AlgorithmOrderTr.YFTO
Thm. 26POLO-7.1+7.2older465 [1.3]253 [5.6]55
Thm. 26POLO-7.1+7.2no408 [1.1]360 [2.0]5

ExampleThm. 26, POLO-7.1+7.2, olderThm. 26, POLO-7.1+7.2, no
JAR_INN/TRS/various/15.trsYES0.75MAYBE0.70
JAR_INN/TRS/various/20.trsMAYBE0.91MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/various/18.trsYES0.93YES0.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_L.trsYES0.56YES0.59
JAR_INN/TRS/various/19.trsYES1.38YES1.09
JAR_INN/TRS/various/21.trsYES1.32YES1.24
JAR_INN/TRS/various/22.trsYES0.96YES0.80
JAR_INN/TRS/various/25.trsYES0.75YES0.80
JAR_INN/TRS/various/23.trsYES0.77YES0.96
JAR_INN/TRS/various/24.trsYES0.93YES0.72
JAR_INN/TRS/secret2005/ttt2.trsMAYBE0.67MAYBE0.70
JAR_INN/TRS/various/26.trsYES0.82YES0.96
JAR_INN/TRS/various/27.trsYES0.64YES0.56
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa3.trsMAYBE1.48MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa4.trsMAYBE10.06MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/secret2005/ttt1.trsMAYBE0.72MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa5.trsMAYBE7.76MAYBE0.87
JAR_INN/TRS/nontermin/HM/n001.trsMAYBE0.72MAYBE0.70
JAR_INN/TRS/various/02.trsYES0.56YES0.56
JAR_INN/TRS/various/03.trsYES0.56YES0.65
JAR_INN/TRS/various/09.trsYES0.83YES0.70
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/bn111.trsYES0.80YES0.80
JAR_INN/TRS/various/12.trsYES1.29YES1.27
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/gkg.trsYES0.65YES0.56
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex3.trsMAYBE0.90MAYBE0.66
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test75.trsYES0.64MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/various/14.trsYES5.06YES3.15
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.16.trsYES0.75YES0.67
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/muladd.trsMAYBE0.77MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test10.trsYES0.80YES0.75
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex4.trsMAYBE0.66MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.12a.trsYES0.85MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.13.trsYES0.80YES0.75
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.14.trsYES0.75YES0.66
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.15.trsYES0.91YES0.80
JAR_INN/TRS/various/04.trsYES0.72YES0.85
JAR_INN/TRS/various/05.trsYES0.70YES0.61
JAR_INN/TRS/various/06.trsYES0.61YES0.85
JAR_INN/TRS/various/07.trsYES0.70YES0.75
JAR_INN/TRS/Zantema/jw41.trsMAYBE0.82MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/various/10.trsYES1.24YES1.38
JAR_INN/TRS/various/11.trsYES0.96MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/various/08.trsYES0.77YES0.77
JAR_INN/TRS/Zantema/jw42.trsMAYBE0.85MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex5.trsMAYBE0.75MAYBE0.86
JAR_INN/TRS/various/13.trsYES2.00YES1.69
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex2.trsMAYBE0.80MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex6.trsMAYBE0.77MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove3.trsMAYBE1.43MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove4.trsYES1.03MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove5.trsMAYBE1.45MAYBE1.04
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/tricky1.trsMAYBE1.06MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExIntrod_Zan97.trsMAYBE0.85MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/secret2005/cime1.trsMAYBE26.95MAYBE2.11
JAR_INN/TRS/secret2005/cime2.trsYES0.98YES1.06
JAR_INN/TRS/secret2005/cime3.trsKILLED60.00MAYBE12.77
JAR_INN/TRS/secret2005/cime4.trsYES0.61YES0.62
JAR_INN/TRS/secret2005/cime5.trsKILLED60.00MAYBE10.32
JAR_INN/TRS/secret2005/mb1.trsMAYBE0.75MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/secret2005/mb2.trsMAYBE0.83MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/secret2005/teparla1.trsMAYBE0.88MAYBE0.88
JAR_INN/TRS/secret2005/teparla2.trsMAYBE1.22MAYBE0.88
JAR_INN/TRS/secret2005/teparla3.trsMAYBE0.90MAYBE0.88
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa1.trsMAYBE7.60MAYBE0.95
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa2.trsYES2.05MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test76.trsYES0.72MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test77.trsYES0.96MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test830.trsYES0.85YES0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test9.trsYES0.62MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/toyama.trsYES0.75YES0.75
JAR_INN/TRS/nontermin/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a.trsMAYBE1.06MAYBE0.88
JAR_INN/TRS/nontermin/cariboo/ex1.trsMAYBE0.67MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExIntrod_GM99.trsMAYBE1.15MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove1.trsMAYBE1.59MAYBE1.53
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove2.trsYES1.14MAYBE0.82
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_7_37_Bor03.trsMAYBE1.01MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_7_56_Bor03.trsMAYBE0.72MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_7_77_Bor03.trsMAYBE0.75MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_Zan97.trsMAYBE0.72MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex5_7_Luc97.trsMAYBE1.50MAYBE1.53
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex5_Zan97.trsMAYBE0.67MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex6_15_AEL02.trsMAYBE2.00MAYBE1.76
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex6_9_Luc02c.trsMAYBE0.66MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex6_GM04.trsMAYBE0.85MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex6_Luc98.trsMAYBE0.72MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex7_BLR02.trsMAYBE0.85MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex8_BLR02.trsMAYBE0.77MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex9_BLR02.trsMAYBE0.94MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExAppendixB_AEL03.trsMAYBE0.98MAYBE1.17
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExConc_Zan97.trsMAYBE0.70MAYBE0.61
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExIntrod_GM01.trsMAYBE0.72MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/ExIntrod_GM04.trsMAYBE0.80MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw43.trsMAYBE0.72MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.35.trsYES2.40YES2.00
