.75YES0.62YES0.83YES0.67YES0.67YES0.72YES0.75YES0.93YES0.84YES0.73YES0.67YES0.81YES0.75YES0.72YES0.85YES0.79YES0.80YES0.83YES0.91YES0.81YES0.96YES0.75
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.24.trsMAYBE0.80MAYBE1.04MAYBE0.63MAYBE0.91MAYBE0.89MAYBE0.96MAYBE0.94MAYBE1.09MAYBE0.77MAYBE1.25MAYBE1.32MAYBE0.96YES1.34YES1.12YES1.26YES0.77YES0.98YES1.61YES0.61YES0.96YES0.75YES0.72YES0.89YES0.79YES0.80YES0.87YES0.75YES0.75YES0.91YES0.80MAYBE0.78MAYBE0.86MAYBE0.85MAYBE0.90MAYBE0.93MAYBE0.90MAYBE0.67MAYBE0.78MAYBE0.90MAYBE0.68MAYBE0.98MAYBE0.77YES0.89YES0.96YES1.01YES1.13YES1.15YES0.83YES0.79YES0.67YES0.80YES0.98YES1.06YES0.84YES0.81YES0.96YES0.96YES0.75YES0.85YES0.80MAYBE0.80MAYBE0.80MAYBE0.80MAYBE0.75MAYBE0.88MAYBE0.96MAYBE0.67MAYBE0.83MAYBE1.06MAYBE0.67MAYBE1.17MAYBE1.01YES0.82YES0.93YES1.11YES0.82YES1.04YES1.03YES0.78YES0.72YES0.78YES0.94YES0.82YES1.01YES0.73YES0.91YES0.97YES0.72YES0.82YES0.85
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.26.trsMAYBE0.98MAYBE0.82MAYBE0.67MAYBE3.73MAYBE52.02MAYBE0.67YES0.56YES0.91YES0.62YES1.20YES0.82YES1.17YES0.72YES0.87YES2.00YES1.37YES0.87YES0.77YES0.83YES0.83YES0.90YES0.72YES0.96YES0.67YES0.70YES0.96YES0.91YES0.88YES1.11YES1.60MAYBE0.51MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE0.56MAYBE33.89MAYBE0.80YES0.62YES0.67YES0.91YES0.67YES0.85YES0.67YES0.78YES0.77YES0.72YES0.85YES1.02YES0.72YES0.89YES0.82YES0.85YES0.72YES0.82YES0.84YES0.76YES0.72YES0.72YES0.80YES1.01YES0.75MAYBE0.70MAYBE0.75MAYBE0.91MAYBE0.75MAYBE33.15MAYBE0.67YES0.67YES0.75YES0.80YES0.61YES1.07YES0.80YES0.90YES0.84YES0.91YES0.80YES0.95YES0.84YES0.67YES0.73YES0.96YES0.96YES0.96YES0.67YES0.75YES0.96YES0.72YES0.96YES1.01YES1.58
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.29.trsMAYBE0.72MAYBE0.63MAYBE1.14MAYBE1.43MAYBE0.72MAYBE0.67MAYBE0.61MAYBE1.05MAYBE0.88MAYBE1.25MAYBE0.97MAYBE1.07YES1.08YES0.84YES0.67YES0.72YES1.48YES0.67YES0.62YES0.79YES0.70YES0.67YES0.72YES0.67YES0.83YES0.70YES0.75YES0.75YES0.80YES0.91MAYBE0.70MAYBE0.67MAYBE0.85MAYBE0.85MAYBE0.89MAYBE0.61MAYBE0.62MAYBE0.96MAYBE0.96MAYBE0.61MAYBE0.96MAYBE1.01YES0.67YES0.79YES0.75YES0.80YES0.77YES0.78YES0.73YES0.85YES0.75YES0.91YES0.72YES0.62YES0.70YES0.85YES0.90YES0.70YES0.98YES0.91MAYBE0.65MAYBE0.78MAYBE0.71MAYBE0.62MAYBE0.68MAYBE0.75MAYBE0.85MAYBE0.72MAYBE0.83MAYBE0.61MAYBE0.93MAYBE0.83YES0.79YES0.79YES0.96YES0.67YES0.85YES1.01YES0.84YES0.68YES0.70YES0.67YES0.67YES0.67YES0.67YES0.80YES0.85YES0.72YES0.75YES0.75
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.31.trsYES0.56YES0.85YES0.98YES0.93YES0.67YES0.72YES0.96YES0.92YES0.61YES1.05YES0.67YES0.68YES0.80YES0.99YES0.67YES5.09YES0.83YES0.72YES0.67YES0.79YES0.80YES0.80YES0.83YES0.91YES0.70YES0.80YES0.76YES0.85YES0.81YES0.80YES0.51YES0.78YES0.70YES0.56YES0.67YES0.70YES0.62YES0.80YES0.75YES0.85YES0.62YES0.85YES0.73YES0.88YES0.81YES0.85YES0.79YES0.72YES0.67YES0.83YES0.85YES0.67YES0.68YES0.67YES1.40YES0.85YES0.96YES0.79YES0.75YES0.90YES0.72YES0.77YES0.75YES0.62YES0.56YES0.85YES0.85YES0.75YES0.85YES0.78YES0.75YES0.62YES0.74YES0.79YES0.90YES0.96YES0.79YES0.78YES0.61YES0.73YES0.75YES0.75YES0.78YES0.67YES0.85YES0.91YES0.91YES0.80YES0.72YES0.85
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.33.trsYES0.99YES0.53YES0.56YES0.95YES0.62YES0.51YES0.83YES0.73YES1.11YES0.56YES0.91YES0.56YES0.76YES0.72YES0.99YES0.68YES0.98YES0.56YES0.75YES0.56YES0.80YES0.62YES0.56YES0.68YES0.64YES0.65YES0.65YES0.65YES0.80YES2.31YES0.51YES0.80YES0.56YES0.70YES0.80YES0.80YES0.57YES0.57YES0.67YES0.51YES0.57YES0.64YES0.56YES0.56YES0.56YES0.72YES0.56YES0.63YES0.65YES0.56YES0.80YES0.61YES0.65YES0.56YES0.64YES0.62YES0.56YES0.65YES0.69YES0.65YES0.57YES0.62YES0.70YES0.70YES0.51YES0.51YES0.65YES0.57YES0.70YES0.51YES0.51YES0.57YES0.65YES0.63YES0.65YES0.64YES0.75YES0.80YES0.56YES0.68YES0.65YES0.65YES0.57YES0.68YES0.70YES0.86YES0.56YES0.61YES0.70YES0.62
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.35.trsMAYBE0.56MAYBE0.91MAYBE0.85MAYBE4.24MAYBE0.61MAYBE0.91YES0.93YES1.04YES0.76YES1.28YES0.65YES1.22YES0.96YES1.34YES0.67YES1.13YES0.67YES0.72YES0.89YES0.89YES0.80YES0.72YES0.72YES0.88YES0.70YES0.75YES0.96YES0.88YES0.91YES0.80YES0.56YES0.75YES0.85YES0.56YES0.75YES0.56YES0.73YES0.62YES0.67YES0.70YES0.61YES0.62YES0.79YES0.72YES0.96YES0.67YES0.79YES0.80YES0.62YES0.83YES0.75YES0.67YES0.67YES0.89YES0.70YES0.90YES0.91YES0.75YES0.70YES0.80YES0.57YES0.70YES0.70YES0.75YES0.56YES0.75YES0.62YES0.90YES0.67YES0.70YES0.90YES0.67YES0.79YES0.89YES0.91YES0.88YES0.67YES0.79YES0.67YES0.72YES0.91YES0.67YES0.67YES0.72YES0.95YES0.80YES0.91YES0.96YES0.80YES0.91
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.36.trsMAYBE0.99MAYBE0.61MAYBE1.03MAYBE0.82MAYBE0.61MAYBE1.24YES1.07YES1.33YES0.78YES1.42YES2.02YES1.48YES0.82YES0.88YES0.88YES1.13YES1.24YES0.82YES0.79YES0.77YES1.01YES0.84YES0.96YES0.82YES0.88YES0.96YES1.01YES0.86YES0.91YES0.96MAYBE0.79MAYBE0.95MAYBE0.96MAYBE0.67MAYBE0.88MAYBE0.90YES0.72YES0.72YES0.85YES0.72YES2.26YES0.72YES0.90YES0.82YES1.01YES0.93YES1.19YES0.83YES0.80YES0.77YES0.91YES0.89YES0.96YES0.72YES0.80YES0.85YES0.77YES0.86YES1.06YES0.90MAYBE0.75YES0.96YES0.91MAYBE0.67YES0.72YES0.77YES0.78YES1.01YES0.91YES0.72YES1.92YES0.83YES0.83YES0.94YES0.96YES0.91YES1.51YES1.09YES0.89YES0.90YES0.86YES0.98YES1.00YES0.89YES0.85YES1.11YES1.06YES0.83YES0.93YES1.07
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.37.trsMAYBE0.96MAYBE0.85MAYBE0.85MAYBE0.67MAYBE1.11MAYBE0.67YES0.68YES0.67YES0.67YES0.72YES1.13YES1.24YES0.98YES1.32YES2.70YES1.03YES1.19YES0.98YES0.79YES0.67YES0.80YES0.81YES0.78YES0.84YES0.75YES0.96YES0.80YES0.96YES0.85YES0.82YES0.71YES0.62YES0.61YES0.56YES0.67YES0.75YES0.67YES0.67YES0.75YES0.67YES0.85YES0.67YES0.89YES0.96YES0.72YES0.85YES0.91YES0.72YES0.67YES0.80YES0.75YES0.72YES0.88YES0.96YES0.75YES0.67YES0.80YES0.79YES0.96YES0.96YES0.62YES0.62YES0.85YES0.62YES0.61YES0.70YES0.80YES0.90YES0.96YES0.67YES1.01YES0.75YES0.90YES0.94YES0.80YES0.78YES0.95YES0.84YES0.73YES0.96YES0.91YES0.67YES0.72YES0.72YES0.75YES0.78YES0.72YES0.91YES0.85YES0.73
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.38.trsMAYBE0.67MAYBE0.72MAYBE0.81MAYBE1.13MAYBE0.72MAYBE0.85YES3.35YES3.63YES3.48YES5.25YES3.01YES5.50YES0.88YES1.71YES0.93YES0.93YES0.93YES1.24YES0.89YES0.98YES0.91YES0.90YES0.89YES0.94YES0.85YES0.85YES0.90YES0.86YES1.06YES4.40MAYBE0.67MAYBE0.88MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE0.78MAYBE0.72YES1.48YES1.30YES1.38YES1.19YES1.19YES1.48YES0.99YES0.87YES0.90YES0.83YES0.94YES0.95YES0.84YES0.72YES1.01YES0.91YES0.94YES1.01YES0.80YES0.85YES0.85YES0.80YES0.81YES0.86YES0.68YES0.85YES0.80YES0.77YES0.67YES0.80YES1.30YES1.48YES1.53YES1.19YES1.32YES1.30YES1.00YES0.83YES0.92YES0.88YES0.88YES0.88YES0.78YES0.77YES0.91YES0.77YES0.89YES0.89YES0.77YES1.08YES0.85YES0.83YES0.91YES1.01
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.39.trsMAYBE0.85MAYBE0.82MAYBE1.21MAYBE0.73MAYBE1.24MAYBE0.72MAYBE1.54MAYBE0.98MAYBE0.99MAYBE1.85MAYBE1.58MAYBE0.99MAYBE1.19YES1.51YES1.99MAYBE1.25YES3.67YES1.56MAYBE0.94YES1.03YES1.17MAYBE0.95YES1.53YES1.03MAYBE0.91YES1.17YES1.23MAYBE1.06YES1.40YES1.12MAYBE0.90MAYBE0.96MAYBE1.17MAYBE0.67MAYBE7.17MAYBE1.11MAYBE0.88MAYBE1.31MAYBE1.45MAYBE1.17MAYBE7.48MAYBE1.24MAYBE1.15YES1.26YES1.08MAYBE0.98YES1.19YES1.16MAYBE0.94YES1.04YES1.06MAYBE0.84YES1.19YES0.95MAYBE1.01YES0.93YES0.93MAYBE0.85YES1.37YES0.96MAYBE0.80MAYBE1.06MAYBE1.11MAYBE0.78MAYBE7.01MAYBE1.17MAYBE0.93MAYBE1.20MAYBE1.38MAYBE1.01MAYBE7.72MAYBE1.46MAYBE1.04YES1.15YES1.32MAYBE0.98YES1.56YES1.03MAYBE0.77YES1.36YES1.01MAYBE0.94YES1.19YES1.16MAYBE0.85YES1.01YES0.93MAYBE1.11YES1.25YES1.27
