AlgorithmOrderTr.YFTO
Thm. 26POLO-7.1+7.2lim386 [3.7]144 [2.4]243

ExampleThm. 26, POLO-7.1+7.2, lim
JAR_INN/TRS/various/15.trsYES0.89
JAR_INN/TRS/various/20.trsMAYBE0.87
JAR_INN/TRS/various/18.trsYES29.24
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_L.trsYES0.56
JAR_INN/TRS/various/19.trsYES9.40
JAR_INN/TRS/various/21.trsYES1.08
JAR_INN/TRS/various/22.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/various/25.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/various/23.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/various/24.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/secret2005/ttt2.trsMAYBE0.80
JAR_INN/TRS/various/26.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/various/27.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa3.trsMAYBE1.30
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa4.trsMAYBE1.48
JAR_INN/TRS/secret2005/ttt1.trsMAYBE0.96
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa5.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/nontermin/HM/n001.trsMAYBE0.96
JAR_INN/TRS/various/02.trsYES0.65
JAR_INN/TRS/various/03.trsYES0.67
JAR_INN/TRS/various/09.trsYES0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/bn111.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/various/12.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/gkg.trsYES0.65
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex3.trsMAYBE0.75
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test75.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/various/14.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.16.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/muladd.trsMAYBE0.79
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test10.trsYES0.81
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex4.trsMAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.12a.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.13.trsYES0.56
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.14.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.15.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/various/04.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/various/05.trsYES0.73
JAR_INN/TRS/various/06.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/various/07.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/Zantema/jw41.trsMAYBE1.01
JAR_INN/TRS/various/10.trsYES3.82
JAR_INN/TRS/various/11.trsYES0.67
JAR_INN/TRS/various/08.trsYES0.82
JAR_INN/TRS/Zantema/jw42.trsYES0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex5.trsMAYBE0.75
JAR_INN/TRS/various/13.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex2.trsMAYBE0.90
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex6.trsMAYBE1.22
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove3.trsMAYBE1.66
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove4.trsYES1.29
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove5.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/tricky1.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExIntrod_Zan97.trsMAYBE1.01
JAR_INN/TRS/secret2005/cime1.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/secret2005/cime2.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/secret2005/cime3.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/secret2005/cime4.trsYES0.63
JAR_INN/TRS/secret2005/cime5.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/secret2005/mb1.trsMAYBE0.72
JAR_INN/TRS/secret2005/mb2.trsMAYBE0.72
JAR_INN/TRS/secret2005/teparla1.trsMAYBE0.82
JAR_INN/TRS/secret2005/teparla2.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/secret2005/teparla3.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa1.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa2.trsYES1.98
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test76.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test77.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test830.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test9.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/toyama.trsYES0.65
JAR_INN/TRS/nontermin/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a.trsMAYBE1.63
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex1.trsMAYBE0.90
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExIntrod_GM99.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove1.trsMAYBE1.40
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove2.trsYES1.63
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_7_37_Bor03.trsMAYBE1.10
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_7_56_Bor03.trsMAYBE1.06
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_7_77_Bor03.trsMAYBE0.67
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_Zan97.trsMAYBE1.16
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex5_7_Luc97.trsMAYBE1.81
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex5_Zan97.trsMAYBE0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex6_15_AEL02.trsMAYBE2.29
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex6_9_Luc02c.trsMAYBE1.01
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex6_GM04.trsMAYBE0.67
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex6_Luc98.trsMAYBE1.11
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex7_BLR02.trsMAYBE0.87
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex8_BLR02.trsMAYBE0.92
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex9_BLR02.trsMAYBE1.95
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExAppendixB_AEL03.trsMAYBE1.18
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExConc_Zan97.trsMAYBE0.67
