AlgorithmOrderTr.YFTO
Thm. 26POLO-7.1+7.2older58 [1.1]050
Thm. 26POLO-7.1+7.2no1 [3.5]107 [4.3]0

ExampleThm. 26, POLO-7.1+7.2, olderThm. 26, POLO-7.1+7.2, no
JAR_INN/TRS/various/15.trsYES0.75MAYBE0.70
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test75.trsYES0.64MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.12a.trsYES0.85MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/various/11.trsYES0.96MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove4.trsYES1.03MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/secret2005/cime3.trsKILLED60.00MAYBE12.77
JAR_INN/TRS/secret2005/cime5.trsKILLED60.00MAYBE10.32
JAR_INN/TRS/secret2005/tpa2.trsYES2.05MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test76.trsYES0.72MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test77.trsYES0.96MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/Rubio-inn/test9.trsYES0.62MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/secret2005/aprove2.trsYES1.14MAYBE0.82
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.7.trsYES0.64MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.17.trsYES0.78MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.18.trsYES0.85MAYBE0.81
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.25.trsYES0.61MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.26.trsYES1.22MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.27.trsYES0.77MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.28.trsYES0.82MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.29.trsYES1.27MAYBE0.98
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30.trsYES0.98MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30a.trsYES0.91MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30b.trsYES1.24MAYBE0.96
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.30c.trsYES1.58MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/nontermin/AG01/#4.31.trsYES0.87MAYBE0.77
JAR_INN/TRS/higher-order/Kusakari/Ex7_9.trsKILLED60.00MAYBE1.79
JAR_INN/TRS/higher-order/Lifantsev/Ex5Sorting.trsKILLED60.00MAYBE2.03
JAR_INN/TRS/higher-order/ToyamaRTA04/Ex7Sorting.trsKILLED60.00MAYBE2.15
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/Hamming.trsKILLED60.00MAYBE4.44
JAR_INN/TRS/higher-order/Bird/TreeLevels.trsKILLED60.00MAYBE1.88
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/009.trsKILLED60.00MAYBE1.32
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/012.trsKILLED60.00MAYBE1.11
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/019.trsYES1.01MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/perfect2.trsKILLED60.00MAYBE2.82
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TakeDropWhile.trsKILLED60.00MAYBE1.07
JAR_INN/TRS/higher-order/AProVE_HO/TypeEx1.trsYES0.62MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/higher-order/AotoYam/003.trsKILLED60.00MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/currying/D33/11.trsKILLED60.00YES3.49
JAR_INN/TRS/currying/Ste92/minsort.trsKILLED60.00MAYBE2.26
JAR_INN/TRS/Zantema/z26.trsYES1.09MAYBE1.38
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.52.trsYES0.91MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.55.trsKILLED60.00MAYBE4.08
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.10.trsKILLED60.00MAYBE4.55
JAR_INN/TRS/currying/AG01/#3.13.trsKILLED60.00MAYBE5.07
JAR_INN/TRS/Zantema/jw35.trsYES1.01MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/Zantema/jw36.trsYES0.61MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/Zantema/z02.trsYES0.91MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Zantema/z03.trsYES0.67MAYBE0.81
JAR_INN/TRS/Zantema/z04.trsYES1.01MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/Zantema/z08.trsYES0.75MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/Zantema/z11.trsYES0.85MAYBE1.01
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_C.trsKILLED60.00MAYBE7.59
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExSec11_1_Luc02a_GM.trsKILLED60.00MAYBE46.53
JAR_INN/TRS/Zantema/jw13.trsYES0.70MAYBE0.91
JAR_INN/TRS/Zantema/jw14.trsYES0.77MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_C.trsKILLED60.00MAYBE7.98
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM99_GM.trsKILLED60.00MAYBE38.25
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_C.trsKILLED60.00MAYBE5.43
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_FR.trsYES1.54MAYBE1.20
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_Zan97_GM.trsKILLED60.00MAYBE12.89
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM01_C.trsKILLED60.00MAYBE3.23
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_GM.trsKILLED60.00MAYBE11.54
JAR_INN/TRS/AG01/#3.21.trsYES0.84MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/AG01/#3.41.trsYES0.90MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/AG01/#3.42.trsYES0.87MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/AProVE/AAECC.trsYES7.77MAYBE2.15
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_26.trsYES1.81MAYBE1.50
JAR_INN/TRS/AProVE/IJCAR_26a.trsYES1.66MAYBE1.70
JAR_INN/TRS/AProVE/Liveness_WRS.trsYES1.45MAYBE1.30
JAR_INN/TRS/AProVE/forward_instantiation.trsYES0.62MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/AProVE/forward_instantiation2.trsYES0.75MAYBE0.75
JAR_INN/TRS/Cime/append-hard.trsYES0.98MAYBE0.72
JAR_INN/TRS/Cime/fact-hard.trsYES1.37MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/D33/21.trsYES0.77MAYBE0.80
JAR_INN/TRS/HM/t002.trsYES0.87MAYBE0.85
JAR_INN/TRS/HM/t008.trsYES0.82MAYBE0.83
JAR_INN/TRS/HM/t009.trsKILLED60.00MAYBE54.88
JAR_INN/TRS/SK90/4.13.trsYES0.72MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/SK90/4.51.trsYES0.80MAYBE0.67
JAR_INN/TRS/SK90/4.55.trsYES0.70MAYBE0.76
JAR_INN/TRS/SK90/4.61.trsYES1.35MAYBE1.17
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_2_AEL03_C.trsKILLED60.00MAYBE15.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GL02a_C.trsKILLED60.00MAYBE3.19
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_C.trsKILLED60.00MAYBE3.66
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_FR.trsYES1.78MAYBE1.61
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_GM03_GM.trsKILLED60.00MAYBE5.73
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_C.trsKILLED60.00MAYBE3.61
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Luc02b_GM.trsKILLED60.00MAYBE2.67
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex1_Zan97_C.trsYES1.89MAYBE0.88
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex26_Luc03b_C.trsKILLED60.00MAYBE5.74
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex2_Luc02a_C.trsKILLED60.00MAYBE6.05
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_C.trsKILLED60.00MAYBE3.71
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_2_Luc97_GM.trsKILLED60.00MAYBE1.43
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex3_3_25_Bor03_C.trsKILLED60.00MAYBE4.36
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExIntrod_GM04_C.trsKILLED60.00MAYBE2.62
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex49_GM04_C.trsKILLED60.00MAYBE2.98
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_7_37_Bor03_C.trsKILLED60.00MAYBE6.91
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_C.trsKILLED60.00MAYBE2.94
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex4_Zan97_GM.trsKILLED60.00MAYBE1.50
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_C.trsKILLED60.00MAYBE9.25
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex5_7_Luc97_GM.trsKILLED60.00MAYBE12.09
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_15_AEL02_C.trsKILLED60.00MAYBE22.10
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex6_GM04_C.trsYES1.61MAYBE0.93
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_C.trsKILLED60.00MAYBE5.01
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex7_BLR02_GM.trsKILLED60.00MAYBE12.25
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex8_BLR02_C.trsKILLED60.00MAYBE4.47
JAR_INN/TRS/TRCSR/Ex9_BLR02_C.trsKILLED60.00MAYBE3.76
JAR_INN/TRS/TRCSR/ExAppendixB_AEL03_C.trsKILLED60.00MAYBE18.92