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.36.trsYES1.85YES1.34
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.37.trsYES0.80YES0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.37a.trsYES0.72YES0.82
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.4.trsYES0.70YES0.57
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.7.trsYES0.64MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex14_AEGL02.trsMAYBE0.72MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex15_Luc98.trsMAYBE0.85MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_2_AEL03.trsMAYBE1.01MAYBE1.06
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_2_Luc02c.trsMAYBE0.66MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_GL02a.trsMAYBE1.06MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_GM03.trsMAYBE0.72MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_GM99.trsYES0.80YES0.68
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_Luc02b.trsMAYBE0.72MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex1_Zan97.trsMAYBE0.80MAYBE0.84
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex24_GM04.trsYES0.75YES0.64
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex26_Luc03b.trsMAYBE0.82MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex2_Luc03b.trsMAYBE1.01MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex3_12_Luc96a.trsMAYBE0.80MAYBE0.90
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex3_2_Luc97.trsMAYBE0.82MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex3_3_25_Bor03.trsMAYBE0.93MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex49_GM04.trsYES0.82YES0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_4_Luc96b.trsMAYBE0.80MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/CSR/Ex4_7_15_Bor03.trsMAYBE0.75MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.17.trsYES0.78MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.18.trsYES0.85MAYBE0.81
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.19.trsYES1.01YES0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.2.trsYES0.75YES0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.20.trsYES0.67YES0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.20a.trsYES0.67YES0.66
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.21.trsYES0.85YES0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.22.trsYES0.72YES0.75
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.23.trsYES0.91YES0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.25.trsYES0.61MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.26.trsYES1.22MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.27.trsYES0.77MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.28.trsYES0.82MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.29.trsYES1.27MAYBE0.98
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.3.trsYES0.56YES0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30.trsYES0.98MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30a.trsYES0.91MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30b.trsYES1.24MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30c.trsYES1.58MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.31.trsYES0.87MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.32.trsYES0.72YES0.80
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.33.trsYES0.87YES0.77
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.34.trsYES1.06YES0.91
JAR_INN/TRS/higher-order/Kusakari/Ex7_9.trsKILLED60.00MAYBE1.79
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/Ex1SimplyTyped.trsMAYBE5.64MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/Zantema/jw44.trsYES0.80YES0.57
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex10Functional.trsMAYBE2.37MAYBE1.72
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex2PrimRec.trsMAYBE0.96MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex3Lists.trsMAYBE26.33MAYBE1.22
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex4MapList.trsMAYBE2.41MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex5Sorting.trsKILLED60.00MAYBE2.03
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex6Folding.trsMAYBE0.89MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex7OrdinalRec.trsMAYBE39.93MAYBE1.32
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex8Polymorphic.trsMAYBE27.82MAYBE1.06
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex9Maps.trsMAYBE54.20MAYBE1.19
JAR_INN/TRS/higher-order/ToyamaRTA04/Ex4Filter.trsMAYBE29.07MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/higher-order/ToyamaRTA04/Ex5Folding.trsMAYBE1.76MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/higher-order/ToyamaRTA04/Ex6Recursor.trsMAYBE1.50MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/higher-order/ToyamaRTA04/Ex7Sorting.trsKILLED60.00MAYBE2.15
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/027.trsMAYBE6.44MAYBE0.94
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/028.trsMAYBE9.17MAYBE1.06
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/Ex5TermProof.trsMAYBE1.63MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/BTreeMember.trsYES5.58YES1.69
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/Ex2_6_1Composition.trsYES0.72YES0.96
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/Ex2_8_1ConstSubstFix.trsMAYBE0.82MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/Hamming.trsKILLED60.00MAYBE4.44
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeFlatten.trsMAYBE20.58MAYBE1.14
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeHeight.trsMAYBE37.85MAYBE1.27
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeLevels.trsKILLED60.00MAYBE1.88
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeMap.trsMAYBE7.65MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeSize.trsMAYBE12.32MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/higher-order/Kusakari/Ex6_11.trsMAYBE1.14MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/007.trsMAYBE4.65MAYBE0.87
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/009.trsKILLED60.00MAYBE1.32
JAR_INN/TRS/currying/D33/06.trsYES0.90YES0.91
JAR_INN/TRS/Zantema/z25.trsMAYBE1.06MAYBE0.78
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/010.trsMAYBE24.90MAYBE1.22
