AlgorithmOrderTr.YFTO
Thm. 12EMBno0151 [1.8]0
Thm. 17EMBno85 [0.7]59 [1.4]7
Thm. 26EMBno144 [0.9]07

ExampleThm. 12, EMB, noThm. 17, EMB, noThm. 26, EMB, no
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.11.trsMAYBE1.28MAYBE1.35YES1.22
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.16.trsMAYBE0.99YES0.57YES0.67
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.18.trsMAYBE0.75MAYBE0.88YES0.80
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.35.trsMAYBE0.56YES0.56YES0.57
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.37.trsMAYBE0.96YES0.71YES0.62
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.38.trsMAYBE0.67MAYBE0.67YES0.68
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.4.trsMAYBE0.90MAYBE0.85YES0.96
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.5.trsMAYBE0.72MAYBE0.83YES1.01
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.51.trsMAYBE0.94YES0.85YES0.75
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.55.trsMAYBE1.97MAYBE1.32YES1.19
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.56.trsMAYBE0.98YES0.91YES0.85
JAR_TERM/TRS/AG01/#3.5a.trsMAYBE0.67MAYBE1.11YES0.72
JAR_TERM/TRS/AProVE/AAECC-ring.trsMAYBE8.53KILLED60.00KILLED60.00
JAR_TERM/TRS/AProVE/LPAR_intlist.trsMAYBE0.67YES0.85YES0.56
JAR_TERM/TRS/Cime/ack_prolog.trsMAYBE1.64MAYBE0.96YES0.62
JAR_TERM/TRS/Cime/append.trsMAYBE0.85YES0.62YES0.67
JAR_TERM/TRS/Cime/boolean_rings.trsMAYBE0.80YES0.61YES0.80
JAR_TERM/TRS/Cime/list-sum-prod-assoc-append.trsMAYBE1.03MAYBE1.03YES0.83
JAR_TERM/TRS/Cime/list-sum-prod-assoc.trsMAYBE0.77MAYBE0.83YES0.89
JAR_TERM/TRS/Cime/list-sum-prod.trsMAYBE0.67YES0.83YES0.88
JAR_TERM/TRS/Cime/mucrl1.trsMAYBE57.30MAYBE28.89YES23.48
JAR_TERM/TRS/D33/06.trsMAYBE0.53YES0.51YES0.51
JAR_TERM/TRS/D33/08.trsMAYBE1.00YES0.56YES0.56
JAR_TERM/TRS/D33/09.trsMAYBE0.71MAYBE0.57YES0.72
JAR_TERM/TRS/D33/11.trsMAYBE1.49YES0.67YES0.67
JAR_TERM/TRS/D33/17.trsMAYBE1.14MAYBE0.62YES0.67
JAR_TERM/TRS/D33/28.trsMAYBE0.64MAYBE0.61YES0.56
JAR_TERM/TRS/D33/31.trsMAYBE0.64MAYBE0.62YES0.61
JAR_TERM/TRS/D33/32.trsMAYBE0.83YES0.78YES0.78
JAR_TERM/TRS/HM/t003.trsMAYBE0.96YES1.06YES1.06
JAR_TERM/TRS/HM/t014.trsMAYBE1.80YES0.77YES0.61
JAR_TERM/TRS/LJB01/jones1.trsMAYBE0.58YES0.70YES0.56
JAR_TERM/TRS/LJB01/jones2.trsMAYBE0.67YES0.56YES0.75
JAR_TERM/TRS/LJB01/jones6.trsMAYBE0.67YES0.56YES0.75
JAR_TERM/TRS/Rubio/ackclaude.trsMAYBE0.63MAYBE0.80YES0.62
JAR_TERM/TRS/Rubio/aoto.trsMAYBE0.56YES0.51YES0.80
JAR_TERM/TRS/Rubio/elimdupl.trsMAYBE0.67MAYBE0.86YES1.01
JAR_TERM/TRS/Rubio/gmnp.trsMAYBE0.61YES0.56YES0.70
JAR_TERM/TRS/Rubio/koen.trsMAYBE1.19YES0.70YES0.56
JAR_TERM/TRS/Rubio/ma96.trsMAYBE1.19MAYBE1.57YES1.43
JAR_TERM/TRS/Rubio/polo2.trsMAYBE1.50YES0.85YES0.91
JAR_TERM/TRS/Rubio/quick.trsMAYBE1.22MAYBE1.11YES1.37
JAR_TERM/TRS/Rubio/quotminus.trsMAYBE0.71MAYBE0.80YES0.80
JAR_TERM/TRS/Rubio/revlist.trsMAYBE0.77MAYBE0.67YES0.67
JAR_TERM/TRS/Rubio/selsort.trsMAYBE2.17MAYBE1.48YES1.61
JAR_TERM/TRS/Rubio/test829.trsMAYBE0.62YES0.56YES0.85
JAR_TERM/TRS/SK90/2.01.trsMAYBE0.75MAYBE0.61YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/2.03.trsMAYBE1.07YES0.56YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/2.04.trsMAYBE0.58MAYBE0.70YES0.85
JAR_TERM/TRS/SK90/2.06.trsMAYBE0.63MAYBE0.62YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/2.07.trsMAYBE1.02MAYBE0.75YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/2.08.trsMAYBE0.80MAYBE0.80YES0.83