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.4.trsMAYBE0.90MAYBE1.09MAYBE1.20MAYBE0.96MAYBE1.20MAYBE1.34YES1.33YES1.37YES1.74YES2.17YES1.15YES1.35YES2.29YES2.59YES1.40YES1.39YES2.72YES2.67YES0.85YES0.93YES0.90YES0.90YES0.88YES0.77YES0.85YES1.01YES0.96YES0.92YES1.01YES1.11MAYBE0.85MAYBE0.77MAYBE0.77MAYBE0.72MAYBE0.73MAYBE1.01YES0.93YES0.83YES0.93YES0.72YES0.72YES0.85YES0.94YES0.87YES1.11YES0.91YES0.96YES0.88YES0.84YES0.77YES0.85YES0.83YES0.83YES0.72YES1.01YES0.91YES0.96YES0.86YES0.86YES0.91YES0.96YES0.93YES1.01YES0.80YES0.73YES0.67YES0.78YES0.72YES0.85YES0.72YES0.72YES0.78YES0.90YES0.95YES1.06YES1.12YES0.77YES0.82YES0.88YES0.77YES1.53YES0.77YES0.89YES0.87YES0.85YES0.92YES1.06YES0.84YES0.91YES1.01
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.40.trsMAYBE0.67MAYBE0.96MAYBE1.11MAYBE1.01MAYBE0.77MAYBE0.77MAYBE1.57MAYBE1.03MAYBE1.27MAYBE1.39MAYBE1.28MAYBE1.04MAYBE3.24YES2.46YES1.97MAYBE1.61YES3.87YES3.02MAYBE1.03YES1.42YES1.50MAYBE1.22YES2.54YES1.29MAYBE1.22YES1.33YES1.43MAYBE1.09YES2.57YES1.37MAYBE0.72MAYBE1.14MAYBE1.27MAYBE0.77MAYBE13.90MAYBE1.08MAYBE1.32MAYBE2.00MAYBE1.95MAYBE1.09MAYBE15.38MAYBE2.02MAYBE1.34YES1.61YES1.84MAYBE1.50YES2.25YES1.83MAYBE0.93YES1.19YES1.32MAYBE1.03YES2.44YES1.26MAYBE0.97YES1.43YES1.27MAYBE1.28YES2.36YES1.27MAYBE0.72MAYBE1.14MAYBE1.23MAYBE0.83MAYBE14.37MAYBE1.32MAYBE1.11MAYBE1.92MAYBE1.95MAYBE1.39MAYBE15.85MAYBE2.02MAYBE1.39YES1.61YES1.65MAYBE1.45YES2.26YES1.60MAYBE1.03YES1.48YES1.48MAYBE1.30YES2.91YES1.49MAYBE1.10YES1.27YES1.32MAYBE1.16YES2.42YES1.32
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.41.trsMAYBE0.74MAYBE0.85MAYBE0.63MAYBE0.61MAYBE0.77MAYBE0.66MAYBE0.92YES0.67YES1.20MAYBE0.97YES0.61YES0.72MAYBE3.38YES1.06YES0.82MAYBE0.93YES0.72YES1.03MAYBE0.67YES0.67YES0.80MAYBE0.67YES0.78YES0.72MAYBE0.70YES0.96YES0.82MAYBE0.75YES0.77YES0.80MAYBE0.80YES0.77YES0.67MAYBE0.67YES0.56YES0.62MAYBE0.67YES0.67YES0.72MAYBE0.62YES0.56YES0.67MAYBE0.72YES0.77YES0.77MAYBE0.93YES0.75YES0.77MAYBE0.62YES0.67YES0.80MAYBE0.74YES0.61YES0.75MAYBE0.80YES0.72YES0.72MAYBE0.75YES0.75YES0.75MAYBE0.80YES0.85YES0.85MAYBE0.77YES0.75YES0.56MAYBE0.67YES0.72YES0.80MAYBE0.90YES0.56YES0.67MAYBE0.78YES0.84YES1.01MAYBE0.77YES0.79YES0.72MAYBE0.73YES0.78YES0.75MAYBE0.79YES0.79YES0.67MAYBE0.91YES0.91YES0.72MAYBE0.75YES0.75YES0.72
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.42.trsMAYBE1.44YES0.77YES0.72MAYBE1.08YES0.77YES0.85MAYBE1.22YES0.83YES0.88MAYBE1.34YES1.68YES0.88MAYBE3.96YES1.55YES1.51MAYBE1.40YES1.92YES2.06MAYBE0.89YES1.04YES0.98MAYBE1.11YES0.88YES1.19MAYBE0.86YES0.91YES0.96MAYBE0.83YES0.96YES1.21MAYBE0.80YES0.78YES0.80MAYBE0.61YES0.67YES0.85MAYBE0.96YES0.78YES0.85MAYBE0.77YES0.72YES0.78MAYBE0.82YES0.88YES1.11MAYBE0.94YES0.82YES1.00MAYBE0.82YES0.72YES1.06MAYBE0.79YES0.82YES0.89MAYBE0.75YES1.01YES1.12MAYBE0.81YES1.06YES0.91MAYBE0.91YES0.83YES0.80MAYBE0.83YES0.78YES0.96MAYBE0.85YES0.91YES0.89MAYBE0.67YES0.72YES0.78MAYBE0.89YES0.99YES0.97MAYBE0.88YES0.84YES0.99MAYBE0.95YES0.77YES0.86MAYBE0.77YES0.99YES0.89MAYBE0.80YES1.06YES0.91MAYBE0.88YES0.83YES0.91
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.47.trsYES0.62YES1.19YES0.64YES0.75YES1.34YES0.67YES0.72YES1.22YES1.34YES0.72YES1.52YES1.43YES0.91YES0.83YES0.72YES1.36YES0.88YES0.94YES0.90YES0.78YES0.96YES0.72YES0.77YES0.84YES0.91YES0.91YES0.85YES0.81YES0.86YES0.96YES0.57YES0.70YES0.67YES0.90YES0.67YES0.90YES0.91YES0.72YES0.96YES0.67YES0.72YES0.72YES0.94YES0.86YES0.96YES0.72YES0.84YES0.72YES0.73YES0.67YES0.91YES0.72YES0.89YES0.72YES0.91YES0.80YES0.96YES0.90YES0.81YES0.91YES0.57YES0.70YES0.70YES0.70YES0.86YES0.70YES0.72YES0.88YES0.80YES0.96YES0.72YES0.83YES0.84YES0.79YES0.80YES0.77YES1.07YES0.72YES0.88YES0.67YES1.06YES0.84YES0.93YES0.79YES0.67YES0.72YES0.80YES0.76YES0.88YES0.72
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.48.trsMAYBE0.98MAYBE0.77MAYBE0.64MAYBE0.67MAYBE0.61MAYBE0.62YES1.34YES1.92YES1.03YES1.08YES1.30YES1.08YES2.18YES3.39YES1.92YES1.34YES2.41YES1.30YES0.85YES0.77YES0.91YES0.82YES1.11YES1.01YES0.86YES0.91YES0.93YES0.91YES1.04YES0.85MAYBE1.11MAYBE1.01MAYBE1.17MAYBE0.88MAYBE0.89MAYBE0.88YES1.06YES1.17YES1.17YES1.11YES0.98YES1.17YES1.35YES1.30YES1.29YES1.29YES1.24YES1.24YES0.72YES0.77YES0.85YES0.82YES0.88YES1.00YES0.85YES0.82YES0.82YES1.06YES0.91YES0.86MAYBE1.22MAYBE1.03MAYBE1.11MAYBE1.09MAYBE1.25MAYBE0.98YES1.06YES1.22YES1.06YES1.06YES0.94YES1.04YES1.31YES1.29YES1.53YES1.48YES1.26YES1.53YES0.77YES1.01YES0.91YES0.91YES0.82YES0.82YES0.91YES1.06YES0.82YES1.09YES0.82YES1.06
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.49.trsMAYBE0.75MAYBE0.90MAYBE3.72MAYBE0.72MAYBE2.04MAYBE0.80MAYBE1.53MAYBE1.49MAYBE0.93MAYBE1.29MAYBE1.57MAYBE0.87YES1.75YES0.98YES0.99YES1.75YES1.09YES2.48YES0.84YES0.88YES0.88YES0.90YES0.93YES1.00YES0.85YES0.91YES0.90YES0.91YES1.20YES0.91MAYBE0.85MAYBE0.82MAYBE0.80MAYBE0.75MAYBE0.67MAYBE0.80MAYBE0.93MAYBE0.98MAYBE1.03MAYBE0.88MAYBE0.88MAYBE0.98YES0.77YES0.93YES1.06YES0.87YES0.93YES0.88YES0.85YES0.88YES1.01YES0.84YES0.82YES0.88YES0.80YES0.91YES1.01YES0.86YES0.91YES1.06MAYBE0.61MAYBE0.80MAYBE0.75MAYBE0.88MAYBE0.67MAYBE0.85MAYBE0.93MAYBE0.93MAYBE1.17MAYBE0.88MAYBE0.88MAYBE1.04YES0.90YES0.94YES1.06YES0.88YES0.94YES0.88YES0.72YES0.77YES0.87YES0.77YES1.11YES0.89YES1.02YES0.77YES1.02YES0.83YES0.98YES0.91
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.5.trsMAYBE0.72MAYBE0.67MAYBE0.73MAYBE1.12MAYBE1.19MAYBE0.73YES4.47YES7.80YES4.41YES4.41YES4.49YES6.53YES2.46YES1.25YES1.32YES1.89YES2.54YES1.24YES1.01YES0.93YES1.22YES1.03YES0.98YES1.15YES0.91YES1.11YES1.16YES0.93YES1.01YES1.17MAYBE0.83MAYBE0.83MAYBE0.87MAYBE0.83MAYBE1.17MAYBE1.11YES2.02YES2.08YES2.09YES2.08YES2.26YES2.07YES0.88YES0.98YES1.22YES0.93YES1.00YES0.99YES0.72YES0.77YES0.91YES0.84YES0.89YES0.77YES0.85YES1.01YES0.82YES0.91YES1.22YES1.06YES1.01YES0.93YES0.91YES0.94YES0.91YES0.91YES1.92YES2.03YES2.08YES2.05YES2.21YES1.97YES0.87YES0.98YES0.96YES0.94YES0.95YES0.93YES1.06YES1.04YES0.81YES0.95YES0.77YES0.94YES0.85YES1.01YES0.96YES1.06YES0.82YES1.00
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.51.trsMAYBE0.94MAYBE0.76MAYBE0.85MAYBE0.90MAYBE0.85MAYBE0.75YES1.04YES0.72YES1.29YES1.10YES1.06YES1.52YES0.82YES0.92YES0.73YES1.05YES0.72YES0.78YES0.92YES0.83YES0.80YES0.80YES0.72YES0.93YES0.90YES0.85YES0.81YES0.80YES0.87YES0.90YES0.85YES0.72YES0.75YES0.67YES0.56YES0.56YES0.67YES0.83YES0.90YES0.62YES0.62YES0.82YES0.67YES0.72YES0.72YES0.72YES0.78YES0.67YES0.67YES0.75YES0.96YES0.73YES0.72YES0.75YES0.80YES0.67YES0.85YES0.75YES0.75YES0.76YES0.75YES0.91YES0.85YES0.70YES0.56YES0.56YES0.62YES0.78YES0.71YES0.90YES0.62YES0.62YES0.79YES0.79YES0.96YES0.79YES0.79YES0.67YES0.67YES0.72YES0.91YES0.67YES0.89YES0.78YES0.75YES0.80YES0.72YES0.72YES0.75YES0.75
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.52.trsYES1.07YES0.58YES0.58YES0.82YES0.81YES0.97YES1.07YES1.14YES1.37YES0.77YES1.46YES1.13YES0.77YES1.14YES0.72YES1.17YES1.36YES0.73YES0.62YES0.91YES0.72YES0.89YES0.84YES0.83YES0.75YES0.75YES0.96YES0.67YES0.77YES0.76YES0.80YES0.78YES0.85YES0.56YES0.67YES0.91YES0.96YES0.80YES0.78YES0.67YES0.77YES0.80YES0.79YES0.72YES0.80YES0.94YES1.06YES0.72YES0.73YES0.90YES0.80YES0.75YES0.72YES0.80YES0.70YES0.91YES0.75YES0.85YES0.75YES0.90YES0.56YES0.73YES0.70YES0.73YES0.83YES0.75YES0.78YES0.77YES0.96YES0.67YES0.77YES0.72YES0.83YES0.72YES0.80YES0.78YES0.89YES0.84YES0.84YES0.79YES0.76YES0.67YES0.72YES0.79YES0.67YES0.72YES0.80YES0.80YES0.72YES0.75