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/011.trsMAYBE9.70MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/012.trsKILLED60.00MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/013.trsMAYBE5.88MAYBE1.03
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/014.trsMAYBE12.71MAYBE1.06
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/015.trsMAYBE29.24MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/016.trsMAYBE9.02MAYBE1.03
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/017.trsYES0.80YES0.75
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/019.trsYES1.01MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/020.trsMAYBE1.69MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/021.trsMAYBE21.04MAYBE1.08
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/022.trsMAYBE2.88MAYBE1.12
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/023.trsYES0.72YES0.96
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/024.trsMAYBE1.67MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/025.trsYES0.80YES0.91
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/026.trsMAYBE5.80MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/perfect.trsMAYBE5.64MAYBE2.26
JAR_INN/TRS/currying/D33/08.trsYES2.67YES1.22
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/perfect2.trsKILLED60.00MAYBE2.82
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/ReverseLastInit.trsYES1.27YES1.38
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TakeDropWhile.trsKILLED60.00MAYBE1.07
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TypeEx1.trsYES0.62MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TypeEx3.trsMAYBE6.12MAYBE1.17
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TypeEx5.trsMAYBE0.72MAYBE0.62
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/mapDivMinus.trsMAYBE10.97MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/mapDivMinusHard.trsMAYBE16.02MAYBE1.22
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/nonTermF.trsMAYBE0.97MAYBE0.87
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/termMonTypes.trsMAYBE0.93MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/001.trsMAYBE2.18MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/002.trsMAYBE3.36MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/003.trsKILLED60.00MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/004.trsMAYBE1.11MAYBE0.82
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/005.trsYES0.91YES1.01
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/006.trsMAYBE15.59MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/currying/D33/02.trsYES0.62YES0.57
JAR_INN/TRS/currying/D33/11.trsKILLED60.00YES3.49
JAR_INN/TRS/currying/D33/12.trsMAYBE36.31MAYBE1.27
JAR_INN/TRS/currying/D33/13.trsMAYBE2.05MAYBE1.48
JAR_INN/TRS/currying/D33/17.trsYES1.14YES1.27
JAR_INN/TRS/currying/D33/18.trsYES0.87YES0.78
JAR_INN/TRS/currying/D33/21.trsMAYBE1.56MAYBE1.00
JAR_INN/TRS/currying/D33/29.trsMAYBE0.87MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/currying/D33/30.trsMAYBE0.92MAYBE1.06
JAR_INN/TRS/currying/D33/31.trsMAYBE1.77MAYBE1.32
JAR_INN/TRS/currying/D33/33.trsMAYBE3.87MAYBE1.41
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/hydra.trsMAYBE1.03MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/minsort.trsKILLED60.00MAYBE2.26
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/motivation.trsYES0.75YES0.78
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.22.trsMAYBE1.43MAYBE1.06
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.25.trsMAYBE1.06MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.27.trsYES0.70YES0.57
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.32.trsYES0.57YES0.57
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.36.trsMAYBE2.94MAYBE1.17
JAR_INN/TRS/Zantema/z26.trsYES1.09MAYBE1.38
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.38.trsMAYBE1.48MAYBE1.17
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.40.trsMAYBE1.95MAYBE1.09
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.45.trsYES0.91YES0.85
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.48.trsMAYBE4.13MAYBE1.12
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.52.trsYES0.91MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.55.trsKILLED60.00MAYBE4.08
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.57.trsMAYBE7.39MAYBE1.90
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.6.trsMAYBE8.06MAYBE1.41
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.8.trsMAYBE1.79MAYBE1.27
JAR_INN/TRS/Zantema/z19.trsMAYBE1.16MAYBE0.88
JAR_INN/TRS/Zantema/z20.trsMAYBE0.97MAYBE1.06
JAR_INN/TRS/Zantema/z21.trsMAYBE1.11MAYBE1.06
JAR_INN/TRS/Zantema/z22.trsMAYBE1.27MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/Zantema/z23.trsMAYBE2.78MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/z24.trsMAYBE7.51MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/Zantema/z27.trsMAYBE0.96MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/z28.trsMAYBE0.72MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/z29.trsYES0.70YES0.86
JAR_INN/TRS/Zantema/z30.trsMAYBE1.56MAYBE0.98
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.10.trsKILLED60.00MAYBE4.55
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.13.trsKILLED60.00MAYBE5.07
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.16.trsMAYBE1.17MAYBE0.82
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.18.trsMAYBE2.57MAYBE1.08
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.2.trsMAYBE1.37MAYBE0.87
JAR_INN/TRS/Zantema/jw27.trsMAYBE0.96MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw28.trsMAYBE0.72MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw29.trsMAYBE0.91MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/Zantema/jw30.trsMAYBE0.77MAYBE0.73
JAR_INN/TRS/Zantema/jw31.trsMAYBE0.91MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/Zantema/jw32.trsMAYBE0.72MAYBE0.78
JAR_INN/TRS/Zantema/jw33.trsMAYBE0.91MAYBE0.78
JAR_INN/TRS/Zantema/jw34.trsMAYBE0.82MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw35.trsYES1.01MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw36.trsYES0.61MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/Zantema/jw37.trsMAYBE1.01MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/Zantema/jw38.trsMAYBE0.93MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/Zantema/jw39.trsMAYBE0.81MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/Zantema/jw40.trsMAYBE0.80MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw47.trsYES0.80YES0.70