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExIntrod_GM01.trsMAYBE0.82
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExIntrod_GM04.trsMAYBE1.02
JAR_INN/TRS/Zantema/jw43.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.35.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.36.trsYES10.05
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.37.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.37a.trsYES0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.4.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.7.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex14_AEGL02.trsMAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex15_Luc98.trsMAYBE1.09
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_2_AEL03.trsMAYBE1.22
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_2_Luc02c.trsMAYBE0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_GL02a.trsMAYBE0.98
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_GM03.trsMAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_GM99.trsYES0.57
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_Luc02b.trsMAYBE0.82
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_Zan97.trsMAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex24_GM04.trsYES0.56
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex26_Luc03b.trsMAYBE1.53
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex2_Luc03b.trsMAYBE0.98
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex3_12_Luc96a.trsMAYBE0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex3_2_Luc97.trsMAYBE1.18
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex3_3_25_Bor03.trsMAYBE1.32
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex49_GM04.trsYES1.03
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_4_Luc96b.trsMAYBE0.82
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_7_15_Bor03.trsMAYBE0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.17.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.18.trsYES0.61
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.19.trsYES0.93
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.2.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.20.trsYES0.61
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.20a.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.21.trsYES0.61
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.22.trsYES1.08
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.23.trsYES1.34
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.25.trsYES0.61
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.26.trsYES1.19
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.27.trsYES1.02
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.28.trsYES0.87
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.29.trsYES1.95
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.3.trsYES0.56
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30.trsYES1.24
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30a.trsYES1.27
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30b.trsYES1.50
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30c.trsYES1.94
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.31.trsYES3.78
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.32.trsYES0.82
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.33.trsYES3.19
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.34.trsYES2.69
JAR_INN/TRS/higher-order/Kusakari/Ex7_9.trsMAYBE1.74
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/Ex1SimplyTyped.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/jw44.trsYES0.64
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex10Functional.trsMAYBE40.58
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex2PrimRec.trsMAYBE0.99
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex3Lists.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex4MapList.trsMAYBE38.68
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex5Sorting.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex6Folding.trsMAYBE1.03
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex7OrdinalRec.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex8Polymorphic.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex9Maps.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/ToyamaRTA04/Ex4Filter.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/ToyamaRTA04/Ex5Folding.trsMAYBE6.24
JAR_INN/TRS/higher-order/ToyamaRTA04/Ex6Recursor.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/ToyamaRTA04/Ex7Sorting.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/027.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/028.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/Ex5TermProof.trsMAYBE4.40
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/BTreeMember.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/Ex2_6_1Composition.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/Ex2_8_1ConstSubstFix.trsMAYBE1.27
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/Hamming.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeFlatten.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeHeight.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeLevels.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeMap.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeSize.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/Kusakari/Ex6_11.trsMAYBE2.27
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/007.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/009.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/06.trsMAYBE0.96
JAR_INN/TRS/Zantema/z25.trsMAYBE1.96