JAR_TERM/TRS/SK90/2.09.trsMAYBE0.76YES0.56YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/2.10.trsMAYBE0.91MAYBE0.80YES0.91
JAR_TERM/TRS/SK90/2.11.trsMAYBE0.62YES0.86YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/2.12.trsMAYBE0.96YES0.61YES0.70
JAR_TERM/TRS/SK90/2.13.trsMAYBE0.67YES0.75YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/2.14.trsMAYBE0.67YES0.86YES0.78
JAR_TERM/TRS/SK90/2.15.trsMAYBE0.73YES0.51YES0.51
JAR_TERM/TRS/SK90/2.16.trsMAYBE0.67MAYBE0.80YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/2.18.trsMAYBE0.56YES0.56YES0.62
JAR_TERM/TRS/SK90/2.19.trsMAYBE0.80YES0.75YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/2.21.trsMAYBE0.58YES0.57YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/2.22.trsMAYBE0.61YES0.75YES0.67
JAR_TERM/TRS/SK90/2.23.trsMAYBE0.82MAYBE0.96YES0.62
JAR_TERM/TRS/SK90/2.25.trsMAYBE0.65YES0.70YES0.57
JAR_TERM/TRS/SK90/2.26.trsMAYBE0.93YES0.68YES0.80
JAR_TERM/TRS/SK90/2.27.trsMAYBE0.67YES0.91YES0.61
JAR_TERM/TRS/SK90/2.29.trsMAYBE0.61YES0.56YES0.85
JAR_TERM/TRS/SK90/2.31.trsMAYBE0.85YES0.85YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/2.33.trsMAYBE0.67YES0.86YES0.85
JAR_TERM/TRS/SK90/2.34.trsMAYBE0.75MAYBE0.91YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/2.38.trsMAYBE0.81MAYBE0.62YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/2.39.trsMAYBE1.48YES0.85YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/2.40.trsMAYBE0.85YES0.85YES0.57
JAR_TERM/TRS/SK90/2.41.trsMAYBE0.58YES0.56YES0.91
JAR_TERM/TRS/SK90/2.42.trsMAYBE0.72MAYBE0.96YES0.67
JAR_TERM/TRS/SK90/2.43.trsMAYBE0.86YES0.91YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/2.50.trsMAYBE0.61YES0.51YES0.51
JAR_TERM/TRS/SK90/2.51.trsMAYBE1.09MAYBE0.85YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/2.52.trsMAYBE1.24MAYBE1.11YES0.96
JAR_TERM/TRS/SK90/2.54.trsMAYBE0.73YES0.71YES0.80
JAR_TERM/TRS/SK90/4.03.trsMAYBE0.71YES0.62YES0.62
JAR_TERM/TRS/SK90/4.04.trsMAYBE0.72MAYBE0.80YES0.70
JAR_TERM/TRS/SK90/4.05.trsMAYBE0.90YES0.56YES0.71
JAR_TERM/TRS/SK90/4.07.trsMAYBE0.61MAYBE0.85YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/4.08.trsMAYBE0.62MAYBE0.56YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/4.09.trsMAYBE0.86MAYBE0.75YES0.62
JAR_TERM/TRS/SK90/4.10.trsMAYBE0.94YES0.56YES0.90
JAR_TERM/TRS/SK90/4.11.trsMAYBE0.78YES0.85YES0.85
JAR_TERM/TRS/SK90/4.14.trsMAYBE0.94YES0.76YES0.62
JAR_TERM/TRS/SK90/4.16.trsMAYBE0.67YES0.56YES0.85
JAR_TERM/TRS/SK90/4.20.trsMAYBE0.68YES0.75YES0.85
JAR_TERM/TRS/SK90/4.21.trsMAYBE0.64YES0.91YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/4.22.trsMAYBE0.63YES0.56YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/4.23.trsMAYBE0.63MAYBE0.75YES0.85
JAR_TERM/TRS/SK90/4.24.trsMAYBE0.87MAYBE0.67YES0.91
JAR_TERM/TRS/SK90/4.25.trsMAYBE0.77YES0.80YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/4.26.trsMAYBE0.67MAYBE0.91YES0.96
JAR_TERM/TRS/SK90/4.27.trsMAYBE0.75YES0.56YES0.56
JAR_TERM/TRS/SK90/4.28.trsMAYBE0.77YES0.96YES0.85
JAR_TERM/TRS/SK90/4.29.trsMAYBE0.62YES0.75YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/4.42.trsMAYBE0.67MAYBE0.91YES0.70
JAR_TERM/TRS/SK90/4.43.trsMAYBE0.88MAYBE0.61YES0.67
JAR_TERM/TRS/SK90/4.45.trsMAYBE0.78YES0.51YES0.70
JAR_TERM/TRS/SK90/4.48.trsMAYBE0.64MAYBE0.62YES0.75
JAR_TERM/TRS/SK90/4.52.trsMAYBE0.72YES0.80YES0.80
JAR_TERM/TRS/SK90/4.53.trsMAYBE0.67YES0.70YES0.75
JAR_TERM/TRS/Ste92/perfect.trsMAYBE0.67YES0.91YES0.80
JAR_TERM/TRS/Ste92/perfect2.trsMAYBE1.30YES0.77YES0.78