JAR_INN/TRS/Zantema/jw50.trsMAYBE0.72MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/z01.trsMAYBE1.27MAYBE0.78
JAR_INN/TRS/Zantema/z02.trsYES0.91MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/z03.trsYES0.67MAYBE0.81
JAR_INN/TRS/Zantema/z04.trsYES1.01MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/z05.trsMAYBE1.06MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/Zantema/z06.trsMAYBE0.93MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/z07.trsMAYBE1.17MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/Zantema/z08.trsYES0.75MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/Zantema/z09.trsYES0.66YES0.91
JAR_INN/TRS/Zantema/z10.trsMAYBE1.02MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/Zantema/z11.trsYES0.85MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/Zantema/z12.trsMAYBE1.18MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/Zantema/z13.trsMAYBE2.05MAYBE0.73
JAR_INN/TRS/Zantema/z14.trsMAYBE1.17MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/Zantema/z15.trsMAYBE1.19MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/z16.trsMAYBE1.22MAYBE0.73
JAR_INN/TRS/Zantema/z17.trsMAYBE1.19MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/Zantema/z18.trsMAYBE1.42MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_C.trsKILLED60.00MAYBE7.59
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_FR.trsYES1.15YES1.22
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_GM.trsKILLED60.00MAYBE46.53
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_L.trsYES0.94YES0.77
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_Z.trsYES0.88YES0.77
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_Z.trsYES1.06YES0.93
JAR_INN/TRS/Zantema/jw01.trsMAYBE0.75MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/Zantema/jw02.trsMAYBE0.83MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw03.trsMAYBE0.96MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/Zantema/jw04.trsMAYBE0.85MAYBE0.86
JAR_INN/TRS/Zantema/jw05.trsMAYBE0.83MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw06.trsMAYBE0.96MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw07.trsMAYBE0.83MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw08.trsMAYBE1.01MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/Zantema/jw09.trsMAYBE0.72MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw11.trsMAYBE1.06MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/Zantema/jw12.trsMAYBE0.92MAYBE0.78
JAR_INN/TRS/Zantema/jw13.trsYES0.70MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/Zantema/jw14.trsYES0.77MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw15.trsMAYBE0.88MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/jw16.trsMAYBE0.72MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/Zantema/jw17.trsMAYBE0.80MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/Zantema/jw18.trsMAYBE0.67MAYBE0.68
JAR_INN/TRS/Zantema/jw19.trsMAYBE0.96MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/Zantema/jw20.trsMAYBE0.77MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/jw21.trsMAYBE0.80MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw22.trsMAYBE0.72MAYBE0.78
JAR_INN/TRS/Zantema/jw23.trsMAYBE0.96MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/Zantema/jw24.trsMAYBE0.72MAYBE0.73
JAR_INN/TRS/Zantema/jw25.trsMAYBE0.85MAYBE0.78
JAR_INN/TRS/Zantema/jw26.trsMAYBE0.72MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_C.trsKILLED60.00MAYBE7.98
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_FR.trsYES1.25YES1.19
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_GM.trsKILLED60.00MAYBE38.25
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_Z.trsYES0.78YES0.85
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_C.trsKILLED60.00MAYBE5.43
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_FR.trsYES1.54MAYBE1.20
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_GM.trsKILLED60.00MAYBE12.89
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_Z.trsMAYBE0.78MAYBE0.88
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_GM.trsKILLED60.00KILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_Z.trsYES1.14YES1.20
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_C.trsYES1.29YES1.22
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_FR.trsYES0.72YES0.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_GM.trsYES0.72YES0.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM01_C.trsKILLED60.00MAYBE3.23
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM01_GM.trsMAYBE13.06MAYBE3.66
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM04_GM.trsYES1.95YES1.29
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_FR.trsYES1.15YES1.01
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_GM.trsKILLED60.00MAYBE11.54
JAR_INN/TRS/AG01/#3.1.trsYES0.77YES0.91
JAR_INN/TRS/AG01/#3.10.trsYES2.21YES1.74
JAR_INN/TRS/AG01/#3.11.trsYES1.69YES1.19
JAR_INN/TRS/AG01/#3.12.trsYES0.77YES0.85
JAR_INN/TRS/AG01/#3.13.trsYES1.45YES1.20
JAR_INN/TRS/AG01/#3.14.trsYES1.06YES0.85
JAR_INN/TRS/AG01/#3.15.trsYES0.85YES0.72
JAR_INN/TRS/AG01/#3.16.trsYES0.72YES0.80
JAR_INN/TRS/AG01/#3.17.trsYES1.06YES0.87
JAR_INN/TRS/AG01/#3.17a.trsYES1.11YES1.22
JAR_INN/TRS/AG01/#3.18.trsYES0.87YES0.85
JAR_INN/TRS/AG01/#3.19.trsYES1.01YES0.82
JAR_INN/TRS/AG01/#3.2.trsYES0.77YES0.80
JAR_INN/TRS/AG01/#3.21.trsYES0.84MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/AG01/#3.22.trsYES0.86YES0.96
JAR_INN/TRS/AG01/#3.23.trsYES0.72YES0.80
JAR_INN/TRS/AG01/#3.24.trsYES1.01YES0.72
JAR_INN/TRS/AG01/#3.26.trsYES0.80YES0.91
JAR_INN/TRS/AG01/#3.29.trsYES0.56YES0.56
JAR_INN/TRS/AG01/#3.31.trsYES0.75YES0.75
JAR_INN/TRS/AG01/#3.33.trsYES0.61YES0.75
JAR_INN/TRS/AG01/#3.35.trsYES0.96YES0.66
JAR_INN/TRS/AG01/#3.36.trsYES0.96YES1.06
JAR_INN/TRS/AG01/#3.37.trsYES0.72YES0.80
JAR_INN/TRS/AG01/#3.38.trsYES0.90YES0.77
JAR_INN/TRS/AG01/#3.39.trsYES1.01YES1.01
JAR_INN/TRS/AG01/#3.4.trsYES0.82YES0.85
JAR_INN/TRS/AG01/#3.40.trsYES0.96YES0.82