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/010.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/011.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/012.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/013.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/014.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/015.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/016.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/017.trsYES0.97
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/019.trsMAYBE1.06
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/020.trsMAYBE5.12
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/021.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/022.trsYES34.22
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/023.trsYES0.97
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/024.trsYES20.04
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/025.trsYES0.76
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/026.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/perfect.trsMAYBE6.96
JAR_INN/TRS/currying/D33/08.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/perfect2.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/ReverseLastInit.trsYES1.49
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TakeDropWhile.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TypeEx1.trsYES0.71
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TypeEx3.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TypeEx5.trsMAYBE0.83
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/mapDivMinus.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/mapDivMinusHard.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/nonTermF.trsMAYBE1.15
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/termMonTypes.trsMAYBE6.89
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/001.trsMAYBE1.43
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/002.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/003.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/004.trsMAYBE1.33
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/005.trsYES1.22
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/006.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/02.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/currying/D33/11.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/12.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/13.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/17.trsYES1.77
JAR_INN/TRS/currying/D33/18.trsYES2.83
JAR_INN/TRS/currying/D33/21.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/29.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/30.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/31.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/33.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/hydra.trsMAYBE1.04
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/minsort.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/motivation.trsYES0.67
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.22.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.25.trsMAYBE1.05
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.27.trsYES0.56
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.32.trsYES0.75
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.36.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z26.trsMAYBE9.25
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.38.trsMAYBE4.06
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.40.trsMAYBE3.04
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.45.trsYES1.32
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.48.trsMAYBE1.27
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.52.trsYES1.06
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.55.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.57.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.6.trsMAYBE38.86
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.8.trsMAYBE2.81
JAR_INN/TRS/Zantema/z19.trsMAYBE18.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z20.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z21.trsMAYBE1.48
JAR_INN/TRS/Zantema/z22.trsMAYBE6.54
JAR_INN/TRS/Zantema/z23.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z24.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z27.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z28.trsYES1.09
JAR_INN/TRS/Zantema/z29.trsYES0.61
JAR_INN/TRS/Zantema/z30.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.10.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.13.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.16.trsMAYBE1.00
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.18.trsMAYBE1.17
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.2.trsMAYBE2.93
JAR_INN/TRS/Zantema/jw27.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/jw28.trsYES0.75
JAR_INN/TRS/Zantema/jw29.trsMAYBE1.01
JAR_INN/TRS/Zantema/jw30.trsMAYBE1.01
JAR_INN/TRS/Zantema/jw31.trsMAYBE0.96
JAR_INN/TRS/Zantema/jw32.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/jw33.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/jw34.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/jw35.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/Zantema/jw36.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/jw37.trsYES1.17
JAR_INN/TRS/Zantema/jw38.trsYES1.17
JAR_INN/TRS/Zantema/jw39.trsMAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw40.trsYES0.75
JAR_INN/TRS/Zantema/jw47.trsYES0.64
JAR_INN/TRS/Zantema/jw50.trsMAYBE0.87
JAR_INN/TRS/Zantema/z01.trsMAYBE1.95