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.53.trsMAYBE1.29MAYBE1.37MAYBE1.97MAYBE1.29MAYBE1.52MAYBE1.35MAYBE4.13MAYBE3.79MAYBE20.57MAYBE4.21MAYBE4.17MAYBE6.79KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES1.40YES1.51YES1.53YES1.52YES2.57YES1.43YES1.53YES1.66YES1.59YES1.51YES2.99YES1.74MAYBE0.88MAYBE1.35MAYBE1.29MAYBE1.17MAYBE10.79MAYBE1.30MAYBE1.54MAYBE2.18MAYBE2.36MAYBE1.45MAYBE36.31MAYBE2.23YES1.22YES1.19YES1.22YES1.14YES2.43YES1.14YES1.03YES1.08YES1.17YES1.15YES2.83YES1.08YES1.24YES1.04YES1.08YES1.32YES2.60YES1.32MAYBE1.12MAYBE1.58MAYBE1.53MAYBE1.11MAYBE11.12MAYBE1.37MAYBE1.43MAYBE2.21MAYBE2.11MAYBE1.43MAYBE36.83MAYBE2.29YES1.20YES1.14YES1.43YES1.14YES2.54YES1.27YES1.08YES1.37YES1.27YES1.17YES2.36YES1.19YES1.11YES1.37YES1.22YES1.22YES2.73YES1.04
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.53a.trsMAYBE0.56MAYBE1.32MAYBE0.75MAYBE56.31MAYBE0.80MAYBE0.67MAYBE9.96MAYBE1.05MAYBE0.97MAYBE1.18MAYBE1.23MAYBE0.67YES0.67YES0.74YES0.67YES1.41YES0.82YES0.80YES0.62YES0.67YES0.75YES0.79YES0.72YES0.79YES0.70YES0.75YES1.01YES0.78YES0.81YES0.75MAYBE0.86MAYBE0.78MAYBE0.80MAYBE0.56MAYBE0.62MAYBE0.75MAYBE0.62MAYBE0.78MAYBE0.72MAYBE0.62MAYBE0.61MAYBE0.77YES0.79YES0.72YES0.72YES0.80YES0.80YES0.72YES0.70YES0.62YES0.81YES0.67YES0.67YES0.78YES0.70YES0.90YES0.80YES0.70YES0.75YES0.75MAYBE0.80MAYBE0.63MAYBE0.85MAYBE0.67MAYBE0.91MAYBE0.61MAYBE0.67MAYBE0.83MAYBE0.80MAYBE0.62MAYBE0.61MAYBE0.88YES0.90YES0.73YES0.80YES0.94YES0.84YES0.72YES0.61YES0.88YES1.38YES0.67YES0.67YES0.79YES0.92YES0.75YES0.70YES1.14YES0.90YES0.91
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.53b.trsYES1.05YES0.67YES0.69YES1.24YES0.80YES0.80YES1.07YES0.99YES1.43YES0.72YES0.80YES1.20YES1.13YES1.20YES0.77YES1.26YES0.89YES1.88YES0.67YES0.79YES0.72YES0.80YES0.84YES0.79YES0.75YES0.85YES0.96YES0.96YES0.80YES0.96YES0.85YES0.57YES0.75YES0.83YES0.67YES0.85YES0.72YES0.91YES0.77YES0.72YES0.77YES0.85YES0.78YES0.85YES0.80YES0.72YES0.90YES0.84YES0.77YES0.67YES0.83YES0.73YES0.72YES0.79YES0.67YES0.80YES0.80YES0.85YES0.96YES0.80YES0.56YES0.85YES0.70YES0.72YES0.75YES0.80YES0.96YES0.73YES1.01YES1.01YES0.77YES0.90YES0.80YES0.72YES0.81YES1.01YES0.89YES0.72YES0.67YES0.78YES0.75YES0.72YES0.91YES0.78YES0.67YES0.72YES0.86YES0.80YES0.72YES0.90
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.54.trsMAYBE0.56MAYBE0.68MAYBE0.82MAYBE1.12MAYBE0.77MAYBE1.01MAYBE0.96MAYBE1.04MAYBE1.41MAYBE0.72MAYBE1.48MAYBE2.66YES0.94YES1.17YES0.98YES0.93YES0.99YES0.98YES0.80YES0.84YES0.85YES0.77YES0.91YES0.93YES0.77YES0.96YES0.81YES0.80YES0.94YES1.01MAYBE0.56MAYBE0.79MAYBE0.75MAYBE0.62MAYBE0.78MAYBE0.84MAYBE0.72MAYBE0.73MAYBE1.01MAYBE0.96MAYBE0.82MAYBE0.85YES0.84YES0.99YES0.77YES0.77YES0.94YES0.78YES0.72YES0.73YES0.83YES0.85YES0.81YES0.72YES0.90YES0.72YES0.72YES0.96YES0.86YES0.81MAYBE0.85MAYBE0.61MAYBE0.80MAYBE0.85MAYBE0.98MAYBE0.67MAYBE0.85MAYBE0.91MAYBE1.01MAYBE0.67MAYBE0.82MAYBE0.85YES0.94YES1.00YES0.85YES0.77YES0.82YES0.77YES0.91YES0.94YES0.86YES0.95YES0.77YES0.84YES0.80YES1.01YES0.96YES1.01YES0.90YES0.77
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.55.trsMAYBE1.97MAYBE1.89MAYBE2.33MAYBE1.79MAYBE2.25MAYBE1.66YES43.09YES43.30YES43.30YES43.16YES53.70YES43.33KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE1.61MAYBE1.81MAYBE1.74MAYBE1.66MAYBE1.69MAYBE1.65MAYBE1.74MAYBE1.66MAYBE1.89MAYBE1.79MAYBE1.72MAYBE1.71MAYBE1.32MAYBE1.43MAYBE1.29MAYBE1.42MAYBE1.40MAYBE1.22YES3.56YES3.51YES3.34YES3.31YES10.11YES3.31YES1.57YES1.50YES1.63YES1.66YES1.71YES1.63YES1.29YES1.34YES1.58YES1.33YES1.42YES1.29YES1.32YES1.63YES1.48YES1.38YES1.69YES1.63YES1.19YES1.43YES1.34YES1.29YES1.53YES1.58YES2.29YES2.20YES2.33YES2.57YES3.75YES2.39YES1.55YES1.56YES1.59YES1.50YES1.76YES1.64YES1.24YES1.38YES1.35YES1.42YES1.52YES1.40YES1.38YES1.43YES1.34YES1.42YES1.42YES1.43
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.56.trsMAYBE0.98MAYBE1.20MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.77MAYBE1.04MAYBE0.67MAYBE1.06MAYBE0.77MAYBE1.29MAYBE0.93MAYBE0.77MAYBE1.08MAYBE1.87MAYBE1.85MAYBE1.59MAYBE1.84MAYBE1.71MAYBE0.67MAYBE0.86MAYBE0.77MAYBE0.72MAYBE0.89MAYBE0.84MAYBE0.90MAYBE0.91MAYBE1.01MAYBE0.75MAYBE0.92MAYBE1.01YES0.91YES0.61YES0.80YES0.61YES0.96YES0.85YES0.83YES0.67YES0.81YES0.85YES0.93YES0.72YES0.77YES0.77YES0.91YES0.94YES0.89YES0.78YES0.67YES0.67YES0.80YES0.80YES0.84YES0.72YES0.76YES0.96YES0.80YES0.91YES1.85YES0.96YES0.85YES0.75YES0.74YES0.91YES0.96YES0.91YES0.89YES0.75YES0.91YES0.96YES0.85YES0.72YES0.83YES0.77YES1.01YES0.82YES1.08YES0.84YES0.91YES0.80YES1.02YES0.83YES0.84YES0.80YES0.68YES0.72YES0.81YES0.85YES0.85YES0.96
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.57.trsMAYBE1.41MAYBE1.91MAYBE1.14MAYBE1.24MAYBE1.42MAYBE1.43MAYBE1.97YES4.24YES3.68MAYBE2.33YES8.34YES2.79YES7.04YES10.38YES7.87YES5.51YES6.02YES10.04YES1.32YES1.50YES1.53YES1.39YES1.93YES1.34YES1.43YES1.54YES1.51YES1.44YES2.46YES1.63MAYBE0.83MAYBE1.06MAYBE1.06MAYBE0.88MAYBE1.22MAYBE1.01MAYBE1.16YES1.97YES2.31MAYBE1.24YES7.33YES2.02YES1.38YES1.34YES1.29YES1.34YES2.12YES1.29YES1.15YES1.03YES1.16YES1.13YES1.72YES1.08YES1.16YES1.09YES1.09YES1.27YES2.12YES1.17MAYBE1.01MAYBE1.24MAYBE1.32MAYBE1.03KILLED60.00MAYBE1.24MAYBE1.28YES2.19YES2.10MAYBE1.14YES7.38YES1.99YES1.37YES1.29YES1.48YES1.43YES2.21YES1.29YES1.24YES1.28YES1.27YES1.17YES1.95YES1.20YES1.32YES1.23YES1.27YES1.42YES2.14YES1.14
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.5a.trsMAYBE0.67MAYBE1.05MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE1.24MAYBE0.67YES16.57YES8.88YES9.10YES8.21YES8.26YES11.17YES1.19YES1.31YES2.68YES1.25YES2.36YES1.59YES0.98YES1.20YES1.03YES0.99YES1.06YES1.03YES1.01YES1.01YES1.07YES1.06YES1.08YES1.50MAYBE1.11MAYBE0.82MAYBE0.87MAYBE0.96MAYBE1.01MAYBE0.82YES2.13YES2.19YES2.31YES1.97YES2.18YES2.33YES0.88YES1.13YES1.14YES0.98YES0.99YES0.93YES0.82YES0.82YES1.11YES0.93YES0.94YES0.98YES0.81YES0.98YES0.91YES0.86YES0.91YES0.93YES0.72YES0.85YES0.86YES1.11YES0.96YES1.11YES2.21YES2.26YES2.05YES2.26YES1.93YES2.10YES1.06YES0.98YES1.02YES0.98YES0.98YES1.08YES0.84YES0.96YES0.91YES0.90YES0.83YES0.83YES0.77YES0.82YES0.86YES1.02YES1.11YES1.11
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.5b.trsMAYBE0.67MAYBE0.66MAYBE0.67MAYBE0.80MAYBE0.83MAYBE0.72YES14.61YES20.43YES48.81YES19.40YES28.27YES21.66YES1.58YES2.36YES1.56YES1.45YES2.05YES1.50YES4.88YES5.25YES5.17YES5.35YES5.26YES5.14YES1.07YES1.07YES1.12YES1.06YES1.14YES1.11MAYBE0.96MAYBE1.17MAYBE1.17MAYBE0.94MAYBE1.04MAYBE1.01YES2.91YES3.22YES3.02YES3.19YES2.93YES2.93YES1.04YES1.03YES1.17YES1.15YES1.15YES1.08YES0.93YES1.00YES1.11YES1.04YES0.99YES1.10YES0.77YES1.11YES0.97YES1.06YES1.22YES1.11MAYBE1.06MAYBE1.06MAYBE1.22MAYBE1.19MAYBE0.93MAYBE1.22YES2.85YES2.81YES2.97YES2.88YES2.87YES3.04YES1.20YES1.03YES1.11YES1.09YES1.16YES1.08YES0.98YES1.05YES1.23YES1.16YES0.98YES1.17YES1.16YES1.01YES1.01YES1.01YES0.96YES1.11
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.6.trsMAYBE0.99MAYBE1.23MAYBE0.67MAYBE0.72MAYBE0.80MAYBE0.80MAYBE11.72MAYBE20.89MAYBE19.68MAYBE12.44MAYBE11.79MAYBE20.74YES1.24YES2.34YES1.30YES1.29YES1.18YES2.79YES0.93YES1.06YES0.98YES1.00YES0.93YES0.98YES1.01YES1.07YES1.06YES1.22YES1.09YES1.06MAYBE0.77MAYBE1.01MAYBE1.11MAYBE0.82MAYBE0.96MAYBE1.11MAYBE3.54MAYBE3.54MAYBE3.87MAYBE3.55MAYBE3.64MAYBE3.64YES1.04YES0.98YES0.98YES0.98YES1.14YES0.98YES0.77YES0.82YES1.11YES0.94YES0.94YES0.77YES0.96YES0.82YES0.82YES0.91YES1.11YES0.91MAYBE1.11MAYBE0.83MAYBE0.97MAYBE1.04MAYBE0.82MAYBE0.82MAYBE2.92MAYBE3.27MAYBE3.09MAYBE3.25MAYBE3.06MAYBE2.96YES0.93YES1.15YES1.01YES1.22YES0.98YES1.04YES0.95YES1.01YES1.11YES0.83YES0.88YES0.88YES0.88YES0.88YES1.11YES1.11YES0.93YES1.04