JAR_INN/TRS/AG01/#3.41.trsYES0.90MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/AG01/#3.42.trsYES0.87MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/AG01/#3.47.trsYES0.80YES0.67
JAR_INN/TRS/AG01/#3.48.trsYES1.16YES0.91
JAR_INN/TRS/AG01/#3.49.trsYES0.82YES0.77
JAR_INN/TRS/AG01/#3.5.trsYES1.11YES0.91
JAR_INN/TRS/AG01/#3.51.trsYES0.96YES0.96
JAR_INN/TRS/AG01/#3.52.trsYES0.72YES0.67
JAR_INN/TRS/AG01/#3.53.trsYES1.32YES1.22
JAR_INN/TRS/AG01/#3.53a.trsYES0.76YES0.75
JAR_INN/TRS/AG01/#3.53b.trsYES0.72YES0.67
JAR_INN/TRS/AG01/#3.54.trsYES0.80YES0.96
JAR_INN/TRS/AG01/#3.55.trsYES1.62YES1.42
JAR_INN/TRS/AG01/#3.56.trsYES0.80YES0.80
JAR_INN/TRS/AG01/#3.57.trsYES1.48YES1.17
JAR_INN/TRS/AG01/#3.5a.trsYES1.06YES0.82
JAR_INN/TRS/AG01/#3.5b.trsYES1.03YES1.01
JAR_INN/TRS/AG01/#3.6.trsYES1.03YES0.92
JAR_INN/TRS/AG01/#3.6a.trsYES0.97YES0.99
JAR_INN/TRS/AG01/#3.6b.trsYES1.17YES1.11
JAR_INN/TRS/AG01/#3.7.trsYES0.96YES0.72
JAR_INN/TRS/AG01/#3.8a.trsYES0.87YES0.91
JAR_INN/TRS/AG01/#3.8b.trsYES1.22YES0.98
JAR_INN/TRS/AProVE/AAECC-ring.trsKILLED60.00KILLED60.00
JAR_INN/TRS/AProVE/AAECC.trsYES7.77MAYBE2.15
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_1.trsYES0.85YES0.72
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_12.trsYES0.95YES0.82
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_18.trsYES1.29YES1.24
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_26.trsYES1.81MAYBE1.50
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_26a.trsYES1.66MAYBE1.70
JAR_INN/TRS/AProVE/JFP_Ex17.trsYES1.89YES1.30
JAR_INN/TRS/AProVE/JFP_Ex31.trsMAYBE2.88MAYBE0.98
JAR_INN/TRS/AProVE/JFP_Ex51.trsYES2.54YES1.61
JAR_INN/TRS/AProVE/LPAR_intlist.trsYES0.85YES0.72
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness6.1.trsMAYBE1.53MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness6.2.trsMAYBE1.53MAYBE0.82
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness6.3.trsYES1.19YES1.08
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness6.4.trsMAYBE22.28MAYBE1.69
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness8.trsYES1.40YES1.29
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness_WRS.trsYES1.45MAYBE1.30
JAR_INN/TRS/AProVE/fac.trsMAYBE0.96MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/AProVE/forward_instantiation.trsYES0.62MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/AProVE/forward_instantiation2.trsYES0.75MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/AProVE/improved_usable.trsYES0.62YES0.67
JAR_INN/TRS/AProVE/improved_usable2.trsYES0.80YES0.77
JAR_INN/TRS/AProVE/rta1.trsYES1.09YES0.82
JAR_INN/TRS/AProVE/rta2.trsMAYBE0.72MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/AProVE/rta3.trsMAYBE0.96MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/Cime/ack_prolog.trsYES0.93YES0.93
JAR_INN/TRS/Cime/append-hard.trsYES0.98MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Cime/append-wrong.trsMAYBE0.91MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Cime/append.trsYES0.67YES0.80
JAR_INN/TRS/Cime/big.trsYES8.00YES5.69
JAR_INN/TRS/Cime/boolean_rings.trsYES0.91YES1.01
JAR_INN/TRS/Cime/dpqs.trsYES0.85YES0.70
JAR_INN/TRS/Cime/fact-hard.trsYES1.37MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/Cime/filliatre.trsYES1.58YES1.19
JAR_INN/TRS/Cime/filliatre2.trsYES2.05YES2.00
JAR_INN/TRS/Cime/filliatre3.trsYES2.13YES1.73
JAR_INN/TRS/Cime/intersect.trsYES1.69YES1.45
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-assoc-append.trsYES1.63YES1.37
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-assoc.trsYES1.09YES0.98
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-bin-assoc-distr-app.trsYES2.67YES2.04
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-bin-assoc.trsYES1.67YES1.79
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod-bin.trsYES1.63YES1.24
JAR_INN/TRS/Cime/list-sum-prod.trsYES0.82YES0.82
JAR_INN/TRS/Cime/log2.trsYES2.83YES2.08
JAR_INN/TRS/Cime/lse.trsYES4.13YES2.62
JAR_INN/TRS/Cime/maude2.trsMAYBE2.00MAYBE1.40
JAR_INN/TRS/Cime/mucrl1.trsYES38.50YES38.78
JAR_INN/TRS/Cime/quick.trsYES1.19YES1.15
JAR_INN/TRS/Cime/ternary-hard.trsYES3.81YES2.75
JAR_INN/TRS/Cime/ternary.trsYES3.04YES2.48
JAR_INN/TRS/Cime/tree.trsYES5.17YES3.44
JAR_INN/TRS/D33/02.trsYES0.56YES0.59
JAR_INN/TRS/D33/03.trsYES0.70YES0.56
JAR_INN/TRS/D33/04.trsYES0.56YES0.64
JAR_INN/TRS/D33/06.trsYES0.83YES0.70
JAR_INN/TRS/D33/07.trsYES0.72YES0.88
JAR_INN/TRS/D33/08.trsYES0.85YES0.85
JAR_INN/TRS/D33/09.trsYES0.66YES0.75
JAR_INN/TRS/D33/11.trsYES1.32YES1.22
JAR_INN/TRS/D33/12.trsYES0.82YES0.93
JAR_INN/TRS/D33/13.trsMAYBE1.08MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/D33/17.trsYES0.96YES0.96
JAR_INN/TRS/D33/18.trsYES0.66YES0.85
JAR_INN/TRS/D33/20.trsYES1.69YES0.96
JAR_INN/TRS/D33/21.trsYES0.77MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/D33/27.trsYES0.66YES0.75
JAR_INN/TRS/D33/28.trsYES0.75YES0.91
JAR_INN/TRS/D33/30.trsMAYBE0.77MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/D33/31.trsYES0.96YES0.80
JAR_INN/TRS/D33/32.trsYES0.82YES1.06
JAR_INN/TRS/D33/33.trsMAYBE4.24MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/HM/n002.trsMAYBE0.61MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/HM/n003.trsMAYBE0.66MAYBE0.70
JAR_INN/TRS/HM/n004.trsMAYBE0.61MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/HM/n005.trsMAYBE0.66MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/HM/n006.trsMAYBE0.81MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/HM/n007.trsMAYBE0.91MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/HM/n008.trsYES0.56YES0.75
JAR_INN/TRS/HM/t000.trsYES10.16YES3.56
JAR_INN/TRS/HM/t001.trsMAYBE1.74MAYBE1.03
JAR_INN/TRS/HM/t002.trsYES0.87MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/HM/t003.trsYES1.03YES0.92
JAR_INN/TRS/HM/t004.trsMAYBE0.82MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/D33/01.trsYES0.75YES0.67
JAR_INN/TRS/HM/t005.trsYES22.64YES10.26
JAR_INN/TRS/HM/t006.trsYES0.61YES0.75
JAR_INN/TRS/HM/t007.trsYES0.57YES0.75
JAR_INN/TRS/HM/t008.trsYES0.82MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/HM/t009.trsKILLED60.00MAYBE54.88
JAR_INN/TRS/HM/t010.trsYES0.56YES0.67
JAR_INN/TRS/HM/t011.trsYES0.66YES0.75
JAR_INN/TRS/HM/t012.trsYES1.56YES1.04
JAR_INN/TRS/HM/t013.trsYES0.87YES0.83
JAR_INN/TRS/HM/t014.trsYES0.87YES0.83