JAR_INN/TRS/Zantema/z02.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/z03.trsYES0.75
JAR_INN/TRS/Zantema/z04.trsYES0.66
JAR_INN/TRS/Zantema/z05.trsMAYBE2.10
JAR_INN/TRS/Zantema/z06.trsMAYBE1.38
JAR_INN/TRS/Zantema/z07.trsMAYBE0.98
JAR_INN/TRS/Zantema/z08.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/z09.trsYES0.67
JAR_INN/TRS/Zantema/z10.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z11.trsMAYBE0.87
JAR_INN/TRS/Zantema/z12.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z13.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z14.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z15.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z16.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z17.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Zantema/z18.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_L.trsYES1.26
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_Z.trsYES1.10
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_Z.trsYES1.84
JAR_INN/TRS/Zantema/jw01.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/Zantema/jw02.trsMAYBE0.88
JAR_INN/TRS/Zantema/jw03.trsMAYBE0.96
JAR_INN/TRS/Zantema/jw04.trsMAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw05.trsMAYBE0.83
JAR_INN/TRS/Zantema/jw06.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw07.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/Zantema/jw08.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/jw09.trsYES0.86
JAR_INN/TRS/Zantema/jw11.trsYES1.22
JAR_INN/TRS/Zantema/jw12.trsYES1.17
JAR_INN/TRS/Zantema/jw13.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/Zantema/jw14.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/Zantema/jw15.trsMAYBE0.91
JAR_INN/TRS/Zantema/jw16.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/Zantema/jw17.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/jw18.trsMAYBE0.90
JAR_INN/TRS/Zantema/jw19.trsMAYBE1.06
JAR_INN/TRS/Zantema/jw20.trsMAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw21.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/Zantema/jw22.trsMAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw23.trsMAYBE0.86
JAR_INN/TRS/Zantema/jw24.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/jw25.trsMAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw26.trsMAYBE0.96
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_Z.trsYES0.83
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_Z.trsMAYBE0.94
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_Z.trsYES4.77
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_C.trsYES38.14
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_FR.trsYES1.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_GM.trsYES1.55
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM01_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM01_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM04_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AG01/#3.1.trsYES1.17
JAR_INN/TRS/AG01/#3.10.trsYES28.57
JAR_INN/TRS/AG01/#3.11.trsYES21.60
JAR_INN/TRS/AG01/#3.12.trsYES1.17
JAR_INN/TRS/AG01/#3.13.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AG01/#3.14.trsYES5.20
JAR_INN/TRS/AG01/#3.15.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AG01/#3.16.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AG01/#3.17.trsYES2.32
JAR_INN/TRS/AG01/#3.17a.trsYES2.31
JAR_INN/TRS/AG01/#3.18.trsYES59.48
JAR_INN/TRS/AG01/#3.19.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AG01/#3.2.trsYES0.94
JAR_INN/TRS/AG01/#3.21.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/AG01/#3.22.trsYES0.91
JAR_INN/TRS/AG01/#3.23.trsYES0.98
JAR_INN/TRS/AG01/#3.24.trsYES1.29
JAR_INN/TRS/AG01/#3.26.trsYES17.24
JAR_INN/TRS/AG01/#3.29.trsYES0.65
JAR_INN/TRS/AG01/#3.31.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/AG01/#3.33.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/AG01/#3.35.trsYES0.83
JAR_INN/TRS/AG01/#3.36.trsYES2.49
JAR_INN/TRS/AG01/#3.37.trsYES0.84
JAR_INN/TRS/AG01/#3.38.trsYES1.50
JAR_INN/TRS/AG01/#3.39.trsYES1.09
JAR_INN/TRS/AG01/#3.4.trsYES1.83
JAR_INN/TRS/AG01/#3.40.trsYES1.29
JAR_INN/TRS/AG01/#3.41.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/AG01/#3.42.trsYES1.15
JAR_INN/TRS/AG01/#3.47.trsYES0.93
JAR_INN/TRS/AG01/#3.48.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AG01/#3.49.trsYES15.01
JAR_INN/TRS/AG01/#3.5.trsYES1.58
JAR_INN/TRS/AG01/#3.51.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/AG01/#3.52.trsYES1.36
JAR_INN/TRS/AG01/#3.53.trsYES11.34
JAR_INN/TRS/AG01/#3.53a.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/AG01/#3.53b.trsYES1.61
JAR_INN/TRS/AG01/#3.54.trsYES1.48
JAR_INN/TRS/AG01/#3.55.trsYES25.19
JAR_INN/TRS/AG01/#3.56.trsYES0.87
JAR_INN/TRS/AG01/#3.57.trsYES4.00
JAR_INN/TRS/AG01/#3.5a.trsYES1.63
JAR_INN/TRS/AG01/#3.5b.trsYES2.31
JAR_INN/TRS/AG01/#3.6.trsYES1.88
JAR_INN/TRS/AG01/#3.6a.trsYES1.83
JAR_INN/TRS/AG01/#3.6b.trsYES2.73
JAR_INN/TRS/AG01/#3.7.trsYES0.87
JAR_INN/TRS/AG01/#3.8a.trsYES1.20
JAR_INN/TRS/AG01/#3.8b.trsYES2.15
JAR_INN/TRS/AProVE/AAECC-ring.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/AAECC.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_1.trsYES1.49
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_12.trsYES1.90
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_18.trsYES3.71
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_26.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_26a.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/JFP_Ex17.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/JFP_Ex31.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/JFP_Ex51.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/LPAR_intlist.trsYES1.15