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.6a.trsMAYBE0.90MAYBE1.16MAYBE1.26MAYBE1.27MAYBE0.88MAYBE0.85MAYBE8.33MAYBE15.96MAYBE7.68MAYBE11.98MAYBE8.35MAYBE38.70YES1.19YES1.19YES1.19YES1.24YES2.66YES1.37YES0.93YES1.04YES0.98YES0.87YES0.93YES1.01YES0.99YES1.02YES1.08YES1.02YES1.08YES1.14MAYBE0.98MAYBE0.82MAYBE0.87MAYBE0.82MAYBE0.99MAYBE0.82MAYBE3.35MAYBE3.22MAYBE3.25MAYBE3.22MAYBE3.12MAYBE3.38YES0.93YES0.98YES1.22YES0.98YES1.05YES0.98YES0.89YES0.82YES0.96YES0.90YES0.90YES0.82YES0.86YES1.06YES1.11YES0.85YES0.85YES1.06MAYBE0.83MAYBE0.96MAYBE0.99MAYBE0.88MAYBE0.96MAYBE0.96MAYBE2.90MAYBE3.06MAYBE3.14MAYBE3.06MAYBE2.97MAYBE3.14YES0.99YES0.98YES1.17YES0.98YES1.41YES1.15YES0.84YES0.94YES0.91YES0.94YES0.88YES0.88YES1.01YES0.96YES0.91YES0.88YES0.91YES1.11
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.6b.trsMAYBE0.88MAYBE0.72MAYBE1.23MAYBE0.83MAYBE1.25MAYBE0.95MAYBE44.97MAYBE45.28MAYBE45.49KILLED60.00MAYBE45.17MAYBE45.49YES2.85YES1.34YES1.45YES1.40YES1.78YES2.47YES2.02YES2.30YES2.07YES2.08YES2.07YES2.15YES1.12YES1.19YES1.17YES1.29YES1.17YES1.29MAYBE0.96MAYBE0.96MAYBE1.16MAYBE0.98MAYBE0.83MAYBE1.01MAYBE41.69MAYBE42.17MAYBE42.27MAYBE42.15MAYBE42.01MAYBE42.02YES1.03YES1.03YES1.04YES1.15YES1.03YES1.03YES0.98YES0.98YES1.11YES1.00YES0.98YES1.11YES0.96YES0.93YES0.93YES1.06YES1.06YES1.02MAYBE1.22MAYBE1.06MAYBE1.07MAYBE0.98MAYBE0.94MAYBE1.06MAYBE10.55MAYBE10.64MAYBE10.83MAYBE10.72MAYBE10.71MAYBE10.65YES1.15YES1.08YES1.12YES1.09YES1.15YES1.09YES0.88YES1.28YES1.11YES1.01YES1.15YES0.98YES1.06YES1.22YES1.11YES1.08YES1.27YES1.04
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.7.trsYES0.99YES0.63YES0.89YES1.04YES0.96YES0.61YES0.81YES0.95YES0.72YES1.24YES1.06YES3.65YES0.71YES0.77YES1.07YES1.43YES0.78YES3.26YES0.85YES0.77YES0.96YES0.67YES0.79YES0.85YES0.80YES1.01YES0.87YES0.81YES1.06YES0.96YES0.56YES0.85YES0.66YES0.61YES0.75YES0.75YES0.77YES0.61YES0.83YES0.67YES0.67YES0.72YES0.79YES0.73YES1.01YES0.72YES0.72YES0.72YES0.75YES0.73YES0.96YES0.91YES0.78YES0.67YES0.91YES0.76YES0.85YES0.86YES1.01YES0.80YES0.85YES0.56YES0.80YES0.67YES0.67YES0.62YES0.56YES0.88YES0.80YES0.83YES0.67YES0.62YES0.84YES1.01YES0.85YES0.96YES0.91YES0.77YES0.85YES0.67YES0.92YES0.72YES0.77YES0.84YES0.72YES0.72YES0.85YES0.80YES0.77YES0.96
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.8a.trsYES0.64YES0.80YES0.72YES0.79YES1.14YES1.23YES0.90YES3.39YES0.82YES1.39YES1.26YES1.55YES2.04YES1.04YES1.03YES2.01YES1.29YES2.54YES0.77YES0.82YES1.06YES0.82YES0.93YES1.11YES0.97YES0.91YES0.94YES0.96YES1.01YES0.98YES0.67YES0.67YES0.96YES0.82YES0.78YES0.67YES1.01YES0.88YES0.85YES0.77YES0.88YES0.77YES0.90YES0.93YES1.06YES0.83YES1.03YES0.94YES0.90YES1.01YES1.01YES0.82YES0.77YES0.78YES0.80YES0.91YES0.85YES0.85YES0.86YES0.96YES0.61YES0.75YES0.91YES0.88YES0.72YES0.80YES0.67YES1.06YES0.88YES0.78YES0.88YES0.98YES0.82YES0.77YES0.96YES0.94YES1.16YES0.77YES0.94YES0.85YES0.86YES0.89YES0.94YES0.83YES1.01YES1.01YES0.86YES0.82YES1.06YES0.85
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.8b.trsMAYBE1.01MAYBE0.90MAYBE0.98MAYBE0.85MAYBE0.96MAYBE0.89YES3.53YES3.58YES3.58YES7.12YES8.22YES7.12YES3.42YES1.71YES1.65YES1.71YES2.63YES3.68YES1.86YES1.97YES2.05YES2.08YES2.24YES2.04YES1.07YES1.17YES1.19YES1.12YES1.32YES1.37MAYBE0.83MAYBE1.28MAYBE1.01MAYBE0.82MAYBE0.82MAYBE1.05YES1.30YES1.31YES1.48YES1.40YES2.19YES1.58YES1.10YES1.09YES1.08YES1.15YES2.02YES1.09YES1.00YES0.93YES1.22YES0.93YES1.16YES1.01YES1.17YES0.93YES0.93YES1.01YES1.09YES1.02MAYBE0.88MAYBE1.11MAYBE0.96MAYBE1.01MAYBE1.04MAYBE0.83YES1.20YES1.53YES1.53YES1.32YES1.89YES1.24YES1.04YES1.03YES1.12YES1.03YES2.15YES1.05YES0.93YES1.06YES1.06YES0.98YES1.19YES1.10YES1.09YES0.98YES1.09YES1.06YES1.15YES1.08
JAR_TERM/TRS/AProVE/AAECC-ring.trsMAYBE8.53MAYBE4.05MAYBE3.99MAYBE5.68MAYBE4.00MAYBE4.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE58.30MAYBE58.52MAYBE58.15MAYBE58.67MAYBE57.91MAYBE58.45KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00
JAR_TERM/TRS/AProVE/AAECC.trsMAYBE1.86MAYBE1.81MAYBE2.06MAYBE1.86MAYBE1.92MAYBE2.08KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE5.12MAYBE5.19MAYBE5.59MAYBE5.15MAYBE5.27MAYBE6.33MAYBE2.57MAYBE2.25MAYBE2.62MAYBE2.24MAYBE2.47MAYBE2.57KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE18.34MAYBE18.17MAYBE18.48MAYBE18.12MAYBE18.87MAYBE18.79MAYBE1.80MAYBE2.05MAYBE1.95MAYBE1.81MAYBE1.95MAYBE2.05MAYBE2.20MAYBE2.41MAYBE2.42MAYBE2.28MAYBE2.47MAYBE2.42KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE1.84MAYBE1.84MAYBE1.89MAYBE1.76MAYBE1.95MAYBE1.89
JAR_TERM/TRS/AProVE/IJCAR_1.trsMAYBE0.88MAYBE0.99MAYBE0.69MAYBE0.72MAYBE0.88MAYBE1.50MAYBE1.90MAYBE2.12MAYBE1.78MAYBE0.98MAYBE1.47MAYBE2.26MAYBE2.59MAYBE6.70MAYBE5.52MAYBE3.08MAYBE4.26MAYBE4.20MAYBE0.88MAYBE0.94MAYBE1.11MAYBE0.72MAYBE0.91MAYBE0.94MAYBE0.75MAYBE1.01MAYBE0.92MAYBE0.81MAYBE0.77MAYBE0.85MAYBE0.61YES0.75YES0.70YES0.61YES0.62YES0.75YES0.67YES0.73YES0.72YES0.68YES0.78YES0.67YES0.89YES0.84YES0.77YES0.77YES0.77YES0.72YES0.79YES0.72YES0.72YES0.72YES0.77YES0.84YES0.75YES0.72YES0.72YES0.85YES1.01YES0.81MAYBE0.70YES0.67YES0.70YES0.62YES0.88YES0.62YES0.93YES0.67YES0.75YES0.67YES0.78YES0.72YES0.82YES0.83YES0.81YES0.72YES1.00YES0.96YES0.79YES1.01YES0.96YES0.72YES0.84YES0.73YES0.83YES0.72YES0.80YES0.80YES0.78YES0.79
JAR_TERM/TRS/AProVE/IJCAR_12.trsMAYBE0.64MAYBE0.82MAYBE0.72MAYBE1.05MAYBE0.67MAYBE1.55MAYBE1.33MAYBE1.77MAYBE3.77MAYBE1.08MAYBE1.74MAYBE1.04MAYBE1.25MAYBE0.82MAYBE1.52MAYBE1.69MAYBE0.82MAYBE0.87MAYBE0.82MAYBE0.77MAYBE0.90MAYBE0.77MAYBE0.84MAYBE0.82MAYBE0.80MAYBE0.85MAYBE0.86MAYBE0.97MAYBE0.77MAYBE0.77MAYBE0.77MAYBE0.88MAYBE0.95MAYBE0.77MAYBE0.77MAYBE0.88YES1.08YES1.14YES1.14YES1.03YES1.27YES1.03MAYBE2.87MAYBE2.85MAYBE2.86MAYBE2.87MAYBE2.85MAYBE2.80MAYBE0.77MAYBE1.11MAYBE0.82MAYBE0.77MAYBE0.95MAYBE0.84MAYBE0.88MAYBE0.93MAYBE0.82MAYBE1.06MAYBE0.96MAYBE0.91MAYBE0.77YES0.96YES0.81YES0.77YES1.01YES0.67YES1.32YES1.04YES1.18YES1.04YES1.27YES1.22YES2.07YES2.23YES2.22YES2.07YES2.25YES2.28YES0.82YES0.94YES0.91YES0.88YES0.93YES0.83YES0.98YES0.88YES0.96YES1.11YES0.93YES0.88
JAR_TERM/TRS/AProVE/IJCAR_18.trsMAYBE1.46MAYBE2.03MAYBE1.47MAYBE1.15MAYBE1.19MAYBE1.61MAYBE2.27MAYBE1.87MAYBE1.73MAYBE2.31MAYBE1.55MAYBE1.55MAYBE2.17MAYBE1.34MAYBE1.34MAYBE1.29MAYBE2.32MAYBE1.69MAYBE1.40MAYBE1.29MAYBE1.63MAYBE1.40MAYBE1.43MAYBE1.43MAYBE1.39MAYBE1.48MAYBE1.39MAYBE1.39MAYBE1.46MAYBE1.45MAYBE1.14MAYBE0.99MAYBE1.09MAYBE0.99MAYBE1.17MAYBE1.24KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE3.08MAYBE3.17MAYBE3.07MAYBE3.14MAYBE3.17MAYBE3.38MAYBE1.10MAYBE1.22MAYBE1.08MAYBE1.08MAYBE1.22MAYBE1.08MAYBE1.02MAYBE1.19MAYBE1.32MAYBE1.07MAYBE1.16MAYBE1.16MAYBE0.94YES1.09YES1.11YES1.17YES1.32YES1.37YES2.02YES1.82YES2.00YES1.83YES2.58YES2.02YES2.44YES2.60YES2.52YES2.44YES2.67YES2.57YES1.45YES1.43YES1.50YES1.35YES1.42YES1.34YES1.53YES1.29YES1.29YES1.30YES1.35YES1.48
JAR_TERM/TRS/AProVE/IJCAR_26.trsMAYBE1.42MAYBE1.64MAYBE1.87MAYBE1.29MAYBE1.29MAYBE1.45MAYBE1.36MAYBE2.01MAYBE1.80MAYBE1.45MAYBE1.45MAYBE1.45MAYBE1.90MAYBE1.68MAYBE1.67MAYBE2.60MAYBE1.72MAYBE3.06MAYBE1.56MAYBE1.55MAYBE1.75MAYBE1.60MAYBE1.68MAYBE1.60MAYBE1.56MAYBE1.50MAYBE1.50MAYBE1.50MAYBE1.71MAYBE1.55MAYBE1.20MAYBE1.35MAYBE1.42MAYBE1.25MAYBE1.25MAYBE1.46MAYBE1.67MAYBE1.41MAYBE1.64MAYBE1.46MAYBE1.42MAYBE1.52MAYBE1.62MAYBE1.61MAYBE1.55MAYBE1.61MAYBE1.65MAYBE1.95MAYBE1.40MAYBE1.45MAYBE1.69MAYBE1.50MAYBE2.23MAYBE1.45MAYBE1.55MAYBE1.45MAYBE1.45MAYBE1.53MAYBE1.58MAYBE1.50MAYBE1.37MAYBE1.48MAYBE1.40MAYBE1.40MAYBE1.46MAYBE1.34MAYBE1.40MAYBE1.35MAYBE1.50MAYBE1.41MAYBE1.58MAYBE1.45MAYBE1.55MAYBE1.60MAYBE1.65MAYBE1.66MAYBE1.76MAYBE1.66MAYBE1.39MAYBE1.45MAYBE1.52MAYBE1.56MAYBE1.45MAYBE1.50MAYBE1.79MAYBE1.58MAYBE1.75MAYBE1.50MAYBE1.47MAYBE1.51