JAR_INN/TRS/HofWald/1.trsMAYBE0.71MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/HofWald/2.trsMAYBE0.82MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/HofWald/3.trsMAYBE0.72MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/HofWald/4.trsMAYBE0.77MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/HofWald/5.trsMAYBE0.71MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/HofWald/6.trsMAYBE0.71MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/HofWald/7.trsMAYBE0.77MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/LJB01/jones1.trsYES0.67YES0.78
JAR_INN/TRS/LJB01/jones2.trsYES0.72YES0.67
JAR_INN/TRS/LJB01/jones4.trsYES0.72YES0.89
JAR_INN/TRS/LJB01/jones5.trsMAYBE0.72MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/LJB01/jones6.trsYES0.72YES0.80
JAR_INN/TRS/Rubio/ackclaude.trsYES1.06YES0.82
JAR_INN/TRS/Rubio/aoto.trsYES0.56YES0.72
JAR_INN/TRS/Rubio/bintrees.trsYES0.91YES0.72
JAR_INN/TRS/Rubio/bn122.trsYES0.72YES0.90
JAR_INN/TRS/Rubio/bn129.trsYES0.82YES0.77
JAR_INN/TRS/Rubio/division.trsYES1.16YES1.06
JAR_INN/TRS/Rubio/elimdupl.trsYES0.98YES0.88
JAR_INN/TRS/Rubio/enno.trsYES1.17YES1.11
JAR_INN/TRS/Rubio/gcd.trsYES1.03YES0.93
JAR_INN/TRS/Rubio/gm.trsYES0.77YES0.80
JAR_INN/TRS/Rubio/gmnp.trsYES0.80YES0.66
JAR_INN/TRS/Rubio/koen.trsYES0.56YES0.68
JAR_INN/TRS/Rubio/lescanne.trsYES1.01YES0.77
JAR_INN/TRS/Rubio/lindau.trsYES0.61YES0.72
JAR_INN/TRS/Rubio/logarquot.trsYES1.11YES0.77
JAR_INN/TRS/Rubio/ma96.trsYES2.52YES2.26
JAR_INN/TRS/Rubio/mfp90b.trsYES0.80YES0.67
JAR_INN/TRS/Rubio/mfp95.trsYES0.56YES0.57
JAR_INN/TRS/Rubio/nestrec.trsYES0.96YES0.88
JAR_INN/TRS/Rubio/p266.trsYES0.56YES0.56
JAR_INN/TRS/Rubio/polo2.trsYES1.37YES1.38
JAR_INN/TRS/Rubio/prov.trsYES0.77YES0.72
JAR_INN/TRS/Rubio/quick.trsYES1.35YES1.35
JAR_INN/TRS/Rubio/quotminus.trsYES1.11YES0.82
JAR_INN/TRS/Rubio/revlist.trsYES0.87YES1.06
JAR_INN/TRS/Rubio/selsort.trsYES1.66YES1.45
JAR_INN/TRS/Rubio/test4.trsYES0.80YES0.80
JAR_INN/TRS/Rubio/test829.trsYES0.67YES0.67
JAR_INN/TRS/Rubio/wst99.trsYES1.90YES1.69
JAR_INN/TRS/SK90/2.01.trsYES0.77YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.02.trsYES0.77YES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/2.03.trsYES0.72YES0.90
JAR_INN/TRS/SK90/2.04.trsYES0.85YES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/2.05.trsMAYBE0.98MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/SK90/2.06.trsYES0.86YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.07.trsYES0.96YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.08.trsYES0.77YES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/2.09.trsYES0.75YES0.91
JAR_INN/TRS/SK90/2.10.trsYES0.77YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.11.trsYES0.80YES0.90
JAR_INN/TRS/SK90/2.12.trsYES1.06YES0.82
JAR_INN/TRS/SK90/2.13.trsYES0.72YES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/2.14.trsYES0.80YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.15.trsYES0.91YES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/2.16.trsYES0.82YES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/2.17.trsYES0.75YES0.82
JAR_INN/TRS/SK90/2.18.trsYES0.90YES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/2.19.trsYES0.77YES0.96
JAR_INN/TRS/SK90/2.20.trsYES0.75YES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/2.21.trsYES0.72YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/2.22.trsYES0.96YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.23.trsYES0.91YES0.93
JAR_INN/TRS/SK90/2.24.trsYES0.66YES0.66
JAR_INN/TRS/SK90/2.25.trsYES0.85YES0.97
JAR_INN/TRS/SK90/2.26.trsYES0.87YES1.06
JAR_INN/TRS/SK90/2.27.trsYES0.91YES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/2.28.trsYES0.85YES0.75
JAR_INN/TRS/SK90/2.29.trsYES0.72YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/2.30.trsYES0.70YES0.57
JAR_INN/TRS/SK90/2.31.trsYES0.85YES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/2.32.trsYES0.61YES0.61
JAR_INN/TRS/SK90/2.33.trsYES0.80YES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/2.34.trsYES1.17YES0.91
JAR_INN/TRS/SK90/2.35.trsYES0.61YES0.56
JAR_INN/TRS/SK90/2.36.trsYES0.75YES0.96
JAR_INN/TRS/SK90/2.37.trsYES0.61YES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/2.38.trsYES0.85YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/2.39.trsYES0.96YES0.96
JAR_INN/TRS/SK90/2.40.trsYES0.72YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.41.trsYES0.85YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/2.42.trsYES1.01YES0.96
JAR_INN/TRS/SK90/2.43.trsYES0.77YES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/2.44.trsYES0.91YES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/2.45.trsYES0.72YES0.96
JAR_INN/TRS/SK90/2.46.trsYES0.85YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.47.trsYES0.70YES0.70
JAR_INN/TRS/SK90/2.48.trsYES0.56YES0.70
JAR_INN/TRS/SK90/2.49.trsYES0.80YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/2.50.trsYES0.91YES0.70
JAR_INN/TRS/SK90/2.51.trsYES0.77YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/2.52.trsYES1.53YES1.19
JAR_INN/TRS/SK90/2.53.trsYES0.96YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/2.54.trsYES0.67YES0.92
JAR_INN/TRS/SK90/2.55.trsYES0.85YES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/2.56.trsYES0.65YES0.65
JAR_INN/TRS/SK90/2.57.trsYES0.56YES0.59
JAR_INN/TRS/SK90/2.58.trsYES0.70YES0.56
JAR_INN/TRS/SK90/2.59.trsYES0.70YES0.70
JAR_INN/TRS/SK90/2.60.trsYES0.56YES0.70
JAR_INN/TRS/SK90/2.61.trsYES1.06YES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/4.01.trsYES0.70YES0.70
JAR_INN/TRS/SK90/4.02.trsMAYBE0.98MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/SK90/4.03.trsYES1.06YES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/4.04.trsYES0.75YES0.75
JAR_INN/TRS/SK90/4.05.trsYES0.77YES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/4.06.trsMAYBE0.89MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.07.trsYES0.67YES0.90
JAR_INN/TRS/SK90/4.08.trsYES0.80YES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/4.09.trsYES0.85YES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/4.10.trsYES0.77YES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/4.11.trsYES0.80YES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/4.12.trsYES0.96YES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/4.13.trsYES0.72MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/SK90/4.14.trsYES1.17YES1.11
JAR_INN/TRS/SK90/4.15.trsYES0.67YES0.70
JAR_INN/TRS/SK90/4.16.trsYES0.85YES0.73