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness6.1.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness6.2.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness6.3.trsYES4.27
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness6.4.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness8.trsYES25.90
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness_WRS.trsYES8.17
JAR_INN/TRS/AProVE/fac.trsMAYBE1.24
JAR_INN/TRS/AProVE/forward_instantiation.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/AProVE/forward_instantiation2.trsYES0.75
JAR_INN/TRS/AProVE/improved_usable.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/AProVE/improved_usable2.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/AProVE/rta1.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/rta2.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/rta3.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/ack_prolog.trsYES16.96
JAR_INN/TRS/Cime/append-hard.trsYES0.89
JAR_INN/TRS/Cime/append-wrong.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Cime/append.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/Cime/big.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/boolean_rings.trsYES1.07
JAR_INN/TRS/Cime/dpqs.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/Cime/fact-hard.trsYES1.69
JAR_INN/TRS/Cime/filliatre.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/filliatre2.trsYES51.03
JAR_INN/TRS/Cime/filliatre3.trsYES54.95
JAR_INN/TRS/Cime/intersect.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-assoc-append.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-assoc.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-bin-assoc-distr-app.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-bin-assoc.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-bin.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod.trsYES1.15
JAR_INN/TRS/Cime/log2.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/lse.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/maude2.trsMAYBE7.77
JAR_INN/TRS/Cime/mucrl1.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/quick.trsYES2.71
JAR_INN/TRS/Cime/ternary-hard.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/ternary.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Cime/tree.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/D33/02.trsYES0.57
JAR_INN/TRS/D33/03.trsYES0.75
JAR_INN/TRS/D33/04.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/D33/06.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/D33/07.trsYES0.90
JAR_INN/TRS/D33/08.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/D33/09.trsYES0.83
JAR_INN/TRS/D33/11.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/D33/12.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/D33/13.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/D33/17.trsYES0.84
JAR_INN/TRS/D33/18.trsYES14.29
JAR_INN/TRS/D33/20.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/D33/21.trsYES0.93
JAR_INN/TRS/D33/27.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/D33/28.trsMAYBE0.82
JAR_INN/TRS/D33/30.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/D33/31.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/D33/32.trsYES2.32
JAR_INN/TRS/D33/33.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/HM/n002.trsMAYBE0.79
JAR_INN/TRS/HM/n003.trsMAYBE0.67
JAR_INN/TRS/HM/n004.trsMAYBE0.75
JAR_INN/TRS/HM/n005.trsMAYBE0.93
JAR_INN/TRS/HM/n006.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/HM/n007.trsMAYBE0.91
JAR_INN/TRS/HM/n008.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/HM/t000.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/HM/t001.trsYES18.96
JAR_INN/TRS/HM/t002.trsYES1.14
JAR_INN/TRS/HM/t003.trsYES54.75
JAR_INN/TRS/HM/t004.trsMAYBE1.86
JAR_INN/TRS/D33/01.trsYES0.71
JAR_INN/TRS/HM/t005.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/HM/t006.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/HM/t007.trsYES0.56
JAR_INN/TRS/HM/t008.trsYES0.87
JAR_INN/TRS/HM/t009.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/HM/t010.trsYES0.65
JAR_INN/TRS/HM/t011.trsYES0.83
JAR_INN/TRS/HM/t012.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/HM/t013.trsYES2.56
JAR_INN/TRS/HM/t014.trsYES1.53
JAR_INN/TRS/HofWald/1.trsMAYBE1.01
JAR_INN/TRS/HofWald/2.trsMAYBE1.17
JAR_INN/TRS/HofWald/3.trsMAYBE0.80
JAR_INN/TRS/HofWald/4.trsMAYBE0.85
JAR_INN/TRS/HofWald/5.trsMAYBE0.91
JAR_INN/TRS/HofWald/6.trsMAYBE0.86
JAR_INN/TRS/HofWald/7.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/LJB01/jones1.trsYES0.91
JAR_INN/TRS/LJB01/jones2.trsYES1.01
JAR_INN/TRS/LJB01/jones4.trsYES1.24
JAR_INN/TRS/LJB01/jones5.trsMAYBE2.28
JAR_INN/TRS/LJB01/jones6.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/Rubio/ackclaude.trsYES16.12
JAR_INN/TRS/Rubio/aoto.trsYES0.57
JAR_INN/TRS/Rubio/bintrees.trsYES5.17
JAR_INN/TRS/Rubio/bn122.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/Rubio/bn129.trsYES39.56
JAR_INN/TRS/Rubio/division.trsYES1.92
JAR_INN/TRS/Rubio/elimdupl.trsYES9.56
JAR_INN/TRS/Rubio/enno.trsYES3.61
JAR_INN/TRS/Rubio/gcd.trsYES1.92
JAR_INN/TRS/Rubio/gm.trsYES1.14
JAR_INN/TRS/Rubio/gmnp.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/Rubio/koen.trsYES0.65
JAR_INN/TRS/Rubio/lescanne.trsYES1.24
JAR_INN/TRS/Rubio/lindau.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/Rubio/logarquot.trsYES1.19
JAR_INN/TRS/Rubio/ma96.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Rubio/mfp90b.trsYES0.89
JAR_INN/TRS/Rubio/mfp95.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/Rubio/nestrec.trsYES1.37