JAR_TERM/TRS/AProVE/IJCAR_26a.trsMAYBE1.79MAYBE1.34MAYBE1.34MAYBE2.39MAYBE1.44MAYBE1.42MAYBE1.98MAYBE2.25MAYBE2.22MAYBE1.70MAYBE1.45MAYBE1.45MAYBE1.67MAYBE1.71MAYBE2.00MAYBE1.71MAYBE2.13MAYBE2.93MAYBE1.66MAYBE1.71MAYBE1.69MAYBE1.66MAYBE1.71MAYBE1.61MAYBE1.49MAYBE1.63MAYBE1.85MAYBE1.75MAYBE1.53MAYBE1.73MAYBE1.35MAYBE1.30MAYBE1.63MAYBE1.27MAYBE1.50MAYBE1.40MAYBE1.67MAYBE1.37MAYBE1.58MAYBE1.61MAYBE1.41MAYBE1.46MAYBE1.60MAYBE1.72MAYBE1.60MAYBE1.60MAYBE1.71MAYBE1.76MAYBE1.40MAYBE1.48MAYBE1.44MAYBE1.50MAYBE1.50MAYBE1.56MAYBE1.44MAYBE1.66MAYBE1.61MAYBE1.49MAYBE1.74MAYBE1.58MAYBE1.21MAYBE1.35MAYBE1.42MAYBE1.30MAYBE1.46MAYBE1.50MAYBE1.50MAYBE1.35MAYBE1.56MAYBE1.41MAYBE1.63MAYBE1.61MAYBE1.66MAYBE1.61MAYBE1.67MAYBE1.66MAYBE1.66MAYBE1.66MAYBE1.50MAYBE1.50MAYBE1.74MAYBE1.60MAYBE2.03MAYBE1.50MAYBE1.50MAYBE1.45MAYBE1.68MAYBE2.00MAYBE1.53MAYBE1.71
JAR_TERM/TRS/AProVE/JFP_Ex17.trsMAYBE0.94MAYBE3.43MAYBE2.41MAYBE1.18KILLED60.00MAYBE2.44KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE49.68MAYBE49.56MAYBE49.68MAYBE49.71KILLED60.00MAYBE49.74MAYBE1.15MAYBE1.24MAYBE1.37MAYBE1.24MAYBE20.65MAYBE1.41MAYBE1.27MAYBE1.34MAYBE1.41MAYBE1.32MAYBE30.57MAYBE1.50MAYBE0.77MAYBE2.49MAYBE2.52MAYBE0.83KILLED60.00MAYBE2.55KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES1.32YES1.41YES1.34YES1.48YES19.75YES1.52YES1.13YES1.31YES1.20YES1.53YES20.70YES1.29YES1.24YES1.20YES1.20YES1.37YES30.62YES1.28MAYBE0.93MAYBE2.65MAYBE2.51MAYBE0.89KILLED60.00MAYBE2.54KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES1.19YES1.41YES1.38YES1.40YES19.93YES1.34YES1.21YES1.29YES1.58YES1.29YES20.86YES1.24YES1.53YES1.31YES1.37YES1.40YES31.51YES1.36
JAR_TERM/TRS/AProVE/JFP_Ex31.trsMAYBE1.29MAYBE1.30MAYBE0.93MAYBE1.58MAYBE1.03MAYBE0.93MAYBE3.53MAYBE6.40MAYBE42.03MAYBE2.76KILLED60.00MAYBE9.01MAYBE13.30MAYBE39.83MAYBE39.81MAYBE13.46KILLED60.00MAYBE59.44MAYBE1.08MAYBE1.76MAYBE1.74MAYBE1.19KILLED60.00MAYBE1.95MAYBE1.12MAYBE1.63MAYBE1.66MAYBE1.18KILLED60.00MAYBE1.75MAYBE1.01MAYBE1.20MAYBE1.53MAYBE0.94KILLED60.00MAYBE1.35MAYBE2.28MAYBE5.14MAYBE5.40MAYBE2.25KILLED60.00MAYBE5.25MAYBE6.36MAYBE17.89MAYBE17.27MAYBE6.55KILLED60.00MAYBE17.31MAYBE1.00MAYBE1.63MAYBE1.51MAYBE1.06KILLED60.00MAYBE1.61MAYBE0.97MAYBE1.43MAYBE1.42MAYBE1.02KILLED60.00MAYBE1.35MAYBE0.72MAYBE1.29MAYBE1.37MAYBE0.90KILLED60.00MAYBE1.29MAYBE2.14MAYBE4.89MAYBE5.00MAYBE2.19KILLED60.00MAYBE5.05MAYBE6.23MAYBE12.78MAYBE13.12MAYBE6.60KILLED60.00MAYBE13.14MAYBE0.93MAYBE2.31MAYBE2.26MAYBE0.99KILLED60.00MAYBE2.23MAYBE0.93MAYBE1.46MAYBE1.62MAYBE0.99KILLED60.00MAYBE1.55
JAR_TERM/TRS/AProVE/JFP_Ex51.trsMAYBE2.96MAYBE3.01MAYBE3.01MAYBE3.01MAYBE3.53MAYBE3.01KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES3.43YES3.78YES3.61YES3.53YES17.57YES3.58YES1.55YES1.76YES1.81YES1.75YES9.50YES1.82MAYBE3.81MAYBE47.91MAYBE46.74MAYBE4.06KILLED60.00MAYBE47.79YES8.00YES7.96YES8.11YES8.11KILLED60.00YES8.06KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES3.22YES3.56YES3.40YES3.67YES18.45YES3.53YES1.62YES2.18YES1.62YES1.81YES9.51YES1.70MAYBE3.95MAYBE47.68MAYBE48.22MAYBE4.04KILLED60.00MAYBE46.29YES11.72YES12.08YES12.02YES11.86KILLED60.00YES11.84KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES2.98YES3.91YES3.32YES3.22YES8.27YES3.17YES2.33YES1.67YES1.74YES1.74YES8.46YES1.84
JAR_TERM/TRS/AProVE/LPAR_intlist.trsMAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.63MAYBE0.78MAYBE2.08MAYBE1.08MAYBE1.78MAYBE1.20MAYBE1.73MAYBE1.09MAYBE1.34MAYBE2.31MAYBE2.31MAYBE1.65MAYBE4.32MAYBE1.60MAYBE1.65MAYBE1.74MAYBE0.72MAYBE0.77MAYBE0.85MAYBE0.72MAYBE0.77MAYBE0.72MAYBE0.75MAYBE0.77MAYBE0.84MAYBE0.80MAYBE0.81MAYBE0.80YES0.85YES0.78YES0.75YES0.67YES0.63YES0.90YES0.77YES0.63YES0.96YES0.72YES0.68YES0.72YES0.94YES0.98YES0.89YES0.78YES0.89YES0.91YES0.79YES0.84YES0.96YES0.97YES0.72YES3.39YES0.75YES0.83YES0.82YES0.75YES0.83YES0.88YES0.56YES0.81YES0.90YES0.62YES0.68YES0.80YES0.83YES0.67YES0.80YES0.88YES0.84YES0.88YES0.84YES0.93YES0.79YES0.82YES0.78YES0.77YES0.67YES0.72YES0.96YES0.84YES0.84YES0.67YES0.91YES0.81YES0.96YES0.84YES0.78YES0.88
JAR_TERM/TRS/AProVE/Liveness6.1.trsMAYBE0.75MAYBE0.88MAYBE1.37MAYBE0.67MAYBE0.91MAYBE0.94MAYBE1.37MAYBE1.45MAYBE3.35MAYBE1.73KILLED60.00MAYBE1.20MAYBE1.76MAYBE3.56MAYBE6.48MAYBE1.77KILLED60.00MAYBE3.42MAYBE0.93MAYBE1.08MAYBE1.22MAYBE0.93KILLED60.00MAYBE1.25MAYBE1.02MAYBE1.12MAYBE1.24MAYBE1.02KILLED60.00MAYBE1.09MAYBE0.80MAYBE0.83MAYBE0.96MAYBE0.78KILLED60.00MAYBE0.96MAYBE0.83MAYBE1.09MAYBE1.27MAYBE1.01KILLED60.00MAYBE1.27MAYBE1.47MAYBE2.40MAYBE2.53MAYBE1.50KILLED60.00MAYBE2.41MAYBE0.89MAYBE1.16MAYBE1.07MAYBE1.00KILLED60.00MAYBE1.08MAYBE0.80MAYBE1.21MAYBE0.98MAYBE0.85KILLED60.00MAYBE1.07MAYBE0.61MAYBE0.88MAYBE1.06MAYBE0.72KILLED60.00MAYBE0.88MAYBE0.88MAYBE1.19MAYBE1.22MAYBE1.11KILLED60.00MAYBE1.43MAYBE1.40MAYBE2.38MAYBE2.40MAYBE1.46KILLED60.00MAYBE2.28MAYBE0.82MAYBE1.11MAYBE1.11MAYBE0.98KILLED60.00MAYBE1.35MAYBE0.91MAYBE1.04MAYBE1.58MAYBE0.90KILLED60.00MAYBE1.04
JAR_TERM/TRS/AProVE/Liveness6.2.trsMAYBE0.67MAYBE0.97MAYBE1.00MAYBE0.85MAYBE0.73MAYBE1.10MAYBE1.39MAYBE1.46MAYBE1.14MAYBE1.56KILLED60.00MAYBE1.93MAYBE1.66MAYBE2.85MAYBE2.85MAYBE3.21KILLED60.00MAYBE2.49MAYBE0.91MAYBE1.16MAYBE1.27MAYBE0.91KILLED60.00MAYBE1.15MAYBE0.90MAYBE1.27MAYBE1.33MAYBE0.96KILLED60.00MAYBE1.19MAYBE0.62MAYBE0.99MAYBE0.96MAYBE0.85KILLED60.00MAYBE0.93MAYBE1.03MAYBE1.08MAYBE1.22MAYBE0.88KILLED60.00MAYBE1.35MAYBE1.35MAYBE1.91MAYBE2.00MAYBE1.34KILLED60.00MAYBE2.05MAYBE0.94MAYBE0.93MAYBE0.98MAYBE0.82KILLED60.00MAYBE0.93MAYBE0.85MAYBE1.22MAYBE1.06MAYBE0.90KILLED60.00MAYBE1.11MAYBE0.62MAYBE0.93MAYBE0.88MAYBE0.88KILLED60.00MAYBE0.83MAYBE0.72MAYBE1.09MAYBE1.14MAYBE0.91KILLED60.00MAYBE1.26MAYBE1.36MAYBE1.97MAYBE2.10MAYBE1.38KILLED60.00MAYBE1.92MAYBE0.78MAYBE1.03MAYBE1.06MAYBE1.06KILLED60.00MAYBE1.03MAYBE0.84MAYBE1.28MAYBE1.21MAYBE0.82KILLED60.00MAYBE1.27
JAR_TERM/TRS/AProVE/Liveness6.3.trsMAYBE0.99MAYBE1.18MAYBE0.98MAYBE1.11MAYBE1.05MAYBE5.91MAYBE4.10MAYBE4.21MAYBE3.84MAYBE1.55KILLED60.00MAYBE8.33MAYBE6.00MAYBE29.66MAYBE17.21MAYBE4.91KILLED60.00MAYBE17.47MAYBE1.61MAYBE2.64MAYBE2.73MAYBE2.05KILLED60.00MAYBE2.65MAYBE1.65MAYBE2.58MAYBE2.76MAYBE1.82KILLED60.00MAYBE2.70MAYBE1.22MAYBE3.90MAYBE3.77MAYBE1.04KILLED60.00MAYBE3.69MAYBE1.48MAYBE3.65MAYBE3.69MAYBE1.56KILLED60.00MAYBE3.79MAYBE2.72MAYBE8.31MAYBE8.47MAYBE2.91KILLED60.00MAYBE8.97MAYBE1.24MAYBE2.23MAYBE2.47MAYBE1.45KILLED60.00MAYBE2.38MAYBE1.33MAYBE3.29MAYBE2.24MAYBE1.46KILLED60.00MAYBE2.38MAYBE0.88MAYBE3.74MAYBE3.79MAYBE1.04KILLED60.00MAYBE3.69MAYBE1.30MAYBE3.74MAYBE3.69MAYBE1.56KILLED60.00MAYBE3.81MAYBE2.49MAYBE8.47MAYBE8.76MAYBE2.77KILLED60.00MAYBE8.36MAYBE1.36MAYBE2.28MAYBE2.36MAYBE1.48KILLED60.00MAYBE2.43MAYBE1.36MAYBE2.38MAYBE2.28MAYBE1.45KILLED60.00MAYBE2.34