JAR_INN/TRS/SK90/4.17.trsMAYBE0.77MAYBE0.76
JAR_INN/TRS/SK90/4.18.trsYES0.80YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/4.19.trsYES0.91YES0.77
JAR_INN/TRS/SK90/4.20.trsYES0.77YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/4.21.trsYES0.81YES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/4.22.trsYES1.01YES0.78
JAR_INN/TRS/SK90/4.23.trsYES0.72YES0.90
JAR_INN/TRS/SK90/4.24.trsYES1.01YES0.91
JAR_INN/TRS/SK90/4.25.trsYES0.72YES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/4.26.trsYES0.91YES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/4.27.trsYES1.01YES0.75
JAR_INN/TRS/SK90/4.28.trsYES0.82YES0.82
JAR_INN/TRS/SK90/4.29.trsYES0.75YES0.90
JAR_INN/TRS/SK90/4.30.trsYES1.06YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/4.31.trsYES0.72YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.32.trsMAYBE2.83MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/SK90/4.33.trsYES0.75YES0.67
JAR_INN/TRS/SK90/4.34.trsMAYBE0.72MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/SK90/4.35.trsYES0.72YES0.64
JAR_INN/TRS/SK90/4.36.trsYES0.56YES0.56
JAR_INN/TRS/SK90/4.37.trsYES0.80YES0.59
JAR_INN/TRS/SK90/4.38.trsYES0.77YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/4.39.trsYES0.65YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.40.trsMAYBE0.85MAYBE0.97
JAR_INN/TRS/SK90/4.41.trsYES0.67YES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/4.42.trsYES1.06YES0.78
JAR_INN/TRS/SK90/4.43.trsYES1.06YES1.11
JAR_INN/TRS/SK90/4.44.trsYES0.61YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.45.trsYES0.85YES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/4.46.trsYES0.59YES0.57
JAR_INN/TRS/SK90/4.47.trsYES0.61YES0.80
JAR_INN/TRS/SK90/4.48.trsYES0.96YES0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.49.trsMAYBE0.96MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/SK90/4.50.trsYES0.56YES0.75
JAR_INN/TRS/SK90/4.51.trsYES0.80MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/SK90/4.52.trsYES1.01YES1.01
JAR_INN/TRS/SK90/4.53.trsYES0.77YES0.85
JAR_INN/TRS/SK90/4.54.trsMAYBE0.91MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/SK90/4.55.trsYES0.70MAYBE0.76
JAR_INN/TRS/SK90/4.56.trsYES0.56YES0.59
JAR_INN/TRS/SK90/4.57.trsYES0.70YES0.63
JAR_INN/TRS/SK90/4.58.trsMAYBE4.28MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/SK90/4.59.trsYES0.87YES1.06
JAR_INN/TRS/SK90/4.60.trsYES1.06YES0.82
JAR_INN/TRS/SK90/4.61.trsYES1.35MAYBE1.17
JAR_INN/TRS/Ste92/hydra.trsYES1.01YES0.72
JAR_INN/TRS/Ste92/minsort.trsMAYBE23.04MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/Ste92/motivation.trsYES0.75YES0.72
JAR_INN/TRS/Ste92/perfect.trsYES0.96YES1.01
JAR_INN/TRS/Ste92/perfect2.trsYES1.43YES1.03
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex14_AEGL02_C.trsMAYBE48.02MAYBE2.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex14_AEGL02_FR.trsMAYBE1.68MAYBE1.06
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex14_AEGL02_GM.trsYES0.98YES0.93
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex14_AEGL02_Z.trsMAYBE1.11MAYBE0.98
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex15_Luc98_C.trsYES5.87YES4.35
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex15_Luc98_FR.trsYES1.58YES1.38
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex15_Luc98_GM.trsYES3.74YES1.82
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex15_Luc98_Z.trsYES0.93YES0.87
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_C.trsKILLED60.00MAYBE15.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_FR.trsYES0.98YES1.22
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_GM.trsKILLED60.00KILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_Z.trsYES0.96YES0.93
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_Luc02c_C.trsYES2.15YES2.08
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_Luc02c_FR.trsYES0.91YES0.78
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_Luc02c_GM.trsMAYBE1.53MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_Luc02c_Z.trsYES0.85YES0.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_C.trsKILLED60.00MAYBE3.19
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_FR.trsMAYBE39.57MAYBE1.71
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_GM.trsYES0.98YES1.03
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_Z.trsMAYBE22.19MAYBE1.22
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_C.trsKILLED60.00MAYBE3.66
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_FR.trsYES1.78MAYBE1.61
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_GM.trsKILLED60.00MAYBE5.73
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_Z.trsMAYBE0.73MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_C.trsKILLED60.00MAYBE3.61
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_FR.trsYES0.89YES0.94
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_GM.trsKILLED60.00MAYBE2.67
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_Z.trsYES0.84YES0.83
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Zan97_C.trsYES1.89MAYBE0.88
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Zan97_GM.trsYES0.62YES0.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex24_GM04_C.trsMAYBE3.64MAYBE1.17
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_C.trsKILLED60.00MAYBE5.74
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_FR.trsYES1.24YES1.37
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_GM.trsYES9.19YES5.46
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_L.trsYES0.61YES0.81
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_Z.trsYES0.77YES0.85
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_C.trsKILLED60.00MAYBE6.05
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_FR.trsYES1.07YES1.17
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_L.trsYES0.88YES0.83
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_Z.trsYES0.94YES1.03
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_C.trsYES5.25YES3.97
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_FR.trsYES2.02YES1.53
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_GM.trsYES7.40YES4.58
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_L.trsYES0.63YES0.57
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc03b_Z.trsYES1.22YES0.98
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_C.trsMAYBE40.35MAYBE2.23