JAR_INN/TRS/Rubio/p266.trsYES0.56
JAR_INN/TRS/Rubio/polo2.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Rubio/prov.trsYES1.17
JAR_INN/TRS/Rubio/quick.trsYES21.55
JAR_INN/TRS/Rubio/quotminus.trsYES1.59
JAR_INN/TRS/Rubio/revlist.trsYES2.58
JAR_INN/TRS/Rubio/selsort.trsYES15.36
JAR_INN/TRS/Rubio/test4.trsYES1.01
JAR_INN/TRS/Rubio/test829.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/Rubio/wst99.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/2.01.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/SK90/2.02.trsYES12.47
JAR_INN/TRS/SK90/2.03.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/2.04.trsYES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/2.05.trsMAYBE1.64
JAR_INN/TRS/SK90/2.06.trsYES1.06
JAR_INN/TRS/SK90/2.07.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/2.08.trsYES1.05
JAR_INN/TRS/SK90/2.09.trsYES2.15
JAR_INN/TRS/SK90/2.10.trsYES1.11
JAR_INN/TRS/SK90/2.11.trsYES1.06
JAR_INN/TRS/SK90/2.12.trsYES3.98
JAR_INN/TRS/SK90/2.13.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/2.14.trsYES1.17
JAR_INN/TRS/SK90/2.15.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/2.16.trsYES1.32
JAR_INN/TRS/SK90/2.17.trsYES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/2.18.trsYES0.84
JAR_INN/TRS/SK90/2.19.trsYES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/2.20.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/2.21.trsYES4.91
JAR_INN/TRS/SK90/2.22.trsYES1.11
JAR_INN/TRS/SK90/2.23.trsYES1.11
JAR_INN/TRS/SK90/2.24.trsYES2.18
JAR_INN/TRS/SK90/2.25.trsYES2.78
JAR_INN/TRS/SK90/2.26.trsYES1.06
JAR_INN/TRS/SK90/2.27.trsYES1.03
JAR_INN/TRS/SK90/2.28.trsYES1.69
JAR_INN/TRS/SK90/2.29.trsYES0.91
JAR_INN/TRS/SK90/2.30.trsYES0.64
JAR_INN/TRS/SK90/2.31.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/2.32.trsYES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/2.33.trsYES2.31
JAR_INN/TRS/SK90/2.34.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/2.35.trsYES0.63
JAR_INN/TRS/SK90/2.36.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/2.37.trsYES0.71
JAR_INN/TRS/SK90/2.38.trsYES1.14
JAR_INN/TRS/SK90/2.39.trsYES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/2.40.trsYES37.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.41.trsYES1.23
JAR_INN/TRS/SK90/2.42.trsYES21.17
JAR_INN/TRS/SK90/2.43.trsYES28.80
JAR_INN/TRS/SK90/2.44.trsYES2.26
JAR_INN/TRS/SK90/2.45.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/SK90/2.46.trsYES1.53
JAR_INN/TRS/SK90/2.47.trsYES0.81
JAR_INN/TRS/SK90/2.48.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.49.trsYES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/2.50.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.51.trsYES3.92
JAR_INN/TRS/SK90/2.52.trsYES45.83
JAR_INN/TRS/SK90/2.53.trsYES3.38
JAR_INN/TRS/SK90/2.54.trsYES0.83
JAR_INN/TRS/SK90/2.55.trsYES0.83
JAR_INN/TRS/SK90/2.56.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.57.trsYES0.64
JAR_INN/TRS/SK90/2.58.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.59.trsYES0.65
JAR_INN/TRS/SK90/2.60.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.61.trsYES1.17
JAR_INN/TRS/SK90/4.01.trsYES0.64
JAR_INN/TRS/SK90/4.02.trsMAYBE1.50
JAR_INN/TRS/SK90/4.03.trsYES1.03
JAR_INN/TRS/SK90/4.04.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/4.05.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.06.trsMAYBE1.23
JAR_INN/TRS/SK90/4.07.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/4.08.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/SK90/4.09.trsYES1.69
JAR_INN/TRS/SK90/4.10.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.11.trsYES0.78
JAR_INN/TRS/SK90/4.12.trsYES0.78
JAR_INN/TRS/SK90/4.13.trsYES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/4.14.trsYES1.19
JAR_INN/TRS/SK90/4.15.trsYES0.81
JAR_INN/TRS/SK90/4.16.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.17.trsMAYBE1.01
JAR_INN/TRS/SK90/4.18.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/SK90/4.19.trsYES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/4.20.trsYES0.88
JAR_INN/TRS/SK90/4.21.trsYES0.88
JAR_INN/TRS/SK90/4.22.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.23.trsYES0.63
JAR_INN/TRS/SK90/4.24.trsYES2.47
JAR_INN/TRS/SK90/4.25.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.26.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.27.trsYES1.15
JAR_INN/TRS/SK90/4.28.trsYES1.40
JAR_INN/TRS/SK90/4.29.trsYES0.83
JAR_INN/TRS/SK90/4.30.trsYES3.25
JAR_INN/TRS/SK90/4.31.trsYES0.83
JAR_INN/TRS/SK90/4.32.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.33.trsYES0.73
JAR_INN/TRS/SK90/4.34.trsMAYBE1.01
JAR_INN/TRS/SK90/4.35.trsYES0.75
JAR_INN/TRS/SK90/4.36.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/4.37.trsYES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/4.38.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.39.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/SK90/4.40.trsMAYBE0.92
JAR_INN/TRS/SK90/4.41.trsYES0.61
JAR_INN/TRS/SK90/4.42.trsYES5.70
JAR_INN/TRS/SK90/4.43.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.44.trsYES0.75
JAR_INN/TRS/SK90/4.45.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.46.trsYES0.64
JAR_INN/TRS/SK90/4.47.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/SK90/4.48.trsYES0.96
JAR_INN/TRS/SK90/4.49.trsMAYBE0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.50.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.51.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/SK90/4.52.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.53.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.54.trsMAYBE3.28
JAR_INN/TRS/SK90/4.55.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.56.trsYES0.59