JAR_TERM/TRS/AProVE/Liveness6.4.trsMAYBE1.08MAYBE1.06MAYBE1.60MAYBE1.82MAYBE1.08MAYBE1.24MAYBE8.99MAYBE30.66MAYBE33.58MAYBE5.71KILLED60.00MAYBE34.61KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE1.86MAYBE12.89MAYBE12.77MAYBE2.06KILLED60.00MAYBE13.18MAYBE1.53MAYBE9.80MAYBE11.10MAYBE1.84KILLED60.00MAYBE10.38MAYBE0.93MAYBE9.05MAYBE9.08MAYBE1.24KILLED60.00MAYBE9.20MAYBE3.74MAYBE29.00MAYBE28.98MAYBE3.90KILLED60.00MAYBE28.96MAYBE16.95KILLED60.00KILLED60.00MAYBE16.73KILLED60.00KILLED60.00MAYBE1.40MAYBE12.56MAYBE12.18MAYBE1.76KILLED60.00MAYBE19.21MAYBE1.37MAYBE9.54MAYBE9.57MAYBE1.42KILLED60.00MAYBE9.77MAYBE1.22MAYBE9.12MAYBE9.00MAYBE1.42KILLED60.00MAYBE9.15MAYBE3.90MAYBE29.65MAYBE29.04MAYBE4.05KILLED60.00MAYBE29.06MAYBE15.55KILLED60.00KILLED60.00MAYBE15.91KILLED60.00KILLED60.00MAYBE2.88MAYBE14.67MAYBE14.69MAYBE3.04KILLED60.00MAYBE14.83MAYBE1.32MAYBE9.86MAYBE10.06MAYBE1.46KILLED60.00MAYBE10.14
JAR_TERM/TRS/AProVE/Liveness8.trsMAYBE1.67MAYBE1.63MAYBE1.37MAYBE2.07MAYBE4.74MAYBE2.33YES17.84YES11.06YES16.16YES14.72YES6.70YES16.57YES37.29YES55.44YES37.74YES37.80YES7.13YES57.88YES1.45YES1.71YES1.59YES1.64YES1.90YES1.55YES1.49YES1.50YES1.71YES1.60YES2.14YES1.55MAYBE0.93MAYBE1.25MAYBE1.17MAYBE0.88MAYBE5.57MAYBE1.03YES7.33YES7.44YES7.46YES7.43YES3.85YES7.40YES12.94YES12.88YES13.00YES12.89YES5.36YES13.03YES1.21YES1.36YES1.32YES1.51YES1.51YES1.32YES1.21YES1.31YES1.20YES1.27YES1.70YES1.33MAYBE0.82MAYBE1.09MAYBE1.09MAYBE0.82MAYBE5.62MAYBE1.04YES8.25YES8.37YES8.50YES8.52YES13.42YES8.73YES13.52YES13.36YES13.62YES13.56YES3.33YES13.67YES1.48YES1.52YES1.38YES1.34YES1.64YES1.29YES1.19YES1.25YES1.30YES1.36YES1.82YES1.25
JAR_TERM/TRS/AProVE/Liveness_WRS.trsMAYBE1.03MAYBE1.43MAYBE2.03MAYBE1.15MAYBE1.14MAYBE1.20MAYBE6.34YES7.54YES14.09MAYBE11.86YES2.03YES12.58MAYBE24.29YES27.04YES26.95MAYBE50.37YES1.34YES51.10MAYBE1.29YES1.57YES1.50MAYBE1.40YES1.73YES1.50MAYBE1.71YES1.77YES2.03MAYBE1.66YES1.61YES1.76MAYBE0.93MAYBE1.24MAYBE1.48MAYBE1.04YES1.35MAYBE1.19MAYBE6.34YES7.43YES7.35MAYBE6.26YES1.14YES7.29MAYBE9.16YES10.65YES10.37MAYBE9.51YES1.29YES10.60MAYBE1.48YES1.70YES1.43MAYBE1.40YES1.32YES1.47MAYBE1.32YES1.51YES1.41MAYBE1.35YES1.34YES1.70MAYBE1.04MAYBE1.19MAYBE1.48MAYBE1.16YES1.27MAYBE1.24MAYBE4.39YES4.69YES4.88MAYBE4.21YES1.11YES4.84MAYBE7.77YES8.68YES8.53MAYBE8.52YES1.37YES8.58MAYBE1.30YES1.52YES1.69MAYBE1.24YES1.37YES1.45MAYBE1.48YES1.45YES1.41MAYBE1.36YES1.45YES1.51
JAR_TERM/TRS/AProVE/fac.trsMAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE2.72MAYBE1.37MAYBE0.73MAYBE1.40MAYBE1.20MAYBE0.87MAYBE0.77MAYBE1.49MAYBE0.72MAYBE1.77MAYBE1.81MAYBE1.82MAYBE1.81MAYBE1.86MAYBE3.67MAYBE0.72MAYBE0.82MAYBE0.93MAYBE0.72MAYBE0.78MAYBE0.77MAYBE0.80MAYBE0.81MAYBE0.86MAYBE0.91MAYBE0.92MAYBE0.85MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE0.80MAYBE0.67MAYBE0.98MAYBE0.72MAYBE0.68MAYBE0.72MAYBE0.82MAYBE0.89MAYBE1.03MAYBE0.72MAYBE0.83MAYBE0.93MAYBE1.01MAYBE0.89MAYBE0.98MAYBE1.01MAYBE0.72MAYBE1.01MAYBE0.82MAYBE0.94MAYBE1.00MAYBE0.89MAYBE0.75MAYBE1.00MAYBE0.85MAYBE0.81MAYBE0.97MAYBE0.93MAYBE0.61MAYBE0.88MAYBE0.77MAYBE0.67MAYBE0.90MAYBE0.77MAYBE0.73MAYBE0.72MAYBE0.86MAYBE0.73MAYBE0.82MAYBE0.77MAYBE0.77MAYBE0.88MAYBE0.97MAYBE0.83MAYBE1.10MAYBE1.05MAYBE0.72MAYBE0.94MAYBE0.90MAYBE0.88MAYBE0.99MAYBE0.77MAYBE0.78MAYBE0.82MAYBE0.93MAYBE0.77MAYBE0.93MAYBE0.82
JAR_TERM/TRS/AProVE/forward_instantiation.trsMAYBE1.02MAYBE0.61MAYBE0.67MAYBE0.63YES0.61YES0.76MAYBE1.18MAYBE0.80MAYBE0.77MAYBE0.79YES0.61YES1.46MAYBE1.29MAYBE1.34MAYBE2.83MAYBE1.77YES1.43YES1.29MAYBE0.79MAYBE0.80MAYBE0.80MAYBE0.79YES0.78YES1.16MAYBE0.75MAYBE0.76MAYBE1.24MAYBE0.82YES0.78YES0.79MAYBE0.56MAYBE0.67MAYBE0.85MAYBE0.72YES0.72YES0.67MAYBE0.85MAYBE0.78MAYBE0.82MAYBE1.03YES0.62YES1.06MAYBE0.93MAYBE1.03MAYBE1.08MAYBE1.05YES0.62YES0.93MAYBE0.67MAYBE0.89MAYBE0.67MAYBE0.67YES0.62YES0.72MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.75YES0.65YES0.88MAYBE0.73MAYBE0.83MAYBE0.91MAYBE0.90YES0.72YES0.80MAYBE0.78MAYBE0.79MAYBE0.91MAYBE0.77YES0.56YES0.98MAYBE1.05MAYBE0.93MAYBE1.07MAYBE1.06YES0.69YES0.93MAYBE0.84MAYBE0.79MAYBE0.91MAYBE0.67YES0.68YES0.67MAYBE0.68MAYBE0.67MAYBE0.75MAYBE0.67YES0.78YES0.77
JAR_TERM/TRS/AProVE/forward_instantiation2.trsMAYBE0.88MAYBE2.00MAYBE0.97MAYBE1.16YES0.56YES0.80MAYBE1.11MAYBE0.78MAYBE0.79MAYBE0.84YES0.58YES1.71MAYBE1.34MAYBE2.54MAYBE1.34MAYBE1.29YES1.19YES2.35MAYBE0.77MAYBE0.81MAYBE0.79MAYBE0.88YES0.75YES0.84MAYBE0.78MAYBE0.75MAYBE0.75MAYBE0.75YES0.80YES0.88MAYBE0.85MAYBE0.91MAYBE0.80MAYBE0.61YES0.62YES0.67MAYBE0.77MAYBE1.03MAYBE0.94MAYBE0.96YES0.72YES0.77MAYBE1.04MAYBE0.98MAYBE1.14MAYBE0.93YES0.57YES1.14MAYBE0.74MAYBE0.89MAYBE0.91MAYBE1.03YES0.69YES0.82MAYBE0.70MAYBE0.62MAYBE0.67MAYBE0.75YES0.65YES0.72MAYBE0.56MAYBE0.70MAYBE0.85MAYBE0.61YES0.57YES0.83MAYBE0.93MAYBE0.96MAYBE0.91MAYBE1.04YES0.56YES0.96MAYBE1.13MAYBE1.04MAYBE1.01MAYBE0.93YES0.80YES1.06MAYBE0.70MAYBE0.79MAYBE0.75MAYBE0.75YES0.73YES0.80MAYBE0.75MAYBE0.67MAYBE0.83MAYBE0.75YES0.85YES0.72
JAR_TERM/TRS/AProVE/improved_usable.trsMAYBE0.80MAYBE0.77MAYBE0.61MAYBE0.98MAYBE0.75MAYBE0.75MAYBE1.01MAYBE0.99MAYBE1.10MAYBE1.15MAYBE0.89MAYBE1.38MAYBE1.75MAYBE1.60MAYBE2.25MAYBE1.30MAYBE1.46MAYBE0.93MAYBE0.67MAYBE0.79MAYBE0.82MAYBE0.67MAYBE0.79MAYBE0.82MAYBE0.88MAYBE0.75MAYBE0.96MAYBE0.75MAYBE0.85MAYBE0.76MAYBE0.56MAYBE0.91MAYBE0.91MAYBE0.86MAYBE0.78MAYBE0.62MAYBE0.72MAYBE0.67MAYBE0.77MAYBE0.93MAYBE0.72MAYBE0.84MAYBE0.84MAYBE0.78MAYBE0.83MAYBE1.07MAYBE0.78MAYBE0.93MAYBE0.83MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE0.77MAYBE0.67MAYBE0.68MAYBE0.75MAYBE0.72MAYBE0.88MAYBE0.88MAYBE0.75MAYBE0.82MAYBE0.62MAYBE0.67MAYBE0.80MAYBE0.75MAYBE0.62MAYBE0.90YES0.78YES0.67YES0.81YES0.67YES0.67YES0.84YES1.00YES0.84YES0.81YES0.77YES0.94YES0.72YES0.75YES0.79YES0.75YES0.96YES0.79YES0.89YES0.72YES0.72YES0.96YES1.33YES0.96YES0.72
JAR_TERM/TRS/AProVE/improved_usable2.trsMAYBE1.43MAYBE0.79MAYBE0.62MAYBE0.83MAYBE0.67MAYBE0.76MAYBE0.96MAYBE1.80MAYBE1.08MAYBE0.85MAYBE1.25MAYBE0.77MAYBE1.31MAYBE1.04MAYBE1.40MAYBE1.28MAYBE0.93MAYBE0.93MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.82MAYBE0.81MAYBE0.96MAYBE0.83MAYBE0.75MAYBE0.79MAYBE0.75MAYBE0.81MAYBE0.80MAYBE0.91MAYBE0.70MAYBE0.75MAYBE0.70MAYBE0.56MAYBE0.62MAYBE0.62YES0.62YES0.80YES0.75YES0.62YES0.72YES0.61YES0.89YES0.86YES0.82YES0.67YES0.78YES0.72YES0.73YES0.67YES0.80YES0.80YES0.96YES0.80YES0.70YES0.78YES0.72YES0.75YES0.75YES0.75MAYBE0.56MAYBE0.80MAYBE0.77MAYBE0.56MAYBE0.62MAYBE0.70YES0.77YES0.78YES0.75YES0.80YES0.61YES0.67YES0.67YES0.78YES0.75YES0.72YES1.05YES0.68YES0.82YES0.80YES0.75YES0.79YES0.78YES0.78YES0.78YES0.72YES0.80YES0.79YES0.91YES0.72
JAR_TERM/TRS/AProVE/rta1.trsMAYBE1.11MAYBE1.24MAYBE0.71MAYBE0.81MAYBE0.97MAYBE0.63MAYBE1.14MAYBE0.98MAYBE0.96MAYBE1.02MAYBE0.67MAYBE1.14MAYBE1.24MAYBE1.29MAYBE2.83MAYBE1.29MAYBE1.78MAYBE3.17MAYBE0.88MAYBE0.78MAYBE0.89MAYBE0.90MAYBE0.89MAYBE0.83MAYBE0.96MAYBE0.80MAYBE0.85MAYBE1.01MAYBE0.86MAYBE0.81MAYBE0.56MAYBE0.72MAYBE0.91MAYBE0.96MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.68MAYBE0.72MAYBE0.96MAYBE0.80MAYBE0.73MAYBE1.66MAYBE1.61MAYBE1.76MAYBE1.66MAYBE1.72MAYBE1.66MAYBE0.93MAYBE0.88MAYBE0.82MAYBE0.88MAYBE1.03MAYBE0.88MAYBE0.93MAYBE0.83MAYBE1.01MAYBE1.01MAYBE0.86MAYBE0.97MAYBE0.75MAYBE0.72MAYBE0.78MAYBE0.90MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.80MAYBE0.67MAYBE0.75MAYBE0.67MAYBE0.83MAYBE0.88YES1.31YES1.24YES1.27YES1.30YES1.31YES1.19YES0.91YES0.83YES1.11YES0.88YES0.93YES0.90YES0.89YES0.88YES0.98YES0.82YES0.96YES0.85