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_FR.trsYES0.85YES0.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_GM.trsMAYBE29.25MAYBE1.09
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_Z.trsYES1.01YES0.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_C.trsKILLED60.00MAYBE3.71
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_FR.trsMAYBE45.97MAYBE1.79
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_GM.trsKILLED60.00MAYBE1.43
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_Z.trsYES1.30YES1.29
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_C.trsKILLED60.00MAYBE4.36
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_FR.trsMAYBE57.56MAYBE1.51
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_GM.trsYES10.41YES6.94
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_L.trsYES0.62YES0.56
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_Z.trsMAYBE1.22MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM04_C.trsKILLED60.00MAYBE2.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex49_GM04_C.trsKILLED60.00MAYBE2.98
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex49_GM04_FR.trsMAYBE24.54MAYBE1.34
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex49_GM04_GM.trsYES2.81YES1.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex49_GM04_Z.trsYES1.27YES1.03
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_C.trsYES1.32YES1.14
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_FR.trsYES0.85YES0.80
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_GM.trsYES1.01YES0.82
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_L.trsYES0.91YES0.96
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_Z.trsMAYBE1.01MAYBE1.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_C.trsMAYBE35.01MAYBE1.83
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_FR.trsYES0.77YES0.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_GM.trsYES0.82YES1.06
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_L.trsYES0.61YES0.80
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_15_Bor03_Z.trsYES0.61YES0.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_37_Bor03_C.trsKILLED60.00MAYBE6.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_37_Bor03_FR.trsYES1.82YES1.63
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_37_Bor03_GM.trsKILLED60.00KILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_37_Bor03_Z.trsYES1.49YES1.17
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_C.trsMAYBE49.31MAYBE2.21
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_FR.trsYES0.86YES0.96
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_GM.trsMAYBE32.79MAYBE1.19
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_Z.trsYES1.01YES0.80
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_77_Bor03_C.trsMAYBE5.64MAYBE1.29
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_77_Bor03_GM.trsYES1.11YES0.96
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_77_Bor03_Z.trsYES0.59YES0.65
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_C.trsKILLED60.00MAYBE2.94
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_FR.trsYES1.01YES0.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_GM.trsKILLED60.00MAYBE1.50
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_Z.trsYES0.83YES0.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_C.trsKILLED60.00MAYBE9.25
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_FR.trsMAYBE59.02MAYBE2.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_GM.trsKILLED60.00MAYBE12.09
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_Z.trsYES1.75YES1.79
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_Zan97_C.trsMAYBE13.80MAYBE1.53
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_Zan97_FR.trsYES0.88YES0.85
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_Zan97_GM.trsMAYBE4.64MAYBE1.45
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_Zan97_Z.trsYES0.72YES0.80
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_C.trsKILLED60.00MAYBE22.10
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_FR.trsMAYBE24.23MAYBE2.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_GM.trsKILLED60.00KILLED60.00
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_Z.trsMAYBE3.97MAYBE3.77
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_9_Luc02c_C.trsYES3.38YES2.82
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_9_Luc02c_FR.trsYES0.80YES0.96
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_9_Luc02c_GM.trsMAYBE5.84MAYBE1.22
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_9_Luc02c_Z.trsYES0.69YES0.56
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_GM04_C.trsYES1.61MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_GM04_GM.trsYES0.67YES0.56
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_GM04_L.trsYES0.51YES0.64
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_C.trsYES2.91YES2.39
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_FR.trsYES0.88YES0.93
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_GM.trsYES1.97YES1.38
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_L.trsYES0.64YES0.56
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_Z.trsYES0.77YES0.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_C.trsKILLED60.00MAYBE5.01
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_FR.trsYES0.88YES0.87
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_GM.trsKILLED60.00MAYBE12.25
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_Z.trsYES0.94YES0.90
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_C.trsKILLED60.00MAYBE4.47
JAR_INN/TRS/currying/D33/01.trsYES0.68YES0.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_C.trsKILLED60.00MAYBE3.76
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_FR.trsMAYBE27.36MAYBE1.52
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_GM.trsYES9.38YES6.42
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_L.trsYES0.75YES0.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_Z.trsYES1.24YES1.09
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_Luc04_C.trsMAYBE4.18MAYBE1.27
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_C.trsKILLED60.00MAYBE18.92
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_FR.trsYES0.99YES0.98