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_C.trsMAYBE12.27KILLED60.00KILLED60.00
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_FR.trsMAYBE1.37MAYBE1.32YES1.43
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_Z.trsMAYBE1.14YES1.10YES0.99
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex1_2_Luc02c_FR.trsMAYBE1.35YES0.67YES0.56
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_GM.trsMAYBE0.97YES0.73YES0.67
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_Z.trsMAYBE0.72MAYBE0.83YES0.72
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_L.trsMAYBE0.80YES0.77YES0.56
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_Z.trsMAYBE1.17YES0.72YES0.67
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_FR.trsMAYBE0.69MAYBE0.67YES0.83
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex3_12_Luc96a_Z.trsMAYBE1.01YES0.62YES0.77
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_C.trsMAYBE0.93YES0.82YES0.82
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex4_4_Luc96b_GM.trsMAYBE0.72YES0.62YES0.62
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_FR.trsMAYBE0.61MAYBE0.72YES0.67
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex4_7_56_Bor03_Z.trsMAYBE0.67YES0.67YES0.67
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_FR.trsMAYBE0.94MAYBE0.73YES0.67
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_Z.trsMAYBE0.78MAYBE0.81YES0.81
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_C.trsMAYBE8.58KILLED60.00KILLED60.00
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_C.trsMAYBE29.96KILLED60.00KILLED60.00
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex6_9_Luc02c_FR.trsMAYBE0.69YES0.62YES0.56
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex6_Luc98_Z.trsMAYBE0.74YES0.62YES0.61
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_Z.trsMAYBE0.78MAYBE0.77YES0.87
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_FR.trsMAYBE1.08MAYBE1.22YES0.93
JAR_TERM/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_Z.trsMAYBE2.06MAYBE1.11YES0.85
JAR_TERM/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_C.trsMAYBE14.77KILLED60.00KILLED60.00
JAR_TERM/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_FR.trsMAYBE1.08MAYBE1.40YES1.14
JAR_TERM/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_Z.trsMAYBE1.25YES1.03YES0.93
JAR_TERM/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_C.trsMAYBE1.44YES0.88YES0.88
JAR_TERM/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_FR.trsMAYBE4.39YES0.78YES0.57
JAR_TERM/TRS/TRCSR/ExConc_Zan97_GM.trsMAYBE0.61YES0.70YES0.72
JAR_TERM/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_C.trsMAYBE7.92KILLED60.00KILLED60.00
JAR_TERM/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_L.trsMAYBE1.18YES0.62YES0.61
JAR_TERM/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_Z.trsMAYBE0.98YES0.77YES0.77
JAR_TERM/TRS/currying/D33/06.trsMAYBE0.58YES0.80YES0.85
JAR_TERM/TRS/higher-order/Bird/Ex2_6_1Composition.trsMAYBE0.56MAYBE0.56YES0.85
JAR_TERM/TRS/nontermin/AG01/#4.22.trsMAYBE0.82YES0.70YES0.75
JAR_TERM/TRS/nontermin/AG01/#4.33.trsMAYBE0.82YES0.61YES0.61
JAR_TERM/TRS/nontermin/AG01/#4.35.trsMAYBE1.27MAYBE2.00YES1.95
JAR_TERM/TRS/nontermin/AG01/#4.36.trsMAYBE1.39MAYBE1.04YES1.04
JAR_TERM/TRS/nontermin/CSR/Ex49_GM04.trsMAYBE0.82YES0.80YES0.96
JAR_TERM/TRS/secret2005/cime5.trsMAYBE1.75KILLED60.00KILLED60.00
JAR_TERM/TRS/various/18.trsMAYBE0.63MAYBE0.67YES0.91