JAR_TERM/TRS/AProVE/rta2.trsMAYBE0.56MAYBE0.61MAYBE2.21MAYBE0.61MAYBE0.70MAYBE0.90MAYBE1.48MAYBE0.68MAYBE0.64MAYBE0.65MAYBE0.77MAYBE1.09MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE1.25MAYBE0.83MAYBE0.72MAYBE0.68MAYBE0.69MAYBE0.67MAYBE0.75MAYBE0.78MAYBE0.77MAYBE0.67MAYBE0.70MAYBE0.77MAYBE0.75MAYBE0.76MAYBE0.91MAYBE0.85MAYBE0.62MAYBE0.85MAYBE0.67MAYBE0.56MAYBE0.62MAYBE0.62MAYBE0.56MAYBE0.67MAYBE0.70MAYBE0.62MAYBE0.67MAYBE0.61MAYBE0.79MAYBE0.88MAYBE0.83MAYBE0.67MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE0.77MAYBE0.67MAYBE0.91MAYBE0.83MAYBE0.75MAYBE0.79MAYBE0.70MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE0.70MAYBE0.75MAYBE0.80MAYBE0.51MAYBE0.75MAYBE0.62MAYBE0.56MAYBE0.78MAYBE0.75MAYBE0.56MAYBE0.67MAYBE0.75MAYBE0.90MAYBE0.62MAYBE0.83MAYBE0.89MAYBE0.67MAYBE0.96MAYBE0.75MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE0.73MAYBE0.78MAYBE0.91MAYBE0.67MAYBE0.79MAYBE0.72MAYBE0.67MAYBE0.67MAYBE1.02MAYBE0.96MAYBE0.80MAYBE0.72
JAR_TERM/TRS/AProVE/rta3.trsMAYBE1.10MAYBE0.82MAYBE0.96MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE0.88MAYBE1.58MAYBE1.17MAYBE1.97MAYBE1.56MAYBE1.19MAYBE1.20MAYBE1.58MAYBE1.41MAYBE1.29MAYBE2.52MAYBE1.58MAYBE3.11MAYBE1.04MAYBE0.99MAYBE0.99MAYBE0.96MAYBE1.01MAYBE0.99MAYBE0.85MAYBE0.80MAYBE0.77MAYBE1.01MAYBE1.06MAYBE0.85MAYBE0.62MAYBE0.80MAYBE0.91MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE1.14MAYBE1.19MAYBE1.14MAYBE1.37MAYBE1.37MAYBE1.27MAYBE1.36MAYBE1.34MAYBE1.40MAYBE1.24MAYBE1.64MAYBE1.37MAYBE0.88MAYBE0.99MAYBE0.92MAYBE0.93MAYBE0.87MAYBE1.01MAYBE0.85MAYBE0.77MAYBE0.85MAYBE0.85MAYBE0.86MAYBE0.97MAYBE0.67MAYBE0.72MAYBE0.80MAYBE0.85MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE1.22MAYBE1.08MAYBE1.22MAYBE1.43MAYBE1.19MAYBE1.37MAYBE1.24MAYBE1.36MAYBE1.32MAYBE1.35MAYBE1.36MAYBE1.24MAYBE1.01MAYBE0.93MAYBE1.01MAYBE0.99MAYBE0.94MAYBE1.04MAYBE0.83MAYBE1.01MAYBE0.91MAYBE0.77MAYBE0.95MAYBE0.83
JAR_TERM/TRS/Cime/ack_prolog.trsMAYBE1.64MAYBE0.69MAYBE0.69MAYBE1.09MAYBE0.77MAYBE1.71YES3.36YES1.10YES1.86YES1.03YES1.99YES3.25YES3.93YES2.23YES4.79YES2.29YES2.36YES2.28YES0.90YES0.90YES0.96YES0.82YES1.05YES1.03YES0.86YES0.88YES0.86YES0.92YES1.11YES1.03MAYBE0.96MAYBE0.88MAYBE0.90MAYBE0.67MAYBE0.72MAYBE0.72YES0.88YES1.22YES1.22YES0.93YES1.08YES0.93YES2.41YES2.28YES2.49YES2.46YES2.38YES2.60YES0.89YES0.82YES0.96YES0.94YES0.90YES0.94YES0.81YES1.06YES0.82YES0.86YES0.91YES1.06YES0.62YES0.72YES0.80YES0.67YES0.83YES0.72YES1.06YES1.06YES1.06YES0.88YES0.93YES1.22YES2.44YES2.33YES2.42YES2.33YES2.38YES2.62YES0.93YES0.94YES0.93YES0.88YES0.99YES1.11YES1.01YES0.83YES0.83YES1.06YES1.01YES0.83
JAR_TERM/TRS/Cime/append-hard.trsMAYBE0.82MAYBE1.00MAYBE0.87MAYBE0.96MAYBE1.86MAYBE0.80MAYBE1.62MAYBE1.82MAYBE1.21MAYBE1.40MAYBE0.98MAYBE1.03MAYBE10.61MAYBE5.45MAYBE13.58MAYBE5.40MAYBE5.88MAYBE9.37MAYBE0.67MAYBE0.78MAYBE0.80MAYBE0.84MAYBE0.83MAYBE0.78MAYBE0.82MAYBE0.80MAYBE0.78MAYBE0.96MAYBE0.80MAYBE0.80MAYBE0.62MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE0.96MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE1.06MAYBE0.99MAYBE1.03MAYBE1.24MAYBE1.03MAYBE1.19MAYBE1.88MAYBE1.93MAYBE2.02MAYBE1.81MAYBE1.76MAYBE1.81MAYBE0.79MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE0.72MAYBE0.67MAYBE0.83MAYBE0.72MAYBE0.80MAYBE0.80MAYBE0.75MAYBE0.86MAYBE0.77MAYBE0.80MAYBE0.75MAYBE0.91MAYBE0.72MAYBE0.80MAYBE0.93MAYBE0.98MAYBE1.07MAYBE1.11MAYBE1.03MAYBE1.11MAYBE1.38MAYBE1.47MAYBE1.43MAYBE1.57MAYBE1.46MAYBE1.34MAYBE0.78MAYBE0.78MAYBE1.00MAYBE0.80MAYBE0.77MAYBE1.01MAYBE1.06MAYBE0.91MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE0.91MAYBE1.01
JAR_TERM/TRS/Cime/append-wrong.trsMAYBE1.03MAYBE0.88MAYBE1.02MAYBE0.67MAYBE1.40MAYBE0.85MAYBE1.29MAYBE1.62MAYBE1.71MAYBE1.21MAYBE1.41MAYBE1.08MAYBE34.58MAYBE13.93MAYBE27.66MAYBE37.10MAYBE26.54MAYBE14.19MAYBE0.79MAYBE0.89MAYBE0.91MAYBE0.78MAYBE0.89MAYBE0.99MAYBE0.75MAYBE0.77MAYBE0.81MAYBE0.76MAYBE0.83MAYBE0.80MAYBE0.96MAYBE0.91MAYBE0.96MAYBE0.62MAYBE0.91MAYBE0.90MAYBE0.93MAYBE0.98MAYBE1.24MAYBE0.98MAYBE0.99MAYBE0.98MAYBE2.45MAYBE2.35MAYBE2.52MAYBE2.23MAYBE2.33MAYBE2.45MAYBE0.67MAYBE0.83MAYBE0.96MAYBE0.77MAYBE0.94MAYBE0.82MAYBE0.75MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE0.75MAYBE0.75MAYBE0.85MAYBE0.62MAYBE0.72MAYBE0.80MAYBE0.61MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE1.11MAYBE1.09MAYBE1.27MAYBE1.32MAYBE0.98MAYBE1.11MAYBE1.74MAYBE1.50MAYBE1.61MAYBE1.79MAYBE1.55MAYBE1.50MAYBE0.80MAYBE0.83MAYBE0.85MAYBE0.84MAYBE0.84MAYBE0.83MAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE0.96MAYBE1.01MAYBE0.93MAYBE0.93
JAR_TERM/TRS/Cime/append.trsMAYBE0.85MAYBE0.72MAYBE0.67MAYBE0.85MAYBE0.85MAYBE0.72MAYBE38.59MAYBE21.83MAYBE20.88MAYBE12.15MAYBE11.53MAYBE21.64YES1.35YES1.39YES1.35YES1.41YES2.60YES1.45YES0.67YES0.84YES1.01YES0.72YES0.72YES0.85YES0.88YES0.82YES0.78YES0.96YES0.80YES0.92YES0.62YES0.96YES0.96YES0.75YES0.96YES0.85YES0.83YES0.77YES0.82YES0.95YES0.77YES0.83YES0.99YES0.93YES0.93YES1.04YES1.01YES1.15YES0.67YES0.78YES0.72YES0.72YES0.67YES0.67YES0.67YES0.72YES0.78YES0.82YES0.88YES0.92YES0.67YES0.80YES0.79YES0.80YES0.82YES0.80YES1.06YES0.77YES0.86YES0.77YES1.06YES0.83YES0.87YES0.93YES0.96YES1.15YES1.26YES0.98YES0.78YES0.78YES0.75YES0.72YES0.78YES0.78YES0.74YES0.96YES0.90YES0.72YES0.96YES0.85
JAR_TERM/TRS/Cime/big.trsMAYBE9.80MAYBE7.79MAYBE9.03MAYBE8.73MAYBE9.38MAYBE8.06MAYBE10.94MAYBE8.21MAYBE12.12MAYBE10.96MAYBE8.26MAYBE11.19KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE8.42MAYBE8.58MAYBE8.76MAYBE8.58MAYBE8.68MAYBE8.63MAYBE8.03MAYBE8.14MAYBE8.08MAYBE8.55MAYBE8.11MAYBE8.16MAYBE7.88MAYBE8.19MAYBE7.75MAYBE7.95MAYBE8.19MAYBE7.90MAYBE8.11MAYBE8.43MAYBE8.52MAYBE8.21MAYBE8.37MAYBE8.21MAYBE5.35MAYBE5.41MAYBE5.58MAYBE5.35MAYBE8.63MAYBE5.56MAYBE4.71MAYBE4.83MAYBE4.91MAYBE4.73MAYBE4.91MAYBE4.83MAYBE4.47MAYBE4.73MAYBE4.60MAYBE4.65MAYBE4.62MAYBE4.78MAYBE7.80MAYBE7.96MAYBE7.96MAYBE7.75MAYBE7.90MAYBE8.06MAYBE8.38MAYBE8.32MAYBE8.50MAYBE8.55MAYBE8.41MAYBE8.37YES3.68YES3.95YES3.97YES3.90YES4.05YES3.90YES3.80YES3.89YES4.13YES4.18YES3.95YES3.95YES3.65YES3.80YES4.29YES3.98YES4.18YES3.92
JAR_TERM/TRS/Cime/boolean_rings.trsMAYBE0.80MAYBE0.72MAYBE1.00MAYBE0.80MAYBE1.01MAYBE0.89YES1.00YES1.35YES0.77YES1.01YES0.73YES1.20MAYBE2.44MAYBE1.71MAYBE2.98MAYBE2.70MAYBE1.43MAYBE2.16MAYBE0.77MAYBE0.82MAYBE0.91MAYBE0.93MAYBE0.91MAYBE0.91MAYBE0.96MAYBE0.81MAYBE0.96MAYBE0.81MAYBE1.01MAYBE0.87YES0.61YES0.62YES0.80YES0.72YES0.80YES0.68YES0.82YES0.91YES0.90YES0.80YES0.74YES0.82YES0.72YES0.82YES0.85YES0.83YES0.89YES0.82YES0.85YES0.80YES1.02YES1.01YES0.79YES0.77YES0.80YES0.77YES0.77YES0.93YES1.07YES0.92YES0.80YES0.72YES0.76YES0.72YES0.88YES0.62YES0.96YES0.67YES0.82YES0.67YES0.67YES0.67YES0.83YES0.77YES0.80YES0.77YES0.77YES0.83YES0.72YES0.77YES0.92YES0.79YES0.72YES0.77YES0.78YES1.01YES0.80YES0.77YES1.01YES0.88
JAR_TERM/TRS/Cime/dpqs.trsYES0.90YES1.80YES0.69YES0.87YES0.70YES1.06YES0.80YES1.20YES0.61YES0.73YES0.82YES0.56YES0.62YES1.12YES2.17YES0.72YES0.62YES0.57YES0.57YES0.68YES0.65YES0.68YES0.72YES0.62YES0.70YES0.65YES0.62YES0.80YES0.80YES0.65YES0.51YES0.76YES0.70YES0.75YES0.62YES0.70YES0.62YES0.51YES0.61YES0.78YES0.62YES0.85YES0.69YES0.62YES0.80YES0.57YES0.69YES0.62YES0.57YES0.68YES0.61YES0.56YES0.68YES0.56YES0.69YES0.62YES0.62YES0.75YES0.80YES0.66YES0.56YES0.70YES0.65YES0.70YES0.80YES0.51YES0.70YES0.51YES0.65YES0.70YES0.64YES0.62YES0.56YES0.57YES0.65YES0.69YES0.68YES0.56YES0.68YES0.56YES0.65YES0.56YES0.56YES0.66YES0.62YES0.70YES0.70YES0.61YES0.70YES0.67
JAR_TERM/TRS/Cime/fact-hard.trsMAYBE1.22MAYBE0.82MAYBE0.77MAYBE1.11MAYBE1.34MAYBE0.87MAYBE8.67MAYBE5.06MAYBE4.57MAYBE6.49MAYBE9.12MAYBE7.90MAYBE40.63MAYBE18.14MAYBE18.31MAYBE18.30MAYBE34.53MAYBE18.20MAYBE0.93MAYBE0.98MAYBE1.08MAYBE1.05MAYBE1.08MAYBE1.10MAYBE0.98MAYBE1.01MAYBE1.22MAYBE1.22MAYBE1.06MAYBE1.02MAYBE0.72MAYBE0.96MAYBE1.06MAYBE0.83MAYBE0.91MAYBE0.88MAYBE1.79MAYBE2.05MAYBE1.90MAYBE1.89MAYBE2.10MAYBE1.92MAYBE3.37MAYBE3.44MAYBE3.61MAYBE3.27MAYBE3.34MAYBE3.62MAYBE0.83MAYBE0.93MAYBE1.16MAYBE0.90MAYBE0.93MAYBE0.93MAYBE0.88MAYBE0.94MAYBE1.06MAYBE0.88MAYBE1.11MAYBE0.97MAYBE1.01MAYBE1.06MAYBE0.91MAYBE0.83MAYBE0.91MAYBE0.72MAYBE2.00MAYBE1.76MAYBE1.85MAYBE1.72MAYBE1.77MAYBE2.05MAYBE2.54MAYBE2.70MAYBE2.69MAYBE2.75MAYBE2.54MAYBE2.71MAYBE1.11MAYBE0.91MAYBE0.92MAYBE0.94MAYBE0.96MAYBE0.93MAYBE0.88MAYBE0.88MAYBE0.88MAYBE0.88MAYBE0.91MAYBE0.88