JAR_INN/TRS/SK90/4.57.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/SK90/4.58.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/SK90/4.59.trsYES1.20
JAR_INN/TRS/SK90/4.60.trsYES8.13
JAR_INN/TRS/SK90/4.61.trsYES14.79
JAR_INN/TRS/Ste92/hydra.trsYES0.91
JAR_INN/TRS/Ste92/minsort.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/Ste92/motivation.trsYES0.58
JAR_INN/TRS/Ste92/perfect.trsYES2.91
JAR_INN/TRS/Ste92/perfect2.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex14_AEGL02_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex14_AEGL02_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex14_AEGL02_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex14_AEGL02_Z.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex15_Luc98_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex15_Luc98_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex15_Luc98_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex15_Luc98_Z.trsYES3.13
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_FR.trsYES33.75
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_Z.trsYES1.37
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_Luc02c_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_Luc02c_FR.trsYES27.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_Luc02c_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_Luc02c_Z.trsYES0.78
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_Z.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_Z.trsMAYBE0.73
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_Z.trsYES1.80
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Zan97_C.trsYES5.22
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Zan97_GM.trsYES0.85
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex24_GM04_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_L.trsYES0.73
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_Z.trsYES0.83
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_L.trsYES1.10
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_Z.trsYES1.54
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_L.trsYES0.68
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_Z.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_FR.trsYES1.90
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_Z.trsYES1.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_Z.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_L.trsYES0.57
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_Z.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM04_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex49_GM04_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex49_GM04_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex49_GM04_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex49_GM04_Z.trsYES6.40
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_FR.trsYES2.04
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_GM.trsYES48.74
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_L.trsYES0.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_Z.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_FR.trsYES2.01
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_L.trsYES0.66
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_Z.trsYES0.70
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_37_Bor03_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_37_Bor03_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_37_Bor03_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_37_Bor03_Z.trsYES15.42
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_FR.trsYES1.96
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_Z.trsYES0.93
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_77_Bor03_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_77_Bor03_GM.trsYES27.36
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_77_Bor03_Z.trsYES0.76
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_FR.trsYES11.04
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_Z.trsYES0.99
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_Z.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_Zan97_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_Zan97_FR.trsYES16.28
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_Zan97_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_Zan97_Z.trsYES0.75
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_Z.trsMAYBE6.07
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_9_Luc02c_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_9_Luc02c_FR.trsYES1.94
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_9_Luc02c_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_9_Luc02c_Z.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_GM04_C.trsYES4.34
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_GM04_GM.trsYES0.56
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_GM04_L.trsYES0.56
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_L.trsYES0.57
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_Z.trsYES1.04
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_Z.trsYES1.87
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/01.trsYES0.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_FR.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_GM.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_L.trsYES0.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_Z.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_Luc04_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_C.trsKILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_FR.trsYES2.94