JAR_TERM/TRS/Cime/filliatre.trsMAYBE1.97MAYBE1.46MAYBE1.45MAYBE1.24KILLED60.00MAYBE1.45KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES1.57YES1.56YES1.71YES1.56YES2.48YES1.56YES1.24YES1.08YES1.24YES1.11YES1.69YES1.13MAYBE1.09MAYBE1.40MAYBE1.74MAYBE1.24KILLED60.00MAYBE1.50KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES1.37YES1.26YES1.24YES1.35YES2.29YES1.31YES1.01YES1.04YES1.03YES1.06YES1.61YES1.33MAYBE1.43MAYBE1.76MAYBE1.59MAYBE1.35KILLED60.00MAYBE1.64KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES1.81YES2.00YES1.91YES1.86YES2.42YES1.87YES1.29YES1.54YES1.24YES1.48YES2.00YES1.21
JAR_TERM/TRS/Cime/filliatre2.trsMAYBE1.13MAYBE2.21MAYBE2.05MAYBE2.54MAYBE49.67MAYBE2.43KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES3.27YES5.05YES5.04YES2.91KILLED60.00YES2.85YES1.14YES1.24YES1.24YES1.30YES1.66YES1.21YES1.45YES1.45YES1.87YES1.44YES2.00YES1.55MAYBE1.15MAYBE1.86MAYBE2.10MAYBE1.35MAYBE47.53MAYBE1.92KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES3.06YES3.18YES3.45YES3.17KILLED60.00YES3.24YES1.08YES1.38YES1.40YES1.22YES1.64YES1.43YES1.63YES1.53YES1.53YES1.48YES2.00YES1.49MAYBE1.14MAYBE1.95MAYBE1.95MAYBE1.24MAYBE48.50MAYBE1.84KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES3.12YES3.17YES3.19YES3.18KILLED60.00YES3.17YES1.60YES1.71YES1.79YES1.78YES1.83YES1.71YES2.62YES1.72YES1.97YES1.88YES2.31YES1.81
JAR_TERM/TRS/Cime/filliatre3.trsMAYBE1.66MAYBE2.00MAYBE2.02MAYBE2.78MAYBE50.15MAYBE6.85KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES7.38YES7.80YES13.01YES8.34KILLED60.00YES7.38YES1.36YES1.43YES1.55YES1.45YES1.74YES1.56YES1.55YES1.79YES1.53YES1.84YES2.33YES1.58MAYBE1.28MAYBE1.81MAYBE1.95MAYBE1.24MAYBE48.65MAYBE2.02KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES3.12YES3.22YES3.40YES3.22KILLED60.00YES3.22YES1.40YES1.29YES1.24YES1.26YES1.66YES1.37YES1.39YES1.45YES1.46YES1.50YES2.03YES1.61MAYBE1.14MAYBE1.87MAYBE2.01MAYBE1.19MAYBE48.14MAYBE1.92KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00YES3.12YES3.27YES3.34YES3.38KILLED60.00YES3.26YES1.66YES1.78YES2.10YES1.71YES1.75YES1.71YES1.84YES2.10YES1.89YES1.82YES2.42YES1.78
JAR_TERM/TRS/Cime/intersect.trsMAYBE1.21MAYBE1.19MAYBE1.19MAYBE1.22MAYBE2.37MAYBE1.08KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00KILLED60.00MAYBE1.37MAYBE1.34MAYBE1.46MAYBE1.35MAYBE1.29MAYBE1.32MAYBE1.29MAYBE1.28MAYBE1.50MAYBE1.28MAYBE1.43MAYBE1.46MAYBE1.22MAYBE1.14MAYBE1.09MAYBE1.32MAYBE1.23MAYBE1.09MAYBE2.09MAYBE2.10MAYBE2.14MAYBE2.19MAYBE2.34MAYBE2.13YES1.60YES1.74YES1.84YES1.66YES1.65YES1.66YES1.29YES1.29YES1.35YES1.36YES1.36YES1.24YES1.45YES1.40YES1.42YES1.41YES1.34YES1.40MAYBE1.27MAYBE1.19MAYBE1.22MAYBE1.27MAYBE1.38MAYBE1.14MAYBE2.19MAYBE2.04MAYBE2.27MAYBE2.19MAYBE2.14MAYBE2.19YES1.50YES1.61YES1.66YES1.71YES1.51YES1.60YES1.26YES1.24YES1.28YES1.36YES1.30YES1.36YES1.54YES1.31YES1.37YES1.41YES1.40YES1.29
JAR_TERM/TRS/Cime/list-sum-prod-assoc-append.trsMAYBE1.03MAYBE1.19MAYBE1.64MAYBE1.29MAYBE1.61MAYBE1.58YES1.81YES2.31YES3.45YES2.15YES1.89YES1.83MAYBE1.79MAYBE1.55MAYBE1.60MAYBE1.55MAYBE1.68MAYBE2.55MAYBE1.29MAYBE1.29MAYBE1.46MAYBE1.36MAYBE1.36MAYBE1.48MAYBE1.22MAYBE1.24MAYBE1.30MAYBE1.29MAYBE1.37MAYBE1.29MAYBE1.03MAYBE1.04MAYBE1.27MAYBE1.04MAYBE1.22MAYBE1.09YES1.03YES0.99YES0.98YES0.94YES1.00YES0.99MAYBE1.70MAYBE1.72MAYBE1.79MAYBE1.73MAYBE1.72MAYBE1.74MAYBE1.08MAYBE1.22MAYBE1.14MAYBE1.26MAYBE1.14MAYBE1.31MAYBE1.06MAYBE1.10MAYBE1.09MAYBE1.14MAYBE1.18MAYBE1.17YES0.83YES0.89YES1.14YES0.82YES0.93YES1.00YES0.99YES0.93YES1.32YES0.95YES0.94YES0.95YES1.73YES1.50YES1.54YES1.55YES1.64YES1.45YES1.19YES1.24YES1.27YES1.19YES1.16YES1.14YES1.27YES1.14YES1.30YES1.27YES1.32YES1.15
JAR_TERM/TRS/Cime/list-sum-prod-assoc.trsMAYBE0.77MAYBE0.82MAYBE1.27MAYBE0.77MAYBE1.52MAYBE0.83YES1.44YES1.19YES1.10YES1.06YES2.50YES1.03MAYBE1.25MAYBE1.29MAYBE2.60MAYBE1.29MAYBE2.68MAYBE2.37MAYBE0.98MAYBE0.87MAYBE1.05MAYBE1.05MAYBE1.05MAYBE1.09MAYBE1.11MAYBE0.96MAYBE0.98MAYBE1.17MAYBE0.93MAYBE1.07MAYBE0.83MAYBE0.97MAYBE0.85MAYBE0.98MAYBE0.83MAYBE0.79YES0.73YES0.82YES0.88YES0.91YES0.98YES0.88MAYBE1.45MAYBE1.58MAYBE1.74MAYBE1.40MAYBE1.45MAYBE1.57MAYBE0.88MAYBE1.16MAYBE1.01MAYBE1.16MAYBE1.04MAYBE0.98MAYBE0.93MAYBE0.98MAYBE1.14MAYBE0.98MAYBE1.01MAYBE1.07YES0.89YES0.83YES0.85YES0.77YES0.77YES1.06YES0.83YES0.83YES0.96YES0.93YES0.98YES1.01YES1.19YES1.24YES1.49YES1.38YES1.37YES1.34YES0.88YES1.15YES1.01YES1.03YES1.25YES0.98YES1.35YES0.99YES1.01YES1.04YES1.27YES0.98
JAR_TERM/TRS/Cime/list-sum-prod-bin-assoc-distr-app.trsMAYBE2.00MAYBE1.45MAYBE1.50MAYBE1.61MAYBE2.11MAYBE1.45MAYBE2.76MAYBE2.13MAYBE2.94MAYBE1.76MAYBE2.85MAYBE1.77MAYBE3.60MAYBE4.47MAYBE2.38MAYBE2.33MAYBE4.42MAYBE2.79MAYBE1.87MAYBE1.95MAYBE2.02MAYBE1.87MAYBE1.95MAYBE2.01MAYBE1.60MAYBE1.61MAYBE1.54MAYBE1.60MAYBE1.63MAYBE1.76MAYBE1.31MAYBE1.69MAYBE1.46MAYBE1.36MAYBE1.74MAYBE1.74MAYBE1.87MAYBE1.81MAYBE1.77MAYBE1.74MAYBE1.82MAYBE1.81MAYBE2.47MAYBE2.49MAYBE2.67MAYBE2.62MAYBE2.58MAYBE2.44MAYBE1.69MAYBE1.66MAYBE1.57MAYBE1.71MAYBE1.78MAYBE1.66MAYBE1.49MAYBE1.46MAYBE1.51MAYBE1.54MAYBE1.54MAYBE1.63MAYBE1.30MAYBE1.79MAYBE1.61MAYBE1.35MAYBE1.50MAYBE1.40MAYBE1.76MAYBE1.73MAYBE1.87MAYBE1.66MAYBE1.72MAYBE2.06YES1.93YES1.87YES2.22YES1.92YES2.06YES1.95YES1.79YES1.81YES1.97YES1.81YES1.78YES1.85YES1.78YES1.91YES1.92YES1.81YES1.84YES1.73
JAR_TERM/TRS/Cime/list-sum-prod-bin-assoc.trsMAYBE1.19MAYBE1.09MAYBE1.08MAYBE1.41MAYBE1.16MAYBE1.15MAYBE1.74MAYBE1.40MAYBE1.99MAYBE1.45MAYBE1.99MAYBE1.39MAYBE3.07MAYBE1.97MAYBE2.02MAYBE1.92MAYBE2.11MAYBE2.62MAYBE1.34MAYBE1.40MAYBE1.40MAYBE1.45MAYBE1.45MAYBE1.43MAYBE1.37MAYBE1.18MAYBE1.29MAYBE1.18MAYBE1.29MAYBE1.28MAYBE1.04MAYBE0.99MAYBE1.37MAYBE1.30MAYBE1.14MAYBE1.17MAYBE1.31MAYBE1.34MAYBE1.39MAYBE1.56MAYBE1.40MAYBE1.40MAYBE1.92MAYBE2.23MAYBE2.10MAYBE2.16MAYBE2.04MAYBE2.10MAYBE1.34MAYBE1.35MAYBE1.45MAYBE1.34MAYBE1.45MAYBE1.35MAYBE1.24MAYBE1.45MAYBE1.35MAYBE1.43MAYBE1.43MAYBE1.40MAYBE1.19MAYBE0.99MAYBE1.22MAYBE1.29MAYBE1.09MAYBE1.27MAYBE1.50MAYBE1.53MAYBE1.55MAYBE1.50MAYBE1.40MAYBE1.35YES1.60YES1.65YES1.85YES1.65YES1.69YES1.61YES1.43YES1.56YES1.79YES1.41YES1.50YES1.79YES1.40YES1.36YES1.52YES1.42YES1.70YES1.51
JAR_TERM/TRS/Cime/list-sum-prod-bin.trsMAYBE1.06MAYBE1.23MAYBE1.19MAYBE1.11MAYBE1.15MAYBE2.15MAYBE2.42MAYBE30.44MAYBE6.19MAYBE1.82MAYBE9.80MAYBE5.62MAYBE3.67MAYBE4.16MAYBE4.10MAYBE1.92MAYBE7.12MAYBE6.35MAYBE1.09MAYBE1.75MAYBE1.79MAYBE1.27MAYBE1.68MAYBE2.00MAYBE1.02MAYBE1.45MAYBE1.33MAYBE1.11MAYBE1.32MAYBE1.30MAYBE0.88MAYBE1.22MAYBE1.13MAYBE0.94MAYBE1.32MAYBE1.09MAYBE1.74MAYBE5.69MAYBE5.61MAYBE1.66MAYBE5.09MAYBE5.72YES1.16YES1.20YES1.37YES1.22YES1.47YES1.08YES0.98YES1.16YES1.09YES1.20YES1.19YES1.22YES1.06YES1.14YES1.14YES1.17YES1.27YES1.14MAYBE0.89MAYBE1.27MAYBE1.23MAYBE0.93MAYBE1.19MAYBE1.27MAYBE1.84YES1.96YES1.89MAYBE1.72YES4.68YES2.05YES1.16YES1.22YES1.23YES1.09YES1.29YES1.20YES1.15YES1.13YES1.28YES1.08YES1.25YES1.08YES1.24YES1.20YES1.33YES1.25YES1.38YES1.19
JAR_TERM/TRS/Cime/list-sum-prod.trsMAYBE0.67MAYBE0.72MAYBE1.11MAYBE0.72MAYBE0.67MAYBE1.20YES1.99YES0.98YES1.91YES1.17YES1.94YES1.63MAYBE0.93MAYBE0.98MAYBE1.61MAYBE0.94MAYBE2.02MAYBE1.40MAYBE0.77MAYBE1.01MAYBE0.85MAYBE0.89MAYBE0.89MAYBE0.77MAYBE0.90MAYBE0.86MAYBE